Petycje mieszkańców

Paweł Pawłowski
2019-07-20

Petycja to narzędzie dające obywatelom możliwość wpływania na prawo lokalne.

Petycja to narzędzie dające obywatelom możliwość wpływania na prawo lokalne. Petycja złożona do Rady Miejskiej w Niepołomicach trafia do Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja rozpatruje sprawę oraz przygotowuje projekt uchwały odnośnie rozpatrzenia petycji. Następnie petycję rozpatruje Rada Miejska, która rozstrzyga o sposobie jej załatwienia, podejmując uchwałę.
Zasady składania i rozpatrywania petycji reguluje Ustawa o petycjach. Zgodnie z ustawą petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Urząd Miasta i Gminy ma obowiązek niezwłocznego zamieszczenia petycji oraz informacji dotyczących przebiegu postępowania, terminu oraz sposobu załatwiania petycji na stronie internetowej.
W obecnej kadencji do Rady Miejskiej w Niepołomicach złożono 5 petycji dotyczących:
- utworzenia w budynku po piekarni na ul. Spółdzielczej Klubu Seniora,
- braku zgody na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Batorskiej,
- budowy Centrum Logistyczno – Magazynowego w Zagórzu i Słomirogu,
- wprowadzenia zakazu reklamy i dystrybucji biletów cyrków, które wykorzystują podczas występów zwierzęta,
- zakłócania ciszy nocnej w Zabierzowie Bocheńskim przez gości kompleksu Bobrowe Rozlewisko.
Z petycjami i uchwałami o rozpatrzeniu petycji można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.
https://wiadomosci.niepolomice.eu/Informator/petycje-wnioski-mieszkancow/