Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej

2018-12-28

Rekordowe wydatki w budżecie gminy na 2019 r.
Rosną stawki opłat za korzystanie z DPS w Staniątkach.

Miejscy radni.

W dniu 28.12.2018 r. miała miejsce 3. Sesja Rady Miejskiej.

Sprawozdanie Burmistrza z pracy UMiG między sesjami:

 1. Jeżeli do 31.12.2018 r. nie będzie odwołań od wyników przetargu na wybudowanie obwodnicy Podłęża, na początku stycznia zostanie podpisana umowa.
 2. Syndyk masy upadłościowej po osiedlu Żubr w Podłężu przeprowadził przetarg, w którym została złożona oferta, jest więc szansa na uporządkowanie tego terenu.
 3. W dniu 09.01 o godz. 16:00 odbędzie się kolejna sesja, podczas której omawiana będzie kwestia podniesienia opłat za odbiór śmieci.

Pytania do Burmistrza:

 1. Radna Anna Front – czy odzyskany został VAT od budowy szkoły na Jazach? Odpowiedź: Nie, wystąpiliśmyo interpretację do Izby Skarbowej, sprawa jest w trakcie wyjaśniania.
 2. Radna Agata Zawadzka – czy remont SP przy ul. 3 maja jest zakończony? Odpowiedź: Remont jest zakończony, jest wyznaczony termin odbioru prac, w okresie ferii prowadzone będą prace usterkowe. Do końca stycznia prace zostaną zakończone.
 3. Radna Marta Korabik – W budżecie na muzeum jest kwota 2,5 mln. Jaka konkretna kwota jest na muzeum? Odpowiedź: Muzeum jest podmiotem prowadzącym MCDiS, około 2/3 kwoty to budżet muzeum zamkowego.
 4. Radny Michał Hebda – Budynek SP na Jazach budowany był na 6-letni cykl nauki, w ciągu kilku lat zacznie się w niej robić ciasno. Jaka jest perspektywa rozbudowy szkoły w związku z reformą edukacji? Odpowiedź:Mamy ustaloną kolejkę inwestycji szkolnych – szkoła w Zakrzowie, w Woli Batorskiej, budowa sali sportowejw Suchorabie, remont Zespołu Szkół Średnich w Niepołomicach, dopiero potem SP na Jazach. Nie spodziewałbym się, że to będzie w ciągu 2-3 lat, raczej końcówka kadencji.
 5. Radny Wojciech Ciastoń – Kiedy rozpocznie się budowa szkoły w Zakrzowie? Odpowiedź: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pana pytanie. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 08.2020 r.

Następnie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niepołomice przedstawił Wojciech Biernat. Na początku 2019 r. planowane jest podpisanie umowy na wykonanie Błoń Niepołomickich (wartość projektu 7,7 mln). Planowane są również: przebudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego, rewitalizacja parku miejskiego, zagospodarowanie budynku po piekarni na Piekarnię Sztuki. Projekty w realizacji to budowa boisk przy gimnazjum (2,1 mln), nasadzenia zieleni na osiedlu Zagrody. Z powodu braku środków nie jest realizowany remont Rynku oraz zagospodarowanie budynku oraz okolic dworca w Podłężu. Z powodu trudności ze znalezieniem lokalów nie zostaną  uruchomione prywatne żłobki. Ponadto realizowane są projekty: Rowerowe Niepołomice, wymiana kotłów, program aktywizacji zawodowej osób w trudnej sytuacji, wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych.

Kolejne punkty dotyczyły budżetu gminy. Projekt zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. został zaakceptowany przez 20 radnych, Anna Front wstrzymała się od głosowania. Podobne wyniki były przy głosowaniu nad projektem budżetu na 2019 r. – przy 20 głosów za, 1 głos wstrzymujący się (Marta Korabik).  Oba plany zostały zaakceptowane przez radnych miejskich (20 głosów za, przy jednym wstrzymującym się). Po przedstawieniu stanowisk przez przewodniczących wszystkich Komisji, radni kierowali indywidualne pytania i uwagi odnośnie projektu budżetu. Radny Józef Trzos zapytał o plany odnośnie rozbudowy i remontu dróg lokalnych.

Z informacji przedstawionych przez burmistrza wynika, że na lata 2019-20 planowane jest przygotowanie dokumentacji dotyczącej trzech dużych zadań: kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne osiedla Boryczów, północna strona Jazów, chodnik i przebudowa drogi Zagórze -  Słomiróg.  

Podjęto również uchwały:

 1. Uchwałę podwyższającą wysokość zwrotuwydatków za usługi opiekuńcze przyznane osobom samotnym, chorym, wymagającym opieki (z 17,60 zł do 22,06 zł brutto za godzinę zwykłych usług opiekuńczych oraz z 25 zł do 28 zł za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych), podwyższono również kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej.
 2. Uchwałę dotyczącą odpłatności za korzystanie przez mieszkańców gminy z Dziennego Domu Pomocy w Staniątkach. Odpłatność ustalono na poziomie 5% dochodu osoby/rodziny, przy założeniu, że wysokość opłaty nie przekroczy 200 zł.
 3. Uchwałę ustalającą zasady zwrotu środków z pomocy społecznej przyznanych osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.
 4. Uchwałę
 5. Uchwałę dotyczącą zamiany nieruchomości gruntowej w Suchorabie na działkę na Podgrabiu. Zamiana umożliwi zagospodarowanie terenu przy szkole w Suchorabie (poszerzenie dojazdu do szkoły, budowę chodnika i parkingu).

 

Relację z sesji można obejrzeć tutaj — https://www.youtube.com/watch?v=95uoLlXD3qw.

Imienne wyniki głosowań oraz biogramy radnych udostępniamy na stronie Niepolomice.MamPrawoWiedziec.pl dzięki grantowi otrzymanemu z fundacji im. Stefana Batorego.