Relacja z 19. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2020-06-18

W dniu 18.06.2020 r. odbyła się 19. sesja Rady Miejskiej.

 

Sesja została zwołana w sprawie jednej uchwały – wyrażenia zgody na rozpatrzenie przez Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej wniesionej przez prokuratora okręgowego od wyroku II SA/Kr1588/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2018r.

Skarga prokuratora okręgowego dotyczyła uchwały podjętej przez Radę Miejską w 2012 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy. Zdaniem prokuratora Rada Miejska podjęła uchwałę niezgodnie z prawem. Prokurator wniósł o unieważnienie uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Skarga prokuratora nie dotyczyła kwestii merytorycznych (np. wysokości stawek), a kwestii proceduralnych. Prokurator uznał, że Rada Miejska nie miała prawa takiej uchwały podejmować. Sąd skargę uznał za niezasadną. Prokurator wniósł skargę kasacyjną od orzeczenia WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). NSA może skargę rozpatrzyć na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron), ale do tego potrzebuje zgody Rady Miejskiej. Wszyscy obecni na sali obrad radni zagłosowali za podjęciem uchwały.