Relacja z 18. sesji Rady Miejskiej — cz.3

Paweł Pawłowski
2020-06-02

W dniu 02.06.2020 r. odbyła się III część 18. sesji Rady Miejskiej. W sesji nie uczestniczył pełniący funkcję burmistrza Krystian Zieliński.

fot. Paweł Pawłowski

👉 Radny Krzysztof Sondel (Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice, dalej RdMiGN) dokończył sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Radny Józef Trzos (radny niezrzeszony) zadał pytanie dotyczące wyników kontroli przeprowadzonej przez NIK w fundacji Zamek Królewski. Radny chciał wiedzieć, dlaczego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie zasugerował podmiotom kontrolowanym możliwości odwoływania się od wyników kontroli NIK, skoro Komisja zakwestionowała większość zaleceń. Radny Sondel odparł, że informacja o możliwości odwołania się była w protokołach pokontrolnych NIK.
👉 Radny Józef Trzos złożył wniosek o przeprowadzenie kontroli dotyczącej zakupu samochodów w 2019 r. przez Urząd Miasta. Zdaniem radnego, jedynym samochodem, na którego zakup wyraziła zgodę Rada Miejska był samochód – nagroda na Dni Niepołomic. Natomiast na stronie gminy wystawiony jest na sprzedaż inny samochód, zakupiony w ubiegłym roku.
👉 Radny Waldemar Juszczyński (PiS-Niezależni) odniósł się do wydarzeń z poprzedniej części sesji. Stwierdził, że wystąpienia radnych były wyreżyserowanym spektaklem o zerowej wartości merytorycznej. Skrytykował sposób prowadzenia sesji przez przewodniczącego. Zgłosił następujące uwagi do sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.:
- zdaniem radnego Przewodniczący wprowadza w błąd radnych, informując o pozytywnych opiniach na temat budżetu gminy Niepołomice przez RIO. Regionalna Izba Obrachunkowa kontroluje jedynie gospodarkę finansową oraz zamówienia publiczne, natomiast ocena wykonania budżetu gminy jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej. Zdaniem radnego:
- taka ocena i kontrola przez Radę Miejską w Niepołomicach nigdy nie była prowadzona;
- Przewodniczący Rady reprezentował interesy rodziny burmistrza oraz nepotyzm;
- w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej dominują tematy zastępcze;
- Komisja nie zwróciła uwagi na fakt zakupu samochodu za 120 tys. zł, wysokich wydatków MCDiS (1,5 mln zł) oraz niezgodnej z prawem umowy pomiędzy fundacją Zamek Królewski a muzeum, w wyniku której gmina straciła 0,5 mln zł;
- zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa po remoncie Izby Regionalnej;
- Rada Miejska nie wykonuje funkcji kontrolnej nad budżetem;
- w wyniku bezczynności przewodniczącego budżet gminy zapłacił karę 700 zł wymierzonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.
👉 Przewodniczący Marek Ciastoń wyjaśnił czym spowodowana była kara i zadeklarował pokrycie kosztów, jeżeli popełnił błąd. Powiedział, że nigdy nie wprowadzał w błąd Rady Miejskiej odnośnie uwag RIO.
👉 Radny Wojciech Ciastoń (PiS-Niezależni) poinformował o złożeniu wniosku z pytaniami dotyczącymi umów podpisanych przez gminę z GS Samopomoc Chłopska, której prezesem jest przewodniczący Rady Miejskiej oraz nepotyzmu w ZOZ Podłęże i Centrum Kardiologii.
👉 Do oskarżeń radnego odniósł się radny Adam Suślik (RdMiGN). Powiedział, że przedstawione kalumnie dotyczą jego dzieci. Poprosił przewodniczącego o powołania komisji do zbadania tej sprawy.
👉 PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY:
👉 ZMIANA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.
Dochody: 230 mln zł. Wydatki: 252 mln zł. Deficyt: 22 mln zł. Głównie zmiany wynikają z opóźnień w realizacji zaplanowanych inwestycji. Radna Anna Front (PiS-Niezależni) zapytała o dodatkowe koszty remontu Izby Regionalnej. Ponieważ na sali nie było przedstawiciela Urzędu Miasta, który mógłby udzielić odpowiedzi, radna poprosiła przewodniczącego Marka Ciastonia, aby w kolejnej sesji uczestniczył przedstawiciel urzędu, który będzie znał temat. Przewodniczący poinformował, że delegowanie urzędników to rola burmistrza.
Radny Michał Hebda (RdMiGN) poprosił Skarbnik Beatę Kolasę o przygotowanie informacji ile budżet gminy stracił, przez to, że była epidemia koronawirusa.
👉 PRZEKAZANIA 50 000 zł NA ZAKUP RADIOWOZU
👉 PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020
Radna Anna Front zawnioskowała o przygotowanie programu na kolejny rok w grudniu bieżącego roku, zgodnie z zaleceniami agencji, dającej rekomendacje do programów profilaktyki.
