Relacja z 21. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2020-08-27

W dniu 27.08.2020 r. odbyła się 21. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.

RELACJA Z 21. SESJI RADY MIEJSKIEJ.
W dniu 27.08.2020 r. odbyła się 21. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
SPRAWOZDANIE PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI:
👉 31.07.2020 r. gmina zakończyła umowę z fundacją Zamek Królewski na administrowanie zamkiem. W urzędzie miasta zatrudniono 7 osób spośród byłych pracowników fundacji (obsługa administracyjna i techniczna).
👉 Szkoła w Zakrzowie jest gotowa do użytkowania. Stara sala gimnastyczna zaadoptowana jest na potrzeby oddziału przedszkolnego.
👉 Podpisano umowę na dofinansowanie przez województwo małopolskie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zabierzowie Bocheńskim. Szacunkowy koszt przebudowy: 4 mln zł.
👉 Przeprowadzone zostały dodatkowe badania jakości wody w gminie Niepołomice. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
PYTANIA RADNYCH:
👉 Radny Paweł Lasek zwrócił uwagę, że radni o planowanej budowie kolei do Niepołomic dowiedzieli się z mediów. Zapytał o propozycję przebiegu trasy, czy będą prowadzone konsultacje społeczne. Pf burmistrza poinformował, że wnioskodawcą jest Marszałek Województwa Małopolskiego. Koncepcja trasy przygotowana została przez Koleje Małopolskie.
👉 Radny Michał Hebda zapytał czy gmina otrzyma zwrot pełnych kosztów związanych z organizacją miejsca do kwarantanny na Zamku Królewskim (262 tys. zł). Zgłosił potrzebę przeprowadzenia remontów w centrum miasta – kostki na Rynku i Trakcie Królewskim, zapytał kto poniesie koszt remontów – gmina czy wykonawca. Zwrócił uwagę na potrzebę sprzątania Rynku po weekendzie, naprawy dziury w drodze przy postoju taksówek oraz remontu ławek. Odpowiedź: Gminie należy się zwrot pełnej kwoty. Urząd zajmie się remontami.
👉 Radny Adam Suślik zapytał o działania w sprawie remontu budynku OSP w Podłężu po gradobiciu. Poprosił o upowszechnienie na stronie internetowej lub w Gazecie Niepołomickiej informacji, co mieszkańcy mają robić z odpadami z rozbiórki uszkodzonych dachów pokrytych płytami Onduline. Odpowiedź: Straty zostały oszacowane, szkody zostały zgłoszone, czekamy na decyzję. Przygotowana zostanie informacja co robić z płytami dachowymi.
👉 Radny Paweł Lasek zapytał kiedy pojawią się pieniądze z Tarczy Antykryzysowej i w jaki sposób będą wydatkowane, w szczególności czy będzie można asfaltować drogi. Odpowiedź: Pieniędzy gmina jeszcze nie otrzymała, kryteria wydatkowania są bardzo ogólne.
👉 Radna Marta Korabik zgłosiła, że mieszkańcy skarżą się na uciążliwość smażalni frytek na Rynku. Zapytała czy wiadomo co się dzieje z tłuszczem z frytek. Zgłosiła również problem całodobowego sklepu monopolowego. Odpowiedź: Zajmiemy się tym problemem.
👉 Radna Zuzanna Polańska poprosiła o wsparcie przez burmistrza radnych we wniosku o poprawę bezpieczeństwa na drodze 964, ul. Kościuszki, tj. zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych koło przedszkola. Odpowiedź: Poprę tę inicjatywę.
👉 Radny Krzyszof Sondel przedstawił wyniki kontroli dotyczącej zakupu przez UMiG samochodu Skoda. Zespół kontrolny uznał, że zakup był zasadny. Zespół kontrolny uznał również za zasadne odstąpienie od sprzedaży samochodu przez pf burmistrza po obniżonej cenie. Zdanie odrębne zgłosiły 2 członkinie komisji – Agata Zawadzka i Anna Front. Zdaniem radnych zakup nowego samochodu nie miał uzasadnienia, a cena była zbyt wysoka.
