Relacja z 14. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2020-01-06

W dniu 30.12.2019 r. odbyła się 14. sesja Rady Miejskiej. Była to pierwsza sesja po zawieszeniu w czynnościach służbowych burmistrza Romana Ptaka. W sesji uczestniczył pełniący obowiązki burmistrza Krystian Zieliński

RELACJA Z 14. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH.
W dniu 30.12.2019 r. odbyła się 14. sesja Rady Miejskiej. Była to pierwsza sesja po zawieszeniu w czynnościach służbowych burmistrza Romana Ptaka. W sesji uczestniczył pełniący obowiązki burmistrza Krystian Zieliński.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI:
👉 W dniu 23.12. odwołany został wiceburmistrz Adam Twardowski. Wiceburmistrz zatrudniony był na podstawie powołania. Adam Twardowski pomimo odwołania dalej jest pracownikiem urzędu jako Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego, obecnie przebywa na urlopie bezpłatnym.
👉 W dniu 27.12 p.o. burmistrza złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Romana Ptaka poprzez zlecenie w 2018 r. usług cateringowych fundacji Zamek Królewski na kwotę o wartości 39 tys. euro bez przetargu.
👉 P.o. burmistrza odniósł się do informacji na temat kosztów jakie poniosła gmina w związku z zawieszeniem burmistrza Romana Ptaka. Poinformował, że do urzędu dotychczas nie wpłynęły żadne noty odsetkowe. Skomentował również informacje medialne na temat własnego doświadczenia zawodowego – poinformował, że posiada 7-letnie, a nie 3-miesięczne doświadczenie w pracy w samorządzie.

