Radni poparli działania antysmogowe w gminie

Paweł Pawłowski
2019-05-29

Podczas dzisiejszej (29.05.2019 r.) sesji Rady Miejskiej radni głosowali nad petycją mieszkańców aglomeracji krakowskiej, dotyczącą poprawy jakości powietrza. Zanim jednak dokument trafił pod obrady radnych, rozpatrzony został przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Paweł Lasek, przewodniczący Komisji, w uzasadnieniu powiedział: „Komisja popiera swoje stanowisko danymi z odczytów sensorów. Według nich, sezon grzewczy to okres ciągłego przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza. Te dane nakazują nadać priorytet walce ze smogiem oraz działaniom ograniczającym szkody na zdrowiu mieszkańców gminy. Komisja zwraca uwagę, że UMiG nie wyczerpał wszystkich możliwości w tym obszarze. Według komisji zasadne wydaje się podjęcie współpracy z nieformalną grupą Niepołomicki Alarm Smogowy. Włączenie mieszkańców w działania na rzecz poprawy powietrza może przynieść wymierny efekt edukacyjny. Warto również zaplanować:
- działania mające na celu pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu dotacji na wymianę kotłów,
- utworzenie programów osłonowych dla osób ubogich, nieradzących sobie z pokryciem kosztów ogrzewania gazowego,
- zakup oczyszczaczy powietrza dla obiektów komunalnych, szczególnie tych, w których najwięcej czasu spędzają dzieci i seniorzy.
Za pozytywnym rozpatrzeniem petycji głosowało 17 radnych, dwoje radnych (Wojciech Ciastoń oraz Marta Korabik) zagłosowało przeciw podjęciu uchwały.