Radny Józef Trzos podsumował, że zespół kontrolny za racjonalne i gospodarne uznał, że włodarz gminy, która ma zadłużenie 116 mln zł kupuje samochód za 118 tys. zł.
PODJĘTE UCHWAŁY:
👉 Przeprowadzono dyskusję na temat Raportu o stanie miasta i gminy Niepołomice. Uwagi do raportu zgłosili radni:
👉 Radny Józef Trzos zwrócił uwagę, że systematycznie rośnie liczba ludności. Na koniec 2019 r. zanotowano 611 nowych mieszkańców. Podkreślił, że środek ciężkości wypada w trzech osiedlach w mieście: Piaskach, Jazach i Boryczowie. Łącznie przybyło w nich 371 mieszkańców. Podał, że jeśli statystycznie rzecz biorąc na 1000 mieszkańców przypada 580 samochodów, to w tych trzech osiedlach mogło przybyć 215 pojazdów. Tymczasem w zakresie infrastruktury zrobiono niewiele. Jego zdaniem gmina musi zacząć projektowanie i poprawianie bezpieczeństwa na drogach.
Ponadto jego zdaniem, należy przemyśleć system udzielania 70-proc. bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Należy wypracować mechanizm sprzedaży tych lokali, bo są sygnały, że pojawiają się one w obrocie wtórnym.
👉 Radna Agata Zawadzka pytała o powód zwiększenia zadłużenia gminy o ok. 9 mln zł w stosunku do 2018 r. Skarbnik Beata Kolasa wyjaśniła, że pochodziło ono z emisji obligacji, którą radni przegłosowali w uchwale budżetowej.
Radna Marta Korabik zauważyła, że w gminie jest 28 km ścieżek rowerowych. W 2019 roku wybudowano jedynie 3 km nowych ścieżek. Jej zdaniem konieczna jest budowa ścieżek w szczególności wzdłuż ulicy Droga Królewska, którą, zwłaszcza w weekend, jeździ wielu rowerzystów.
👉 Radny Adam Suślik zwrócił uwagę, że strategia rozwoju gminy została opracowana 10 lat temu i należy podjąć prace nad jej aktualizacją. Postulował zagwarantowanie w przyszłym budżecie pieniędzy na opracowanie nowej strategii albo przynajmniej na aktualizację obecnej.
👉 Radny Michał Hebda zaproponował opracowanie gminnego programu ochrony zabytków. Jego zdaniem, gmina powinna mieć taki program, który by wskazał, co należy robić w następnych latach oraz jak spopularyzować zabytki, żeby nie tylko generowały koszty, ale też przynosiły zyski.
👉 Radny Andrzej Gąsłowski, odnosząc się do zwiększającej się liczby mieszkańców, zauważył, że należy pomyśleć o zapewnieniu miejsc w placówkach oświatowych. Żeby sprostać tym wyzwaniom, w kolejnych budżetach należy zaplanować pieniądze na powiększenie bazy lokalowej, czy budowę nowych żłobków, przedszkoli i szkoły.” — fragment z wpisu ze strony niepolomice.eu.
👉 Podjęto uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi i Miasta i Gminy Niepołomice, zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi. (Udzielenie absolutorium dotyczyło organu, a nie osoby).
Podjęto również uchwały w sprawie:
- ustalenia regulaminu korzystania z Ogrodów Królowej Bony.
- ustalenia regulaminu programu STOP SMOG. Program przeznaczony jest dla najuboższych mieszkańców gminy. Pozwoli dofinansować wymianę kotłów i termomodernizację 140 budynków, wartość na budynek – do 53 tys. zł. W 2020 r. z programu skorzysta 10 gospodarstw domowych.
👉 Odrzucono uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice obejmującego działki na osiedlu Piaski w pobliżu drogi 75. Celem zmiany studium miało być „zarezerwowanie” terenów pod zabudowę usługową. Komisja gospodarki oraz burmistrz negatywnie zaopiniowali projekt uchwały.
👉 W wolnych wnioskach radny Józef Trzos zaproponował złożenie rezolucji w sprawie przywrócenia kolei w Niepołomicach.
Rozważamy zaprzestanie pisania relacji z sesji. Jeżeli uważacie, że są potrzebne, prosimy o kliknięcie "Lubię to!".