Relacja z 13. sesji Rady Miejskiej

2019-11-28

Sprawozdania instytucji kultury.

👉Podczas sesji sprawozdania złożyły:
- Małgorzata Gajda, Dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach
- Maria Jaglarz, Dyrektor Muzeum Niepołomickiego
- Barbara Ptak, Prezes Fundacji Zamek Królewski.
Sprawozdania dostępne są na stronie: http://niepolomice.esesja.pl/posiedzenie/c4305eaa-7b04-4.
👉Pytania radnych odnośnie sprawozdań:
Radny Edward Wnęk zwrócił uwagę na hałas dochodzący w godzinach porannych z Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim. Dyrektor Gajda powiedziała, że domy kultury wynajmowane są mieszkańcom, a pracownicy domów kultury nie pilnują do której trwają imprezy. Dyrektor Gajda obiecała, że przyjrzy się problemowi.
👉Radny Paweł Lasek zapytał o różnice między ofertą domów kultury i świetlic. Odpowiedź dyrektor Małgorzaty Gajdy: Staramy się zaspokajać wszystkie potrzeby mieszkańców. Oferta jest na tyle bogata, na ile mieszkańcy są zainteresowani.
👉Opinię odnośnie wniosku klubu „PiS-Niezależni” dotyczącego podwyższenia wysokości czynszu dla fundacji Zamek Królewski przedstawił radny Krzysztof Sondel, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Wniosek został uznany za niezasadny. Opinia uwzględniała wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK w fundacji.
👉Następnie opinię na temat ww. projektu uchwały przedstawił Radny Adam Suślik, przewodniczący Komisji Gospodarki. Zdaniem Komisji, wobec złej sytuacji finansowej fundacji, podniesienie czynszu mogłoby doprowadzić do utraty płynności finansowej i postępowania upadłościowego, a długi fundacji musiałaby pokryć gmina, będąca poręczycielem kredytów. Radny odniósł się również do wyników kontroli NIK, z którego wynika, że występuje wiele nieprawidłowości formalnych w prowadzeniu księgowości fundacji, m.in. nierzetelność w księgowości kosztów i przychodów. Komisja uważa za niezbędne zatrudnienie osoby posiadającej odpowiednie kompetencje do prowadzenia rachunkowości. Zdaniem Komisji fundacja winna opracować i wdrożyć plan naprawczy w celu wyjścia z zadłużenia i poprawy sytuacji finansowej oraz przedstawiać okresowo sprawozdania z działalności przed Radą Miejską. Radny przedstawił katalog działań, które mogłaby podjąć fundacja w celu uzyskania wyższych przychodów. Zdaniem Komisji działania fundacji pozbawione były nadzoru ze strony Rady Miejskiej – radni nie otrzymywali sprawozdań i nie znali planów rzeczowo-finansowych fundacji. Komisja rekomendowała, aby w pięcioosobowej Radzie Fundacji zasiadało 3 radnych. Komisja rekomendowała przejęcie części kosztów ponoszonych przez fundację przez gminę.
👉Krytyczną opinię na temat działalności przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej przedstawił radny Waldemar Juszczyński.
👉Po przerwie burmistrz Roman Ptak przedstawił sprawozdanie z prac urzędu między sesjami:
- Wzrosną koszty budowy obwodnica Podłęża. Wynika to z wadliwej dokumentacji estakady nad linią kolejową i długości mostu nad ciekiem Podłężanka. Dodatkowe koszty to 4 mln zł, płatne w 2021 r. Urząd Miasta analizuje możliwość wystąpienia do Skarbu Państwa o odszkodowanie za przekazanie błędnej dokumentacji.
- Wpłynął do zaopiniowania układ drogowy dotyczący linii Podłęże – Piekiełko. Zorganizowane zostaną z przedstawicielami PKP dwa spotkania dla mieszkańców — 9 grudnia godz. 17:00 w Zagórzu oraz 16 grudnia godz. 18:00 w Inspiro. Z przesłanej do urzędu dokumentacji wynika, że na terenie gminy jest do wyburzenia 11 domów.
👉Pytania radnych do burmistrza:
- Radny Krzysztof Sondel zaproponował, żeby zawnioskować do GDDKiA o czasowe ograniczenie korzystania ze zjazdu na autostradzie przez ciężkie pojazdy, do czasu uruchomienia obwodnicy Podłęża. Burmistrz zaproponował, żeby do tematu wrócić w I kw. 2020 r.