PYTANIA RADNYCH DO BURMISTRZA:
👉 Radny Krzysztof Sondel (klub Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice, dalej RdMiGN) poprosił o uzasadnienie decyzji rozwiązania umowy z wiceburmistrzem. Zapytał również czy p.o. burmistrza znalazł osobę równie kompetentną do nadzoru obecnie realizowanych wielomilionowych inwestycji w gminie. Odpowiedź: Zgodnie z prawem pracownik powołany może być w każdej chwili odwołany bez uzasadnienia. Nie mam zastępcy.
👉 Radny Paweł Lasek (RdMiGN) zapytał o plan p.o. burmistrza na funkcjonowanie urzędu, w tym zmiany organizacyjne i personalne oraz o uzasadnienie upoważnienia kierowników referatów w UMiG do wydawania decyzji administracyjnych. Odpowiedź: Nie przewiduję reorganizacji urzędu. Nagromadziło się dosyć dużo drobnych spraw, które mogą być załatwiane bezpośrednio przez urzędników. Radny zapytał czy nie będzie dalszych zwolnień w urzędzie. Odpowiedź: Nikogo nie zwolniłem, skupiam się na bieżących sprawach, nie chcę robić ruchów, które pan sugeruje.
👉 Radny Michał Hebda (RdMiGN) zwrócił uwagę, że burmistrz ma obowiązek powołać swojego zastępcę, jednak tego nie zrobił. Do pomocy zatrudnił pana Przemysława Bębna, przyznając mu wynagrodzenie w wysokości 75 zł/godzinę, co daje w przeliczeniu na pełny etat 12 600 zł. Jest to wynagrodzenie wyższe, niż maksymalne dopuszczalne wynagrodzenie burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Pan Bęben ma dostęp do wszelkiej dokumentacji gminy Niepołomice. Pan Bęben jest zastępcą wójta w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Zgodnie z prawem nie może łączyć funkcji zastępcy wójta z funkcją zastępcy burmistrza. Jest jedynie doradcą, a zajął już gabinet wiceburmistrza. Taki sposób działania sugeruje, że może to być celowe ominięcie przepisów po to, aby wprowadzić właściwą osobę na właściwe miejsce. Radny poprosił o podanie informacji o zakresie obowiązków oraz wynagrodzeniu pana Bębna oraz czy aktualne zasoby kadrowe urzędu nie były wystarczające, skoro zatrudniony został zewnętrzny doradca. Zapytał również, czy pan Przemysław Bęben jest członkiem partii politycznej. Odpowiedź: Pan Bęben zarabia 4500 zł brutto, jest pełnomocnikiem w kontaktach z komórkami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy. Nie było czasu na wyznaczanie zadań dla pana Bębna, potrzebowałem pomocy żeby zmierzyć się z ogromem dokumentów przyjmując funkcję. Pytanie o przynależność partyjną pana Przemysława nie jest pytaniem do mnie.
👉 Radny Andrzej Gąsłowski (RdMiGN) zapytał w jakim zakresie i na jakiej podstawie pan Bęben ma wgląd w dokumenty i dane osobowe urzędników i mieszkańców gminy. Zapytał również, czy w umowie z panem Bębnem jest wpisana odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Odpowiedź: Pan Bęben jest moim pełnomocnikiem, wgląd do dokumentów ma na podstawie podpisanego oświadczenia RODO, nie podejmuje żadnych decyzji. Nie mam przy sobie umowy z panem Przemysławem, zapraszam do urzędu, umowa zostanie udostępniona do wglądu.
👉 Radny Adam Suślik (RdMiGN) zapytał o organizację pracy w urzędzie w obszarze dużych inwestycji w gminie, w szczególności inwestycji drogowych w okolicach Podłęża. Odpowiedź: W sesji uczestniczą kierownicy referatów, którzy mogą odpowiedzieć na szczegółowe pytania.
👉 Radny Wojciech Ciastoń (PiS-Niezależni) złożył wniosek o zakończenie dyskusji, ponieważ pytania mają znamiona przesłuchania. Wniosek został odrzucony.
👉 Radna Stanisława Zielińska (RdMiGN) zapytała czy p.o. burmistrza zapozna się z zagrożeniami powodziowymi wynikającymi z braku zabezpieczenia brzegów drogi nad rzeką Bogusława. Odpowiedź: Jest to ważny temat, udam się na miejsce i zapoznam z sytuacją.
👉 Radny Michał Hebda (RdMiGN) zwrócił uwagę, że umowa z panem Bębnem na kwotę 4,5 tys. zł obejmuje tylko okres od 18 do 31.12., t.j. mniej niż pół miesiąca. Zapytał, czy decyzja o odwołaniu wiceburmistrza była w interesie mieszkańców. Poruszył kwestię kompetencji p.o. burmistrza do zarządzania gminą, w kontekście stanowiska Ministerstwa Administracji zgodnie z którym w przypadku osób powoływanych jako pełniące obowiązki organu wykonawczego analizie poddawane są m.in. dotychczasowa aktywność zawodowa i społeczna kandydata oraz jego wykształcenie. W zdecydowanej większości przypadków osoby powoływane przez Prezesa Rady Ministrów mają wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy samorządowej. Odpowiedź: Taką dyskusję należy prowadzić z kancelarią premiera.
👉 Radna Anna Front (PiS-Niezależni) stwierdziła, że burmistrz Roman Ptak był powołany przez premiera Donalda Tuska i wtedy nie było zarzutów, że nie ma doświadczenia.
Radna Agata Zawadzka (PiS-Niezależni) wróciła do tematu podniesienia stawek opłat za odbiór śmieci. Przypomniała, że na poprzedniej sesji radni nie zgodzili się na odłożenie głosowania w tej sprawie do kolejnego posiedzenia Rady.
👉 Radny Paweł Lasek (RdMiGN) powiedział, że były podjęte działania w celu obniżenia opłat, co pozwoliło obniżyć stawkę z 28 zł do 25 zł. Jeżeli radna miała pomysł na obniżenie opłat, to mogła go zgłosić wcześniej.

GŁOSOWANIA I DYSKUSJE NAD UCHWAŁAMI
Skarbnik Gminy, pani Beata Kolasa przedstawiła projekt budżetu gminy na 2020 r. Poinformowała, że dokument został przygotowany przez burmistrza Romana Ptaka i że żadne zmiany do tego projektu nie były wprowadzane. Dochody: 248,4 mln zł. Wydatki: 262,7 mln zł. Deficyt budżetowy: 14 mln zł. Link do uchwały budżetowej zamieszczam w komentarzu.

