Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2018-01-02

Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej

39 sesja Rady Miejskiej (29.12.2017 r.) rozpoczęła się od złożenia życzeń i wręczenia prezentów radnym przez Mariana Ponikiewicza, przedstawiciela Zarządu MKS Puszcza Niepołomice. Następnie burmistrz Roman Ptak przedstawił sprawozdanie z prac Urzędu między sesjami: przeprowadzony został przetarg na obsługę bankową budżetu gminy do końca 2021 r., wygrał go Bank Spółdzielczy w Wieliczce (wartość umowy 398 tys. zł), w trakcie jest przetarg na odbiór odpadów komunalnych, rozpisane są przetargi na przebudową boiska przy SP w Zagórzu (230 tys. zł) oraz przebudowę bieżni i boiska w Zabierzowie Bocheńskim (320 tys. zł). Ogłoszony został przetarg na oświetlenie stadionu MKS Puszcza (1,8 mln) i przetarg na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w centrum Suchoraby (263 tys. zł). Złożony został wniosek o dofinansowanie budowy obwodnicy Podłęża i Niepołomic (73 mln zł). Odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami w związku z budową Park & Ride w Staniątkach. Zdaniem burmistrza został wypracowany w tej sprawie kompromis. Dojazd do stacji kolejowej z Niepołomic będzie odbywał się ulicą Staniątecką, która będzie jednokierunkowa, bez chodnika z elementami spowalniającymi ruch i wyznaczoną ścieżką pieszo-rowerową. Ze stacji kolejowej dojazd do Niepołomic będzie odbywał się nową drogą ze stacji do ulicy Jodłowej i ulicą Jodłową. Pozwoli to dodatkowo zmniejszyć liczbę wycinanych drzew. Generalna Dyrekcja Dróg ogłosiła przetarg na wykonanie zjazdu z autostrady, termin składania ofert 23.01.2018 r. Zakontraktowane zostały w całości pieniądze z ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych — środków na inwestycje z funduszy unijnych na lata 2014-2020), tj. 25 mln zł. Są to środki na termomodernizację 3 obiektów szkolnych, Park& Ride'y, dopłaty do wymiany pieców i PSZOK-i. Nadal nic nie wiadomo w sprawie rewitalizacji, tj. trzech złożonych wniosków na adaptację budynku dworcowego w Podłężu, modernizację Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego i modernizację obiektów sportowych przy gimnazjum. Od stycznia zarządzanie budynkiem Domu Kultury w Staniątkach przechodzi w ręce stowarzyszenia "Pomóc Bliźniemu". Jest to stowarzyszenie prowadzące Dom Pomocy Społecznej i Dom Dziennego Pobytu w Staniątkach.
Następnym punktem sesji były pytanie radnych. Radny Janusz Szczurek zapytał o liczbę firm startujących w poprzednim przetargu na odbiór odpadów. Burmistrz wyjaśnił, że w pierwszym przetargu wystartowały dwie firmy, w drugim przetargu była jedna firma i zaproponowała dużo większą kwotę niż w pierwszym przetargu. W trzecim, obecnie trwającym przetargu zmienione zostały warunki — m.in. będzie mniejsza liczba worków na odpady zielone, a odbiór odpadów wielkogabarytowych prowadzony będzie 2 a nie 4 razy w roku. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.01.2018 r.
Ponieważ nie było innych pytań, przewodniczący Rady Miasta przeszedł do punktu dotyczącego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2018 r. Krzysztof Sondel, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę radnych na dwie planowane kontrole problemowe — w Referacie Ochrony Środowiska związaną z wycinką drzew na cele gospodarcze oraz w Referacie Inwestycji Drogowych — kontrolowane będą gwarancje, jakie dają wykonawcy na budowane drogi.
Kolejny punkt dotyczył zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. i w konsekwencji zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Temat referowała Beata Kolasa, Skarbnik Gminy. Dochody za 2017 r. zamknęły się w kwocie 143,7 mln zł. Szczegółowe informacje o zmianach w planie budżetu dostępne są tutaj — https://mamprawowiedziec.pl/file/27343.
Burmistrz zreferował projekt budżetu na 2018 r. Planowane są rekordowe dochody (165 mln zł) i wydatki (170 mln zł). Zwiększają się dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) — wynika to z większej liczby mieszkańców i rosnących wynagrodzeń. Rok 2017 zamknął się kwotą 25 mln zł, planowane wpływy w 2018 r. to 29 mln zł. Dochody z podatków od osób prawnych (CIT) to 4,5 mln zł, ale można się spodziewać, że wpływy będą wyższe. Burmistrz zadeklarował, że oszczędności z przetargów na duże inwestycje przeznaczone będą na budowę chodników i modernizację dróg. Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. dostępny jest tutaj — https://mamprawowiedziec.pl/file/27346.
