Relacja z 8. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2019-06-03

 Opozycyjni radni przeciw przekazaniu dotacji na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

W dniu 29.05 miała miejsce 8. sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji przedstawione zostały informacje nt. działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) oraz Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MGKRPA). Odnośniki do sprawozdań dostępne są w komentarzach.
Radna Marta Korabik zwróciła uwagę, że bardzo dużo dzieci próbuje kupować w aptekach leki psychoaktywne. Ponieważ pracownicy aptek odmawiają sprzedaży, dzieci przysyłają po leki, jak to określiła radna, "meneli".
Radny Paweł Lasek zapytał panią Marzenę Stawarz, pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki uzależnień, jakie ma zdanie odnośnie nocnej prohibicji. W odpowiedzi usłyszał, że zdecydowanie dobrze było taki zakaz wprowadzić. Osoby uzależnione, które mieszkają w gminach, w których nocna prohibicja obowiązuje, często rezygnują z zakupu alkoholu, jeżeli sklep jest w dużej odległości. Z kolei osoby wychodzące z nałogu czują się bezpieczniej, jeśli nie mają możliwości zakupu alkoholu w porze nocnej.
Radny Józef Trzos zapytał o wyniki rozpatrywania wniosków o wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu. Pełnomocnik odparła, że wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Pomimo, że w gminie jest 89 punktów sprzedających alkohol, limit nie jest jeszcze wyczerpany.
Następnie burmistrz przedstawił sprawozdanie z prac między sesjami. Poinformował o tym, że ruch wahadłowy na drodze wojewódzkiej 964 wprowadzony zostanie od 10.06.2019 r. Przedstawił również informację o akcji przeciwpowodziowej w gminie. Swoje uwagi zgłosili radni: Wojciech Ciastoń, Andrzej Gąsłowski i Stanisław Lebiest. Radny Paweł Lasek przekazał uwagi mieszkańców podtopionych domów z osiedla Zagrody do działań Urzędu Miasta i Gminy. Zwrócił uwagę na utrudniony kontakt z pracownikami urzędu, brak informacji w internecie na temat utrudnień w ruchu, brak oznakowania ulic, brak wsparcia logistycznego straży. Stwierdził, że urząd powinien być lepiej przygotowany do tego typu wydarzeń.
Kolejnym punktem była prezentacja projektu Raportu o stanie gminy. Obowiązek przedstawiania Raportu wynika ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Raport rozpatrzony zostanie podczas kolejnej sesji – zachęcam do zapoznania się z raportem (link w komentarzach), uwagi do raportu mogą zgłaszać również mieszkańcy.
Podjęto uchwałę o przekazaniu dotacji na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Przeciwko uchwale głosowała trójka radnych: Anna Front, Marta Korabik i Wojciech Ciastoń.
Po przerwie w obradach głosowano nad czterema uchwałami dotyczącymi zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Niepołomic — tzw. Strzelnicy Wojskowej (osiedla Boryczów), osiedla Jazy, Zagrody i Podgrabie. Celem zmian było wprowadzenie ograniczeń w zabudowywaniu terenu gminy Niepołomice, ponieważ deweloperzy nie uwzględniają minimalnych wymagań odnośnie wielkości działek. Ponadto uchwała dotycząca osiedla Boryczów wprowadziła możliwość budowy publicznego żłobka i przedszkola na tym terenie – pojawił się inwestor zainteresowany budową takiego obiektu.
Radny Waldemar Juszczyński zawnioskował o publikację informacji o podejmowanych uchwałach w Gazecie Niepołomickiej.
Następny punkt obrad stanowiła uchwała w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Niepołomice, w tym stawek za wynajem powierzchni w zamku w Niepołomicach. Radni zadecydowali, że wniosek skierowany zostanie do Komisji Gospodarki i Komisji Rewizyjnej, nie zgodzili się natomiast na przekazanie uchwały do Komisji Budżetowej. Radny Suślik stwierdził, że Komisja Gospodarki zajmie się uchwałą, gdy otrzyma raport z kontroli prowadzonej w fundacji Zamek Królewski przez NIK.
Podczas sesji radni głosowali również nad dwiema petycjami zgłoszonymi przez mieszkańców. Pierwsza petycja dotyczyła budowy Centrum Logistyczno – Magazynowego w Zagórzu. Głos w dyskusji zabrał jeden z mieszkańców. Osoby zainteresowane tematem odsyłam do relacji z sesji (2:36:30). Druga z petycji dotyczyła poprawy jakości powietrza. Za pozytywnym rozpatrzeniem petycji głosowało 17 radnych, dwoje radnych (Wojciech Ciastoń oraz Marta Korabik) zagłosowało przeciw podjęciu uchwały.
Odrzucona została skarga na działalność Burmistrza (3:16:17).
W części dotyczącej spraw różnych i wolnych wniosków wystąpiła mieszkanka Podłęża (3:29:30), która zgłosiła swoje zastrzeżenia odnośnie budowy PSZOK i oczyszczalni ścieków w Podłężu.