Uwagi do uchwały budżetowej zgłoszone przez komisje:
👉 Komisja Budżetowa: budżet gminy na 2020 r. powinien zawierać poza znaczącymi inwestycjami drogowymi wydatki na bieżącą modernizację dróg gminnych. Powinno dążyć się do redukcji całkowitego zadłużenia gminy.
👉 Komisja Gospodarki: należy wprowadzić rozdzielenie finansowe Muzeum Niepołomickiego oraz MCDiS. Dodatkowe środki oraz oszczędności powinny być przekazywane na zabezpieczenie przeciwwodne, przygotowanie dokumentacji inwestycyjnych, budowę chodników, modernizację dróg gminnych, utrzymanie rezerwy finansowej.
👉 Komisja Oświaty i Kultury: w wydatkach budżetowych należy uwzględnić środki na dokończenie remontu instalacji elektrycznej w szkole w Woli Batorskiej oraz dodatkową kwotę na wydatki bieżące domów i ośrodków kultury.
👉 Radny Józef Trzos (niezrzeszony): Radny odniósł się do uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej do budżetu, stwierdził, że w budżecie brakuje środków na remont dróg lokalnych. Biblioteka Gminna powinna otrzymać więcej środków, przynajmniej na poziomie poprzedniego roku (budżet biblioteki zmniejszono o 50 tys. zł). Potrzebne są środki na remont ul. Trudnej.
👉 Radna Karolina Marzec (RdMiGN) zapytała czy na 2020 r. planowane są podwyżki wynagrodzeń dla urzędników w roku 2020 r. Odpowiedź p.o. burmistrza: Podwyżki dla wszystkich pracowników zostały podpisane w Wigilię.
👉 Przewodniczący rady Marek Ciastoń (RdMiGN) złożył wniosek o poprawkę do budżetu. Poprawka dotyczyła poręczenia kredytu na bieżące wydatki fundacji Zamek Królewski.
👉 Radny Waldemar Juszczyński (PiS-Niezależni) zapytał się, jak kredyt ma się do wynagrodzeń zarządu fundacji. Prezes fundacji uzyskuje roczne przychody 130 tys. zł, a dyrektor administracyjny 100 tys. zł. Zwrócił uwagę na dysproporcję w stosunku do wynagrodzeń kadry zarządzającej innych placówek — dyrektorzy biblioteki, muzeum i centrum kultury mają roczne przychody około 80 tys. zł. Odwołał się do protokołu z kontroli NIK, z którego wynika, że nadzór nad fundacją był pasywny, nierzetelnie przedstawiano sytuację majątkową i finansową fundacji, przekroczone są wskaźniki płynności i wypłacalności, występuje ciągły drenaż środków budżetowych. Fundacja wykazała stratę za rok 2018 r., zadłużona jest na kwotę 1,2 mln zł.
👉 Radny Andrzej Gąsłowski (RdMiGN) powiedział, że gmina jako fundator nie łoży na fundację Zamek Królewski, dlatego należy dać szansę fundacji na dalsze funkcjonowanie.
W wyniku głosowania poprawka zgłoszona przez przewodniczącego Rady została przyjęta. Następnie odbyło się głosowanie nad budżetem na rok 2020. Budżet został jednogłośnie przyjęty przez radnych.
Kolejne głosowania dotyczyły „Programu ochrony środowiska na tata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” oraz "Gminnego Programu Niskoemisyjnego gminy Niepołomice". Liczne uwagi do programu zgłosił radny Adam Suślik (RdMiGN). Poinformował, że nikt z mieszkańców nie zgłosił uwag do programów. Ponieważ informacja o możliwości zgłaszania uwag dostępna była jedynie na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, radna Anna Front poprosiła, aby konsultacje prowadzić w szerszym zakresie, wykorzystując m.in. Gazetę Niepołomicką.
Ostatnie głosowanie podczas sesji dotyczyło wyboru Rady Fundacji Zamek Królewski. W skład 5-osobowej Rady wchodzą 3 osoby wybierane przez Radę Miejską i 2 przez burmistrza. Radni zgłosili 6 kandydatów, radny Józef Trzos nie wyraził zgody na kandydowanie. Do Rady Fundacji zostali wybrani: Zuzanna Polańska (RdMiGN), Wojciech Wimmer (RdMiGN) oraz Andrzej Gąsłowski (RdMiGN). Nie wybrano Wojciech Ciastonia i Stanisława Lebiesta z klubu PiS-Niezależni.
SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI
👉Radny Paweł Lasek powitał nowo wybrane panie i panów sołtysów oraz przewodniczących i przewodniczące zarządów osiedli oraz złożył gratulacje wyboru. Odniósł się do sposobu zwracania się do siebie przez radnych. Uwaga dotyczyła zachowania radnej Agaty Zawadzkiej podczas dyskusji nad uchwałami. Poprosił, aby radna z szacunku do funkcji radnego i do mieszkańców których radny reprezentuje, korzystała ze standardów komunikowania się, jakie obowiązują na sesji. Zwrócił uwagę, że zwracanie się per „ty”, czy „kolego” odbiega od tych standardów.
👉Radna Agata Zawadzka przeprosiła radnego Pawła Laska.
👉Swoje niezadowolenie z wyboru Rady Fundacji Zamek Niepołomicki wyrazili radni opozycyjni.