Deklaracje

Dodaj deklarację polityka

Marta Korabik
PiS – Niezależni
rozwój infrastruktury komunikacyjnej
Andrzej Gąsłowski
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
kontynuowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju placówek kulturalnych, klubów sportowych celem stworzenia odpowiedniej oferty zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców
Andrzej Gąsłowski
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
dokończenie kanalizacji Woli Batorskiej i wschodniej części gminy
Andrzej Gąsłowski
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
nawiązanie lepszej współpracy z Centrum „Ostoja” w celu pełniejszego wykorzystania możliwości i potencjału tej placówki dla osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy
Andrzej Gąsłowski
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
wspieranie dotychczasowej polityki rozwoju kultury, sportu i turystyki w Gminie
Michał Hebda
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
remont nawierzchni, poszerzenie dróg osiedlowych oraz budowa chodników na osiedlu Jazy
Anna Front
PiS – Niezależni
pragnie zadbać o zaplecze edukacyjne i infrastrukturę dróg, której ciągle daleko do ideału
Marta Korabik
PiS – Niezależni
dbałość o czyste i zdrowe środowisko
Marta Korabik
PiS – Niezależni
wsparcie dla osób starszych i samotnych
Marta Korabik
PiS – Niezależni
ochrona zabytków
Marta Korabik
PiS – Niezależni
budzenie poczucia tożsamości narodowej, upamiętnianie bohaterów i ważnych wydarzeń historycznych
Paweł Lasek
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
ograniczenie i niwelowanie uciążliwych dla mieszkańców skutków działalności strefy inwestycyjnej (hałas, zanieczyszczenia środowiska, brzydkie zapachy i wzmożony ruch)
Marek Ciastoń
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
równanie szans dzieci i młodzieży z małych ośrodków w dostępie do nowoczesnych form nauczania
Michał Hebda
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
w bieżącej kadencji chciałbym również doprowadzić do zwiększenia środków na budżet obywatelski (z 1 mln zł do kwoty co najmniej 1,5 mln zł) oraz wydłużyć godziny pracy Straży Miejskiej, szczególnie w weekendy.
Stanisław Łosiński
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
poprawa infrastruktury sportowej, modernizacja placów zabaw
Stanisław Łosiński
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
poprawa bezpieczeństwa, budowa chodników przy drogach lokalnych, dodatkowe parkingi, remonty i asfaltowanie dróg
Krzysztof Sondel
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
zobowiązuję się do wszelkich działań zmierzających do zapewnienia dzieciom i młodzieży z naszego Miasta i Gminy edukacji na najwyższym poziomie
Źródło: www.facebook.com
Krzysztof Sondel
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
rozwój bazy rekreacyjnej w celu kreowania mechanizmów aktywnego spędzania czasu wolnego
Krzysztof Sondel
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
wdrożenie programów w zakresie nowatorskich metod rehabilitacji ruchowej dla mieszkańców
Adam Suślik
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
wspieranie starań OSP Podłęże o umieszczenie jednostki w krajowym systemie ratowniczym
Edward Wnęk
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
dokończenie renowacji dróg lokalnych oraz drogi 964
promowanie i wspieranie wszelkich akcji mających na celu poprawę bezpieczeństwa
poprawa infrastruktury drogowej – poszerzanie ulic i budowa chodników
Barbara Wdaniec
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
budowa chodnika od Szkoły Podstawowej w Zagórzu do Słomiroga wraz z nową nakładką asfaltową
Barbara Wdaniec
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci
Wojciech Wimmer
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
wprowadzanie nowych rozwiązań komunikacyjnych, ułatwiających codzienne życie mieszkańców, szczególnie na nowo powstających obiektach
Wojciech Wimmer
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
kontynuacja wymiany pieców węglowych oraz wszelkie inne działania powodujące poprawę stanu powietrza w naszej gminie
Wojciech Wimmer
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
zwiększenie możliwości wykorzystania terenu Puszczy Niepołomickiej do edukacji przyrodniczej oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców.
Barbara Wdaniec
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
zwiększenie bezpieczeństwa poprzez rozbudowę oświetlenia oraz nowe nakładki na pozostałych drogach
Barbara Wdaniec
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
termomodernizacja i remont Domu Kultury oraz OSP
zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
budowa kanalizacji sanitarnej północno-wschodniej części miasta
rozwiązanie problemu odpływu wód opadowych z dróg i poboczy
poprawa układu komunikacyjnego w celu stworzenia bezpiecznego dojazdu do szkoły podstawowej na Jazach
sprawy związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości
Stanisław Lebiest
PiS – Niezależni
Pragnę poprawy bezpieczeństwa i wygody mieszkańców poprzez budowę chodników oraz modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego. Chciałbym, aby gmina Niepołomice była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla ludzi młodych i seniorów.
Karolina Marzec
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
Kanalizacja sanitarna
Czynnie zabiegam o rozbudowę kanalizacji sanitarnej na kolejnych obszarach gminy, w szczególności wschodniej części.
Karolina Marzec
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
Drogi
Zamierzam podjąć pracę w obszarze kompleksowego, docelowego rozwiązania komunikacji w gminie Niepołomice, jak również zabiegać o modernizację i budowę dróg gminnych, w szczególności w jej wschodniej części.