👉 PRZYJĘCIA REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 R.
Radna Anna Front zwróciła uwagę, że są głosy krytyczne odnośnie innego mechanizmu partycypacyjnego, INICJATYWY LOKALNEJ. Radny Paweł Lasek (RdMiGN) poinformował radną, że dotychczas wpłynęły 4 wnioski, nie były one rozpatrywane, ponieważ nie było komisji powołanej przez burmistrza. Radny Józef Trzos zainicjował dyskusję odnośnie definicji osoby uprawnionej do głosowania. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, osobami uprawnionymi do składania projektów i głosowania są mieszkańcy gminy, a więc również dzieci.
👉 ZMIANY PROGRAMU REWITALIZACJI
- Zmiana wynika m.in. z potrzeby dopisania projektu związanego z klasztorem w Staniątkach oraz modyfikacji zadania Akademii Karate Tradycyjnego Niepołomice.
👉 ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW W REJONIE STRZELNICY WOJSKOWEJ.
Zmiana ma na celu zmniejszenie intensywności zabudowy oraz lokalizacji usług publicznych na ww. terenie.
👉 ZATWIERDZENIA ZARZĄDZENIA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PLACU TARGOWEGO
Radny Krzysztof Sondel zwrócił uwagę, że dotychczas radni nie dostali odpowiedzi na złożoną interpelację w sprawie zniesienia opłat targowych. Zawnioskował o pomoc przedsiębiorcom sprzedającym na placu poprzez zniesienie lub zmniejszenie opłat.
👉 STWIERDZENIA/ ODMOWY STWIERDZENIA WYGAŚNIĘCIA MANDATU KAROLINY MARZEC
W lutym b.r. Przemysław Bęben, prezes spółki Wodociągi Niepołomice poinformował wojewodę o złamaniu prawa przez radną Karolinę Marzec. Radna działała na podstawie pełnomocnictwa, które zdaniem nowego prezesa zarządu było nieważne. Wg zawiadamiającego, pełnomocnictwo dla Karoliny Marzec wygasło w związku z objęciem przez nią funkcji radnej. W piśmie zarząd spółki stwierdza, że „cała obecna aktywność posłów i radnych na Wodociągi Niepołomice” może mieć związek z wykrytą przez obecnego prezesa nieprawidłowością.
W trakcie sesji radna Karolina Marzec poinformowała, że miała świadomość istniejących ograniczeń wynikających z ustawy o samorządzie gminnym (osg), tj. że radny nie może być pełnomocnikiem spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych. Uważa, że pełnienie funkcji kierownika z delegowanymi zadaniami nie oznacza naruszenia ww. przepisu, tak więc pełnomocnictwo, które otrzymała było ważne, pomimo pełnienia funkcji radnej.
Mecenas Zbigniew Łosiński przytoczył zapisy z ustawy osg, z których wynika, że niezrzeczenie się funkcji pełnomocnika powoduje utracenie tej funkcji, nie wywiera natomiast wpływu na posiadany przez radną mandat.
Radna Anna Front odnosząc się do przedmiotu uchwały (wygaśnięcie mandatu) poinformowała, że klub PiS – Niezależni „nie będzie brał udziału w tym przedstawieniu”. Podobne stanowisko przedstawiły radne Marta Korabik (PiS – Niezależni) i Agata Zawadzka (PiS – Niezależni), stwierdzając, że nie zamierzają osądzać radnej Karoliny Marzec.
Radny Krzysztof Sondel zawnioskował o odesłanie projektu uchwały do projektodawcy. Za wnioskiem zagłosowali wszyscy radni z wyjątkiem radnego Wojciecha Ciastonia oraz radnej Karoliny Marzec, która nie mogła brać udziału w głosowaniu.
👉 ROZPATRZENIE PETYCJI PRZECIW LOKALIZOWANIU NA TERENIE GMINY FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ MAGAZYNOWANIEM I SKŁADANIEM ODPADÓW (W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH).
Zbiórkę podpisów pod petycją zainicjował Tomasz Michoń, przewodniczący osiedla Zagrody. Petycję podpisało 891 mieszkańców gminy. [KOREKTA 10.06.2020, na podstawie informacji o błędzie w systemie do głosowania] ->Za uchwałą głosowali wszyscy radni.
👉SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI
Radna Marta Korabik zaapelowała o powstrzymanie fali nienawiści, jaka rozlewa się w internecie. Odniosła się do wydarzeń z dnia poprzedniego, kiedy to w obradach radnych wzięły udział osoby protestujące przeciw nieuczestniczeniu w sesji pełniącego funkcję burmistrza Krystiana Zielińskiego oraz zwolnieni pracownicy fundacji Zamek Królewski.
Zwróciła uwagę, że radni którzy mają większość w Radzie powinni się zastanowić, czy to nie oni są winni, że burmistrz Roman Ptak został zatrzymany przez CBA. Zdaniem radnej nawet najuczciwsza osoba, która nie ma nad sobą kontroli może nadużyć władzy.
Radny Krzysztof Sondel stwierdził, że agresja jest niewłaściwa, jednak nie dziwi się ludziom, którzy stracili pracę, że chcą wykrzyczeć swą rozpacz.