Relacja z 10. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2019-07-26

Powstaną dwa Kluby Malucha.

W dniu 26.07.2019 r. miała miejsce 10. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Najważniejsze informacje:
-> W budynku szkoły w Woli Batorskiej będzie przedszkole samorządowe dla 180 dzieci i ośrodek wczesnoedukacyjny, tj. klasy 0-3. W budynku po gimnazjum będą uczyły się dzieci z klas 4-8.
-> Zmiany w uchwale budżetowej: Najbardziej znaczące zmiany po stronie dochodów to dotacja 1,5 mln zł na budowę chodnika w Ochmanowie (planowano w 100% z własnych środków). Ponieważ do budżetu w I połowie roku wpłynęło 90% planowanych dochodów z udziału gminy w podatku od osób prawnych, po stronie dochodów wprowadzono dodatkowy 1 mln zł. Z tytułu sprzedaży cegiełek podczas Dni Niepołomic do budżetu wprowadzono kwotę 84 tys. zł na zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli.
Ponadto po stronie dochodów wprowadzono dotacje: 623 tys. na budowę dwóch klubów malucha w Woli Batorskiej, 99 tys. na projekty edukacyjne w liceum ogólnokształcącym, 120 tys. na zakup karetki z gminy Kłaj. Największe zmiany po stronie wydatków to: w rozdziale „oświata i wychowanie” 1,2 mln w związku z powstaniem i przekształceniem placówek szkolnych oraz w związku z realizacją projektu edukacyjnego w liceum. 1 mln zł na budowę Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego, 623 tys. na budowę dwóch klubów malucha w Woli Batorskiej. Po zmianach dochody gminy wynoszą 204 mln, wydatki 221 mln, deficyt budżetu gminy – 17 mln zł.
-> Podjęto uchwałę o realizacji projektu polegającego na utworzeniu dwóch klubów malucha „Jacka” i „Agatki” w Woli Batorskiej dla 50 dzieci. Wartość projektu: 950 tys. zł. Planowane rozpoczęcie zajęć w klubach to styczeń 2020.
-> W dniu 31.07.2019 r. o godz. 12:00 planowane jest otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Podłężu. Podjęto uchwałę określającą zasady odbioru odpadów.
Do PSZOK oprócz odpadów, będzie można przekazywać rzeczy używane niestanowiące odpadu. Będzie również punkt napraw mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.