- Radna Agata Zawadzka zapytała kiedy będą kładzione nowe nawierzchnie, w szczególności w Zabierzowie Bocheńskim w kierunku przez Nową Wieś do Woli Zabierzowskiej. Zapytała również o to na jakim etapie jest odzyskiwanie VAT za budowę szkoły na Jazach. Odpowiedź: Ze względu na bardzo trudną sytuację w budżecie gminy, w przyszłym roku nie będą realizowane żadne nowe inwestycje, w 2020 r. nie będą wykonywane nowe nakładki asfaltowe. Program oszczędnościowy zafundowany został przez rząd Polski. W 2018 r. gmina dołożyła do systemu oświaty 15 mln zł. W 2019 r. – 19 mln zł, w 2020 – 27 mln zł. Wszystkie samorządy są pod ścianą i tną inwestycje. Cały podatek jaki otrzymuje gmina ze strefy przemysłowej zostanie w przyszłym roku wpompowany w system oświaty. Burmistrz poinformuje radną, gdy będzie wyznaczony termin rozprawy w NSA w sprawie VAT.
- Radna Marta Korabik poprosiła o zamieszczenie godła na sali obrad Rady Miejskiej. Zwróciła uwagę, że na pl. Ks. Fidelusa jest szopka i napis „Pozdrowienia z Niepołomic”. Stwierdziła, że dla niej jest to nie do przyjęcia. Z przestrzeni miejskiej znikają symbole ważne dla katolików, np. szopka na dziedzińcu zamkowym.
👉Podjęte zostały m.in. uchwały:
- W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. Dochody: 214 mln, wydatki: 229 mln, deficyt: 15 mln zł.
- Określania wysokości stawek podatku od nieruchomości. W wyniku uchwały podniesione zostały podatki dla firm o 1 zł/m2, bez zmiany pozostały podatki dla mieszkańców. Podjęcie uchwały spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu o kwotę 1,2 mln zł w skali roku.
Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Radna Anna Front zapytała o ulgi dla właścicieli samochodów elektrycznych. Odpowiedź: Będzie możliwość darmowego ładowania darmowego samochodów na P&R.
- Wysokości stawek opłat za odbiór odpadów.
Radna Anna Front zapytała, czy brany był pod uwagę wniosek rodzin wielodzietnych o uwzględnienie niższych stawek. Odpowiedź burmistrza: Analizowaliśmy ten wniosek. Przedstawiono w nim informację, że dzieci nie produkują śmieci, bądź produkują mniej śmieci co nie jest zgodne z prawdą. W gminach, w których dotychczas były takie ulgi (Biskupice, Wieliczka) zostaną one zlikwidowane. Od tego mamy ośrodek pomocy społecznej, żeby do tej instytucji wnioskować o pomoc. Można również złożyć wniosek o umorzenie lub odroczenie płatności. Radna Front zapytała też o 12% mieszkańców, którzy nie płacą za odbiór śmieci. Zwróciła uwagę, że w gminie pojawiło się wielu pracowników tymczasowych. Zapytała o to, czy urząd weryfikuje, czy te osoby płacą za odpady. Przewodniczący Marek Ciastoń poinformował, że wzrost tonażu wynika głównie z odbioru odpadów zielonych. Radny Adam Suślik zwrócił uwagę, że aby osiągnąć większą ściągalność opłat, konieczne jest zwiększenie zatrudnienia w referacie tym się zajmującym. Radny Wojciech Ciastoń powiedział, że wielodzietność zawsze była związana z biedą i w rodzinach takich nie wytwarza się wiele odpadów. Zaproponował również budowę spalarni i sortowni w gminie.Radna Agata Zawadzka zaproponowała, żeby rozważyć odbiór śmieci raz w miesiącu. Złożyła wniosek o odłożenie decyzji odnośnie podwyżki na później. Wniosek został odrzucony. Radna Stanisława Zielińska zwróciła uwagę na wyrzucanie gruzu do odpadów komunalnych przez firmy budowlane. Uchwała o podwyżce stawek opłat została podjęta głosami 12:7.
Odrzucony został projekt uchwały zgłoszony przez Klub „PiS – Niezależni” w sprawie podwyższenia stawek czynszu dla fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach.