Relacja z 4. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2019-01-09

Od marca zapłacimy więcej za odbiór śmieci.

W dniu 09.01.2019 r. odbyła się 4. sesja Rady Miejskiej.
Burmistrz Roman Ptak poinformował, że wyłoniono wykonawcę budowy obwodnicy.
Pytania i wnioski radnych:
Przewodniczący Rady Marek Ciastoń poinformował o wpłynięciu interpelacji Pawła Laska dotyczącej odśnieżania.
Burmistrz poinformował, że poprosił firmę odśnieżającą o wzmożenie odśnieżania i większą ilość sprzętu.
Radny Michał Hebda zapytał, czy firma SKR raportuje jaki jest zakres wykonanych prac. Burmistrz wyjaśnił, że takie raporty są przekazywane przez firmę co miesiąc.
Radny Stanisław Lebiest zapytał, czy gmina jest przygotowana na podwyżki dla nauczycieli oraz jak zostaną zabezpieczone szkoły w przypadku strajku nauczycieli. Burmistrz odpowiedział, że żaden z dyrektorów nie sygnalizował, że nauczyciele planują podjąć akcję strajkową.
Kolejne pytanie radnego dotyczyło planu pozyskiwanie pieniędzy z budżetu województwa. Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli chodzi o obecną perspektywę finansową funduszy unijnych, to projekty są przygotowane i realizowane, kolejne pozyskiwanie środków możliwe będzie w perspektywie 2023-2030.
Radna Małgorzata Juszczyk zapytała na jakim etapie jest montaż filtrów przez Cedrob. Odpowiedź: do końca I kwartału b.r. problem odoru powinien zostać rozwiązany.
Radny Paweł Lasek poinformował, że w interpelacji wystąpił z wnioskiem, żeby raporty z odśnieżania zostały przekazane do sołtysów i przewodniczących osiedli w celu ich weryfikacji ze stanem faktycznym.
Radna Barbara Wdaniec poruszyła temat odśnieżania w Zagórzu i Suchorabie oraz remontu domu kultury w Zakrzowie. Odpowiedź: podpisanie umowy na remont planowane jest na marzec.
Radny Adam Suślik zgłosił prośbę o wysypanie kamieniem doraźnego parkingu przed stacją kolejową w Podłężu.
Kolejnym punktem obrad był Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Burmistrz poinformował, że najpóźniej w marcu chciałby zgłosić pod obrady rady miejskiej projekt uchwały w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie gminy w porze nocnej (23:00-5:00).
Najwięcej dyskusji podczas sesji wywołała kwestia podniesienia stawek za odbiór śmieci. Wniosek o odesłanie projektu uchwały do komisji budżetowej złożył radny Wojciech Ciastoń. Zdaniem radnego różnica w kosztach odbioru śmieci powinna być pokryta ze środków gminy. Radny podał przykład gminy Elbląg, która nie podniosła opłat. Burmistrz poinformował radnego, że finansowanie kosztów odbioru śmieci ze środków gminy jest niezgodne z prawem. Przytoczył również informacje ze strony internetowej gminy Elbląg, z których wynikało, że opłaty zostały podniesione o 30%. Wniosek został odrzucony (za wnioskiem głosowało tylko trzech radnych). Osoby zainteresowane dyskusją odsyłam do relacji z sesji https://www.youtube.com/watch?v=DAgWPSIW_8Y od 1:08:08.
Lista podjętych uchwał dostępna jest na stronie https://esesja.pl/34039.