Adam Suślik
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
poprawa bezpieczeństwa publicznego w ruch pieszym, szczególnie na drodze 964
Paweł Lasek
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
poprawa jakości szkolnictwa i oświaty (remonty i doposażenie szkół)
Adam Suślik
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
rewitalizacja otoczenia dworca kolejowego
Krzysztof Sondel
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
poprawa stanu zagospodarowania turystycznego miasta i gminy w ramach turystyki zrównoważonej
Paweł Lasek
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
poprawę bezpieczeństwa na drogach (nacisk na budowę chodników, poprawę jakości nawierzchni oraz montaż dodatkowych punktów świetlnych)
Marta Korabik
PiS – Niezależni
troska o zdrowie mieszkańców, łatwiejszy dostęp do specjalistów
Waldemar Juszczyński
PiS – Niezależni
doprowadzenie do udziału mieszkańców w dochodach z mienia komunalnego, jakim jest zamek
Waldemar Juszczyński
PiS – Niezależni
temat infrastruktury drogowej, ponieważ jej stan pozostawia wiele do życzenia
Michał Hebda
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
kluczowa jest również budowa publicznego żłobka oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego, a także sieci monitoringu miejskiego, szczególnie wzdłuż drogi wojewódzkiej 964
Michał Hebda
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
zwiększenie środków na działania melioracyjne na osiedlu (od oraz umocnienie wałów przeciwpowodziowych Wisły
Andrzej Gąsłowski
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
podejmowanie i wspieranie działań proekologicznych dotyczących ochrony powietrza (modernizacji kotłowni w domach prywatnych) i energetyki prosumenckiej
Marek Ciastoń
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
kontynuacja rozpoczętych inwestycji
Andrzej Gąsłowski
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
utrzymanie dotychczasowej polityki proedukacyjnej Gminy – wspieranie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, modernizacja bazy lokalowej szkół, infrastruktury szkolnej i sportowej
Małgorzata Juszczyk
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
Płaszczyzny, które są mi najbliższe, to edukacja, pomoc społeczna, ochrona środowiska, sport i współpraca z organizacjami pozarządowymi, co łączy się z moją dotychczasową pracą.
Anna Front
PiS – Niezależni
dalsza pomoc i praca na rzecz staniąteckiego klasztoru oraz wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i edukacyjnych
Marek Ciastoń
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
wspieranie działań na rzecz integracji mieszkańców wsi i osiedli
Marek Ciastoń
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
wspieranie przedsięwzięć, mających na celu zwiększenie dostępności opieki medycznej dla mieszkańców
Stanisława Zielińska
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
wspieranie i inicjowanie działań mających za zadanie poprawę warunków nauczania dla dzieci i młodzież, zarówno z Zakrzowa, jak i w całej gminie, oraz rozbudowę przedszkoli. Zadanie nr 1 dla mnie to rozbudowa szkoły podstawowej w Zakrzowie
Zuzanna Polańska
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
rozwój młodzieżowej współpracy międzynarodowej
w szczególności ukierunkować chcę moje działania na rozwój młodzieżowej współpracy międzynarodowej i wypracowanie skutecznych rozwiązań w obszarze polityki młodzieżowej i społecznej, poprawienia sytuacji placówek oświatowych
Adam Suślik
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
reprezentowanie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i technicznych, występujących w trakcie robót związanych z budową węzła autostradowego, obwodnicy Podłęża, parkingów park & ride oraz ciągów komunikacyjnych i infrastruktury sieciowej
Karolina Marzec
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
Budżet Obywatelski
Zamierzam kontynuować rozpoczęte już projekty oraz pisać i promować nowe, które pozytywnie wpłyną na społeczność lokalną. W kolejnych edycjach planuję również poprowadzić serię warsztatów i udzielać pomocy przy pisaniu projektów BO, aby każdy mieszkaniec, zwłaszcza w sołectwach, miał okazję przedstawić swój pomysł oraz wiedział jak to zrobić.
Zuzanna Polańska
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
w Radzie Miejskiej chciałabym czuwać nad ciągłym rozwijaniem oferty edukacyjnej oraz oferty czasu wolnego dla młodych niepołomiczan
Karolina Marzec
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
Rewitalizacja
Realizuję kilkuetapowy projekt zagospodarowania zniszczonego, byłego wysypiska z przeznaczeniem do celów rekreacyjnych na Woli Batorskiej, chciałabym w nadchodzącej kadencji z powodzeniem go zakończyć. Ponadto chciałabym, również poprzez zaangażowanie mieszkańców, w sposób zrównoważony zagospodarować podobne tereny, niekoniecznie pod rekreację, ale np. przyrodniczo.
Karolina Marzec
Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice
PSZOK, PARK & RIDE
To inwestycje niezwykle ważne dla gminy, w tym dla Woli Batorskiej, gdzie powstaną. Poprzez swoją pracę staram się promować, a przede wszystkim przybliżać mieszkańcom istotę i zalety realizacji powyższych zadań. Będę zabiegać, aby przedmiotowe inwestycje zakończyły się z jak najlepszym skutkiem dla mieszkańców wschodniej części gminy.