Relacja z 17. sesji Rady Miejskiej

2020-03-30

Kolejna sesja bez udziału pełniącego obowiązki burmistrza.

RELACJA Z 17. SESJI RADY MIEJSKIEJ.
W dniu 30.03.2020 r. miała miejsce 17. sesja Rady Miejskiej. W sesji nie uczestniczył pełniący obowiązki burmistrza Krystian Zieliński.

PODJĘTE UCHWAŁY:
👉 BUDŻET GMINY. Dochody: 233 mln zł. Wydatki: 255 mln zł. Deficyt budżetowy: 22 mln zł.
Najważniejsze zmiany w budżecie na 2020 r.: Zmniejszenie o 14,7 mln zł dochodów wynikające ze zmiany w zadaniu „Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic”, zadanie nie zostanie zrealizowane w 2020 r. w pełnym zakresie. Zwiększenie o 1,1 mln zł wydatków na ochronę powietrza (z czego 339 tys. zł dotacja z programu EKO-TEAM oraz 425 tys. zł z programu STOP SMOG).
Zwiększono o 948 tys. zł wydatki na bieżącą modernizację dróg gminnych, zwiększono o 200 tys. zł dotację dla Centrum Kultury oraz o 100 tys. zł dotację dla biblioteki. Do budżetu gminy wprowadzono również koszt bramownicy przy wjeździe na autostradę — 1,8 mln zł, jest to dodatkowy koszt dla gminy.

👉 FUNDUSZ SOŁECKI. Radna Karolina Marzec przedstawiła stanowisko Komisji Budżetowej w sprawie wniosku sołtysów o wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego. Fundusz nie będzie wyodrębniony, natomiast sołtysi i przewodniczący będą mogli wnioskować o pokrycie ponoszonych wydatków z budżetu będącego w dyspozycji Referatu Promocji. Radna Anna Front zapytała, czy ktoś pytał o zdanie sołtysów. Radna Karolina Marzec odparła, że w spotkaniu komisji uczestniczył przewodniczący osiedla Śródmieście Paweł Pawłowski, autor podpisanego przez wszystkich sołtysów wniosku. Informował on, że jednostki pomocnicze nie dysponują żadnymi środkami do realizacji zadań. Komisja uznała, że od aktywności sołtysów we wnioskowaniu o środki w tym roku będzie zależała decyzja odnośnie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku kolejnym. Radny Paweł Lasek uzupełnił, że podczas posiedzenia komisji rozpatrywane były 2 wnioski sołtysów i przewodniczących osiedli. Oprócz wniosku o wprowadzenie funduszu sołeckiego (około 600 tys. zł) wpłynął wniosek o zwiększenie kwoty na budżet obywatelski do 2 mln zł. Ponieważ jest to duża kwota i trudno jest na tak wczesnym etapie ocenić czy gminę stać na takie wydatki, ustalono, że można rozważyć zwiększenie BO o 300 tys. zł, natomiast fundusz sołecki odłożyć na kolejne lata, a w zamian dać możliwość pokrywania kosztów działań związanych chociażby z organizacją zebrań wiejskich.

👉 OPŁATY ZA POBYT W KLUBACH DZIECIĘCYCH. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę. W okresie epidemii opłaty ulegną obniżeniu za okres, w którym dziecko nie uczęszcza do klubu.

👉Uchwalono PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI.

👉Podjęto rezolucję w sprawie OGRANICZENIA TONAŻU POJAZDÓW DO 12 TON NA OKRES BUDOWY OBWODNICY PODŁĘŻA I NIEPOŁOMIC.

✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️

W części SPRAWY RÓŻNE I WOLNE WNIOSKI:

👉Przewodniczący Marek Ciastoń przeczytał list zarządu fundacji Zamek Królewski. Zarząd w liście opisał złą sytuację finansową fundacji, wynikającą m.in. z braku możliwości prowadzenia działalności z powodu epidemii.

👉Radny Michał Hebda przeczytał SPRAWOZDANIE PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA.
Ze sprawozdania wynika, że pełniący funkcję burmistrza przeprowadził rozmowę z radnym Markiem Ciastoniem w sprawie złożenia przez niego mandatu radnego. Z analizy przeprowadzonej przez kancelarię prawną wynika, że doszło do naruszenia art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym. Radny zarządza Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska, która wynajmuje lokale gminie. W przypadku braku działań przez radnego Ciastonia, pełniący funkcję burmistrza będzie kontynuował procedurę wygaszenia radnemu mandatu.
Przewodniczący Marek Ciastoń powiedział, że nie poczuwa się do winy i nie planuje składać mandatu.

👉 Radny Paweł Lasek poinformował o wniesieniu petycji przez mieszkańców w sprawie dofinansowania żłobków niepublicznych. Rodzice oraz właściciele żłobków nie mają jasnej informacji czy dotacje przyjęte w ubiegłym roku będą podtrzymane. Radny zwrócił uwagę, że należałoby pomyśleć nad dodatkowym wsparciem placówek opieki ze względu na sytuację epidemiologiczną, może się okazać, że samo podtrzymanie dotacji będzie niewystarczające. Może się zdarzyć, że epidemia ustanie, a dzieci nie będą miały do czego wracać. Zaapelował do pf burmistrza o zabezpieczenie środków na wsparcie placówek.

👉 Radny Andrzej Gąsłowski przedstawił interpelację klubu Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice w sprawie organizacji wyborów prezydenckich. Interpelacja zawiera prośbę o przedstawienie stanowiska Krystiana Zielińskiego w sprawie wyborów w terminie proponowanym przez rząd, tj. 10.05.2020 r. Druga interpelacja radnego dotyczyła organizacji roku szkolnego 2020/21 w szkole podstawowej w Woli Batorskiej. W czerwcu b.r. kończy się okres funkcjonowania szkoły w dwóch budynkach, interpelacja zawiera wniosek o przedstawienie przez Krystiana Zielińskiego stanowiska w tej sprawie, ponieważ od 2 miesięcy nie ma odpowiedzi na wniosek złożony przez szkołę.

👉Radna Zuzanna Polańska zapytała jakie działania podejmuje pf burmistrza w sprawie pomocy fundacji Zamek Królewski.

👉Radny Michał Hebda poinformował, że zwrócił się do prezesa Poczty Polskiej z wnioskiem o utworzenie nowej placówki w Niepołomicach, ponieważ urząd pocztowy w Niepołomicach nie radzi sobie ze zbyt dużą liczbą klientów. Prosił pf burmistrza o pomoc w tej sprawie.
Zapytał również, czy Urząd Miasta prowadzi wyliczenia, ile gminę będzie kosztowała epidemia koronawirusa, czy nie jest zagrożona płynność finansowa gminy. Zwrócił uwagę, że gmina powinna pomóc mikro- i małym przedsiębiorcom, np. odraczając płatność podatków. Odniósł się również do kwestii braku pomocy ze strony gminy fundacji Zamek Królewski.