Relacja z 11. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2019-10-11

Radni poparli petycję „Nie chcemy w Niepołomicach cyrków ze zwierzętami”.

W dniu 11.X.2019 r. miała miejsce 11. sesja Rady Miejskiej. Pojawiło się na niej kilka istotnych tematów. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że władze miasta ponownie nie zamierzają uruchamiać Budżetu Obywatelskiego. Gdy kilka miesięcy temu radna Anna Front podczas 7. sesji zapytała Burmistrza, czy Budżet Obywatelski nie będzie już w gminie realizowany, usłyszała odpowiedź, że budżet jest jedynie zawieszany na rok.
Pomimo dużego zaangażowania w przygotowanie projektów i wysokiej frekwencji w głosowaniu, mieszkańcy pozostawieni zostali możliwości bezpośredniego wpływania na wydatki gminy. W ubiegłym roku uzasadnieniem decyzji o zawieszeniu budżetu była zmiana ustawy o samorządzie gminnym, która de facto budżet obywatelski regulowała. Nie przeszkodziło to większości miast i gmin Budżet Obywatelski realizować. W tym roku trudno jest zrzucić winę na zmianę przepisów. Wygląda na to, że mieszkańcy zamiast 1 mln zł na realizację wybranych przez siebie projektów, dostaną 100 tys. zł na inicjatywę lokalną, gdzie wartość jednego projektu nie przekracza 20 tys. zł, a ponadto wymagane jest świadczenie pracy społecznej, bądź wniesienie wkładu finansowego.
Nie przekonują również argumenty przedstawiane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, że mieszkańcy nie angażowali się w realizację wybranych projektów. Na tym właśnie polega idea Budżetu Obywatelskiego – mieszkańcy decydują, a odpowiedzialnym za realizację zadań jest Urząd Miasta.
Więcej o dyskusji radnych na temat Budżetu Obywatelskiego można przeczytać pod koniec relacji lub obejrzeć na stronie https://www.youtube.com/watch?v=XPDeO66th2Q. od godziny 2;49.
A teraz relacja:
 W sesji nie uczestniczył Burmistrz, dlatego z porządku obrad usunięto punkt dotyczący sprawozdania Burmistrza z prac między sesjami.
 Przed przystąpieniem do obrad, radny Waldemar Juszczyński zgłosił uwagę do programu sesji. Zwrócił uwagę, że zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej podczas sesji powinna zostać przedstawiona informacja o działalności Fundacji Zamek Królewski. Zarzucił przewodniczącemu Rady, że celowo nie dopuszcza do omawiania tematu gospodarowania mieniem gminnym przez Radę Miejską oraz kryje efekty działania Fundacji wbrew interesowi mieszkańców. Zwrócił uwagę, że fundacja w 2018 r. osiągnęła 100 tys. zł straty, a zadłużenie przekracza 1 mln zł. Radny złożył wniosek o zorganizowanie debaty w celu oceny działalności Burmistrza w gospodarowaniu mieniem komunalnym. Przewodniczący poinformował, że zakończyła się kontrola prowadzona przez NIK m.in. w Fundacji, a informacja o działalności zostanie przedstawiona do końca b.r.
 Przyjęty został projekt uchwały budżetowej na rok 2019.Dochody: 207 mln, wydatki: 224 mln, deficyt 17 mln zł. Odpowiedzi na pytania radnych, dotyczące budżetu i emisji obligacji udzielała pani Skarbnik Gminy, niestety nie są one słyszalne na nagraniu z sesji.
 Podjęto decyzję o udzielenie dotacji w wysokości 278 tys. zł dla OSP w Staniątkach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
 Podjęto uchwałę dotyczącą wyborów przewodniczących i członków zarządu osiedli oraz sołtysów i rad sołeckich w terminie od 18.11.2019 do 08.12.2019.
 Podjęto uchwały przekształcające szkoły średnie zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
 Duże kontrowersje wzbudziła uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania w trybie bezprzetargowym pomieszczeń pod Centrum Kardiologii. Projekt uchwały zakładał oddanie pomieszczeń w najem na okres dłuższy niż 3 lata. Radni opozycyjni zgłosili uwagi, że z projektu nie wynika na jak długi okres pomieszczenia będą wynajmowane bez przetargu. Ponieważ Przewodniczący Rady nie posiadał szczegółowej wiedzy na temat uchwały, a w posiedzeniu Rady nie uczestniczył żaden przedstawiciel Urzędu Miasta, który mógłby odpowiedzieć na pytania Radnych, Przewodniczący Marek Ciastoń zaproponował zdjęcie uchwały z porządku obrad. Wniosek został odrzucony głosami radnych Klubu Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice. Anna Front zwróciła uwagę, że odrzucając wniosek Radni pozbawili się możliwości uzyskania wyjaśnień, informacji i dyskusji. Wobec odrzucenia wniosku, przeprowadzono głosowanie nad podjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta.
 Kolejne 3 podjęte uchwały dotyczyły oddania do odpłatnego używania w trybie bezprzetargowym działek, na których znajdują się kontenery na używaną odzież. Radny Paweł Lasek zgłosił uwagę, że kontenery nie są odpowiednio często opróżniane, przez co odzież pozostawiana jest obok kontenerów, co m.in. negatywnie wpływa na wizerunek miasta. Zaproponował, że w umowach należy zawrzeć zapisy obligujące do dbania o porządek przez firmy przy kontenerach.
 Kolejna część sesji dotyczyła petycji, skarg i wniosków składanych przez mieszkańców do Rady Miejskiej. Rozpatrywane są one przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Stanowisko Komisji przestawił radny Paweł Lasek, przewodniczący Komisji.
