Monitorujemy pracę Komisji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2019-07-24

Wiele kluczowych dla gminy decyzji podejmowanych jest na podstawie opinii Komisji Rady Miejskiej.

 W obecnej kadencji w gminie Niepołomice działa 7 Komisji. Konstytucja daje obywatelom prawo uczestniczenia i rejestrowania ich posiedzeń, z kolei statut gminy nakłada na burmistrza obowiązek udostępniania protokołów z obrad.
Ponieważ protokoły nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, po posiedzeniach Komisji wnioskujemy o udostępnienie dokumentów, a następnie zamieszczamy je na stronie www.Niepolomice.MamPrawoWiedziec.pl w dziale Komisje.
W okresie od marca do czerwca b.r. komisje zajmowały się m.in.:
- Komisja Budżetowa oraz Komisja Gospodarki zajmowały się projektem zwiększenia stawek czynszu za wynajem powierzchni zamku przez fundację „Zamek Królewski w Niepołomicach”. Projekt, przygotowany przez Klub Radnych PiS-Niezależni zakłada podniesienie stawek wynajmu powierzchni pod usługi gastronomiczne do 20 zł/m2 oraz za usługi hotelarskie do 8 zł/m2.
- Komisja Gospodarki rozpoczęła prace nad tzw. uchwałą krajobrazową – dokumentem regulującym zasady umieszczania reklam i małej architektury. Komisja zaproponowała również opracowanie standardów budowy ogrodzeń działek w linii pasa drogowego dróg wszystkich kategorii. Standardy mają dotyczyć konstrukcji, materiałów i kolorystyki. Komisja zawnioskowała również o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie.
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmowała się petycjami dotyczącymi smogu oraz budowy CLM w Zagórzu.
- Komisja Kultury i Oświaty opiniowała zasady dofinansowania podmiotów prowadzące żłobki i kluby dziecięce.
W tym czasie trzy razy obradowała również Komisja Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, protokoły z posiedzeń tej komisji nie są jeszcze dostępne.
Działania strażnicze prowadzimy dzięki grantowi otrzymanemu z Fundacja Batorego oraz przy współpracy z MamPrawoWiedziec.pl.