Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Budżetowa

Do zadań Komisji Budżetowej należy analiza projektu budżetu gminy, jego bieżącej realizacji oraz sprawozdania z jego wykonania. Komisja Budżetowa: Karolina Marzec – przewodnicząca, Marcin Migas Marek Ciastoń, Paweł Lasek, Wojciech Ciastoń.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-05-24 Zmiana uchwały budżetowej na 2019 r. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2044.
2019-05-07 Zmiana uchwały budżetowej na 2019 r. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2044. Podniesienie stawek czynszu dla fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach.
2019-03-25 Projekt uchwały budżetowej na 2019 r.
2018-12-21 Uchwały budżetowe na 2018 r. i 2019 r. Plan pracy komisji. Wybór wiceprzewodniczącego.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Gospodarki

Komisja Gospodarki odpowiada za opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planowania inwestycji gminnych, a także analiza rozwoju przedsiębiorczości w gminie. Komisja Gospodarki: Adam Suślik – przewodniczący, Karolina Marzec, Wojciech Wimmer, Józef Trzos, Stanisław Lebiest.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-06-04 Podniesienie stawek czynszu dla fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach. Ocena funkcjonowania programu usuwania azbestu na terenie gminy Niepołomice.
2019-03-26 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niepołomice obszar B. Przejęcie przez gminę zarządzania fragmentem drogi krajowej 94. Nabycie przez gminę nieruchomości gruntowych w Zagórzu. Uchwała krajobrazowa.
2019-01-07 Przystąpienie do sporządzania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
2018-12-19 Opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Budżet na 2019 r. Plan Pracy Komisji. Ukonstytuowanie się komisji.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego

Do zadań Komisji Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego należą sprawy związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, pożarnictwem czy ochroną przeciwpowodziową. Komisja Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego: Edward Wnęk – przewodniczący, Adam Suślik, Magdalena Kuźba, Wojciech Ciastoń, Stanisław Lebiest.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-03-27 Omówienie sprawozdań policji, straży miejskiej, OSP.
2018-12-17 Ukonstytuowanie się komisji. Omówienie potrzeb OSP. Omówienie prac na ciekach wodnych.

Komisja Oświaty i Kultury

Radni pracujący w Komisji Oświaty i Kultury odpowiadają za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli czy instytucji kultury. Komisja Oświaty i Kultury: Andrzej Gąsłowski – przewodniczący, Małgorzata Klima, Barbara Wdaniec, Małgorzata Juszczyk, Agata Zawadzka, Marta Korabik.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-06-25 Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki. Niepołomicki Bon Żłobkowy.
2019-02-25 Przekształcenie SP im. Króla Kazimierza Wielkiego
2018-12-27 Ukonstytuowanie komisji, zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2019.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje gospodarką finansową, a także działalność burmistrza i jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych Gminy pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności. Komisja Rewizyjna: Krzysztof Sondel – przewodniczący, Józef Trzos — wiceprzewodniczący, Stanisława Zielińska, Magdalena Kuźba, Wojciech Wimmer, Agata Zawadzka.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-05-14 Wybór v-ce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Niepołomice za rok 2018.
2019-02-28 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Niepołomicach w roku 2018
2018-12-19 Wybór v-ce przewodniczącego. Zapoznanie się komisji z uchwałami SOK RIO Ustalenie stanowiska w sprawie przyjęcia budżetu gminy Plan pracy na 2019 r.

Komisja Skarg,Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania burmistrza lub kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Paweł Lasek – przewodniczący, Stanisława Zielińska, Magdalena Kuźba, Anna Front, Marcin Migas.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-05-20 Petycja mieszkańców Zagórza i Słomirogu. Skarga na burmistrza. Petycja w sprawie smogu. Wniosek o nadanie nazwy ulicy Jeńców Włoskich.
2019-03-19 Rozpatrzenie skargi na MGOPS. Rozpatrzenie petycji mieszkańców Woli Batorskiej w sprawie budowy PSZOK.
2019-02-25 Rozpatrzenie skargi na MGOPS.
2018-12-17 Wybór wiceprzowodniczącego. Omówienie zasad pracy komisji. Podjęcie prac nad skargą.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej

Komisja Zdrowia Sportu i Opieki Społecznej odpowiada za działania związane ze sportem gminnym, instytucjami ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Radni odpowiadają również za działania dotyczące zapobiegania i profilaktyki alkoholizmu i narkomanii. Komisja Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej: Anna Front – przewodnicząca, Małgorzata Klima, Barbara Wdaniec, Marta Korabik, Małgorzata Juszczyk.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-12-20 Uchwały dotyczące pomocy społecznej. Plan Pracy Komisji na 2019 r.
2019-02-25 mieszkania socjalne i chronione w gminie Niepołomice
2019-01-07 Omówienie kompetencji i obowiązków gminy w zakresie polityki wobec alkoholu