 Pierwsza petycja, złożona przez mieszkańców Zabierzowa Bocheńskiego, dotyczyła zakłócania ciszy nocnej przez gości ośrodka Bobrowa Rozlewisko. Z petycją można zapoznać się tutaj: https://drive.google.com/…/1_vnQ_u2RpHgzAmWUx5ZYgzOT6C…/view. Petycja została uznana za zasadną, Komisja rekomendowała wystosowanie pisemnej interwencji przez Burmistrza u właściciela terenu.
 Mieszkańcy Podłęża złożyli petycję dotyczącą budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, oczyszczalni ścieków oraz rond przy obwodnicy Podłęża. Niestety na stronie Urzędu Miasta ta petycja nie została dotychczas udostępniona. Petycja została uznana za bezzasadną.
 Fundacja Lepsze Niepołomice wniosła petycję pt. „Nie chcemy w Niepołomicach cyrków ze zwierzętami”. Petycja dostępna jest tutaj — https://drive.google.com/…/17vBBpCeJyGiqHcEBUzvIdvXSRw…/view. Komisja jednogłośnie zgodziła się z autorami petycji, iż wykorzystywanie zwierząt dla rozrywki kłóci się z ich naturą, ponadto pozbawione jest walorów edukacyjnych. Komisja zgodziła się również z faktem, iż przedmiotowe traktowanie zwierząt może być szkodliwe dla procesu wychowawczego dzieci i młodzieży. Komisja zwróciła uwagę na zbyt nachalną reklamę występów cyrkowych. Stwierdziła, że placówki oświatowe i instytucje publiczne nie są odpowiednimi miejscami do reklamowania przedstawień. Za szczególnie oburzające uznano wrzucanie biletów i ulotek bezpośrednio do szafek uczniowskich. W opinii Komisji to rodzic powinien decydować o tym, jakie treści trafiają do jego dziecka w szkole. Komisja zgodziła się również z faktem, iż należy uregulować kwestię reklam dróg w pasach gminnych.
Głos w sprawie petycji zabrał radny Wojciech Ciastoń. Zdaniem radnego zajmowanie się przez radnych takimi tematami jest forsowaniem lewicowych ideologii. Ironizował, że może następnym punktem będzie zajęcie się zakładami drobiarskimi, w których mordowane są codziennie miliony zwierząt. Za podjęciem uchwały byli wszyscy obecni na sesji radni, z wyjątkiem radnego Wojciecha Ciastonia.
 W kolejnej części rozstrzygnięto 3 skargi na działalność Burmistrza. Skargi uznano za bezzasadne. Osoby zainteresowane odsyłam do relacji z sesji https://www.youtube.com/watch?v=XPDeO66th2Q&t=7255s.
 W części wolnych wniosków radny Stanisław Lebiest zapytał o drogę między Podłężem a Zakrzowcem. Zapytał się również o ograniczenia w kursach busów. Zwrócił uwagę, że komunikacja publiczna potrzebna jest dzieciom i osobom starszym. Radny nie uzyskał odpowiedzi na pytania, ze względu na nieobecność na sesji Burmistrza.
 Radna Anna Front zadała pytanie, czy gmina odchodzi od Budżetu Obywatelskiego na rzecz Inicjatywy Lokalnej. Przewodniczący Marek Ciastoń stwierdził, że według jego stanu wiedzy na rok 2020 nie jest planowany Budżet Obywatelski.
 Radny Paweł Lasek powiedział, że radni powinni jak najszybciej podjąć działania, które przywrócą Budżet Obywatelski. Stwierdził, że był to świetny program, który angażował mieszkańców w życie lokalnej społeczności. Inicjatywa Lokalna, która jest wprowadzana jako odpowiednik BO ma całkiem innych charakter. Różnią się również kwoty. Na Budżet Obywatelski gmina przeznaczała 1 mln zł, natomiast na Inicjatywę 100 tys. zł. Zwrócił uwagę, że w wielu miastach realizowany jest Budżet Obywatelski i Urząd Miasta miał wystarczająco dużo czasu, aby regulamin BO dostosować do obowiązującego prawa.
 Radny Michał Hebda zwrócił uwagę, że przy wprowadzeniu Budżetu Obywatelskiego w 2014 r. przyjęto założenie, że będzie on stanowił około 1% budżetu gminy. Od tego czasu budżet gminy zwiększył się dwukrotnie i również dwukrotnie powinna zwiększyć się kwota Budżetu Obywatelskiego. Dodał również, że w BO jest dużo projektów zaczętych, które powinny być kontynuowane. Stwierdził, że powinno być ponadklubowe porozumienie, żeby Budżet Obywatelski przywrócić, bo pieniądze na BO trafiały na rzeczy potrzebne i uruchomiły aktywność mieszkańców.
 Radny Paweł Lasek dodał, że w poprzednich edycjach BO zakupiono grunty pod realizację projektów, które miały być kontynuowane. Będą one teraz stały niezagospodarowane, ponieważ maksymalna kwota inicjatywy to 20 tys. zł, co jest kwotą niewystarczającą do zakończenia zaplanowanych działań, a nawet na zakup jednego urządzenia na plac zabaw.
 Radna Anna Front zadała retoryczne pytanie, kto podejmuje decyzję o tym, że Budżet Obywatelski będzie funkcjonował w gminie. Zwróciła uwagę, że likwidacja Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. nie była poddana pod dyskusję i głosowanie Rady Miejskiej.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą, tabela i w budynku