Następnie zdanie na temat budżetu wyraziły Komisje. Radny Adam Suślik, Przewodniczący Komisji Gospodarki zwrócił uwagę, że największy wzrost wydatków bieżących to wydatki na oświatę (3, 7 mln zł), z czego 2 mln pokrywa subwencja oświatowa, a 1,7 mln środki własne gminy. Przewodniczący Komisji zawnioskował o wyjaśnienie corocznego znacznego wzrostu wydatków na oświatę. Zdaniem Komisji kwota 1,2 mln na doraźny remont dróg i budowę chodników w kontekście oczekiwań mieszkańców, rosnącego natężenia ruchu samochodowego oraz wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa to zdecydowanie za mało. Zawnioskował o podjęcie działań w celu pozyskania środków na modernizację dróg i budowy chodników. Ponadto stwierdził, że wydatkowanie 2 mln zł z budżetu gminy na budowę oświetlenia stadionu klubu MKS Puszcza, zwłaszcza w kontekście niskiej kwoty na poprawę bezpieczeństwa na drogach, jest nieco kontrowersyjne.
Radny Wit Ślusarczyk, Przewodniczący Komisji Budżetu zwrócił uwagę, że wykonanie zgodnie z planem budżetu gminy spowoduje powiększenie zadłużenia gminy na koniec 2018 r. do kwoty 108 mln zł. Należy dążyć do zwiększenia dyscypliny budżetowej w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych. Komisja zawnioskowała o priorytetowe potraktowanie modernizacji drogi wojewódzkiej 964 oraz dróg gminnych. Powinien zostać zatrzymany niekorzystny trend odnośnie wzrostu koszt obsługi długu — w 2017 r. planowany był na poziomie 2,4 mln zł, w 2018 r. — 3,7 mln zł. Komisja zawnioskowała, aby budżet na kolejny rok był budżetem nadwyżkowym.
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu.
Następnie głos zabrał radny Marian Zaręba. W bardzo emocjonalnym wystąpieniu zwrócił uwagę, że nie udało się zrealizować żadnych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na osiedlu Jazy II. Poinformował, że deweloperzy na osiedlu zniszczyli pobocza dróg, piesi mają problemy z dostaniem się do centrum miasta ze względu na duże zagrożenie bezpieczeństwa. Od 3 lat Referat Drogowy odmawia, naprawy osuwiska na ul. Wiśniowej, uzasadniając że nie pozwala na to burmistrz. Nie została również zrobiona melioracja. Część mieszkańców nie może dojechać z ulicy Słonecznej do szkoły.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego burmistrz stwierdził, że zaistniała sytuacja to skutek rosnącej liczby mieszkańców i liczby dróg, a sami radni wnioskowali o zmianę planów zagospodarowania przestrzennego dla Jazów, które zmieniały grunty rolne na grunty budowlane. Priorytetem są drogi krajowe i droga wojewódzka, na które gmina pozyskuje dofinansowanie zewnętrzne. W miarę możliwości finansowych podejmowane będą działania odnośnie budowy chodników i przebudowy dróg.
Radny Tadeusz Jasonek zawnioskował o przygotowanie planu remontu dróg i budowy chodników i konsekwentne jego realizowanie oraz informowanie dlaczego plan nie jest wykonywany. Burmistrz zadeklarował, że na styczniowej sesji przedstawi taki harmonogram, natomiast priorytetem są inwestycje gdzie są możliwości pozyskania środków na dofinansowanie. Możliwości takie wkrótce się skończą, dlatego należy je wykorzystywać.
Po dyskusji budżet gminy na 2018 r. został przyjęty (17 głosy za, 4 wstrzymujące się).
Pozostałe podjęte uchwały dotyczyły: (a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów w gminie Niepołomice (https://mamprawowiedziec.pl/file/27347); (b) zgody na nabycie przez gminę Niepołomice prawa własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w trybie nieodpłatnego przekazania (https://mamprawowiedziec.pl/file/27348); (c) podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach (https://mamprawowiedziec.pl/file/27349); (d) podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach — z pracy w Komisji zrezygnował radny Tadeusz Jasonek.