Relacja z 25. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2020-12-30
W dniu 30.12.2020 r. odbyła się 25. sesja Rady Miejskiej.
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC POMIĘDZY SESJAMI

👉 Przetarg dotyczący utworzenia Błoń Niepołomickich: wpłynęło 11 ofert, najtańsza – 7,2 mln zł. Podpisanie umowy planowane jest na początku 2021 r. Dofinansowanie z NFOŚiGW – 6,7 mln zł.

👉 W maju planowane jest uruchomienie Obserwatorium Astronomicznego.
👉 Rozstrzygnięty został przetarg na odbiór odpadów. Wpłynęła jedna oferta. Miesięczny koszt za odbiór odpadów od osoby w 2021 r. zgodnie z ofertą powinien wynieść 39 zł (obecna stawka to 25 zł). W dniu 07.01.2021 r. ma się odbyć nadzwyczajna sesja w sprawie podwyżek opłat, nowe stawki będą obowiązywały od lutego.
PYTANIA RADNYCH DO BURMISTRZA
👉 Radna Marta Korabik zapytała, czy budynek PTG Sokół jest planowany do sprzedaży i wyburzenia. Burmistrz wyjaśnił, że nie jest planowana sprzedaż budynku.
👉 Radna Marta Korabik poprosiła o informację na temat braku reakcji urzędu na petycję z sierpnia dotyczącą smażalni frytek i sklepu monopolowego na Rynku. Zapytała również jak długo dekoracje na fontannie będą szpecić Rynek. Burmistrz wyjaśnił, że w czasie gdy wpłynęła petycja nie pełnił obowiązków i nie zna petycji. Odnośnie dekoracji na fontannie burmistrz nie wiedział o jakie dekoracje chodzi.
👉 Radna Agata Zawadzka zapytała, czy jest szansa na montaż światełek przy przejściach dla pieszych na wsiach, a nie tylko na Rynku w Niepołomicach. Zapytała również o oświetlenie na ul. Białej w Zabierzowie Bocheńskim. Odpowiedź burmistrza: robimy pilotaż oświetleń ledowych, możliwe, że będą montowane na innych drogach gminnych. Montaż nowych lamp jest wstrzymany, planowana jest wymiana wszystkich opraw lamp na ledowe oraz montaż nowych lamp tego typu.
👉 Radny Waldemar Juszczyński zapytał czy została rozwiązana umowa na wynajem przez gminę pawilonu GS w Podłężu. Odpowiedź: nie, obecnie jest to magazyn, w którym jest sprzęt Obserwatorium Astronomicznego, planujemy zakupić budynek i zrobić tam żłobek.
👉 Kolejne pytanie radnego dotyczyło niskiej stawki najmu parkuru za zamkiem przez Klub Jazdy Konnej Pod Żubrem. Burmistrz wyjaśnił, że klub w poprzednim roku zainwestował ponad 300 tys. w wymianę nawierzchni. Parkur służy nie tylko klubowi, ale również innym mieszkańcom gminy i stąd wynika niska stawka czynszu.
PODJĘTE UCHWAŁY
👉 Przyjęto budżet gminy na 2021 r. Dochody 242,5 miliona zł, wydatki 261,5 miliona zł. Deficyt: 19 mln zł. (Dla porównania plan budżetu na 2020 r. — dochody: 248,4 mln zł. Wydatki: 262,7 mln z, deficyt 14 mln zł).
👉 Przewodniczący Komisji przedstawili opinie na temat projektu uchwały budżetowej.
👉 Radny Adam Suślik (Komisja Gospodarki) zwrócił uwagę na wydatki na ochronę powietrza. Łącznie na ten cel zaplanowano 6,7 mln zł, z czego z budżetu gminy 80 tys. zł. Podkreślił, że niepokój budzi małe zainteresowanie mieszkańców programem STOP SMOG. Na 140 możliwych dotacji złożono 25 wniosków. Zdaniem komisji konieczna jest bardziej aktywna promocji programu.
👉 Radna Anna Front (Komisja Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej) poinformowała, że Komisję niepokoi brak specjalistów finansowanych z NFZ oraz pobieranie przez organizacje sportowe opłat za udział dzieci w zajęciach dofinansowanych przez gminę.
👉 Radny Andrzej Gąsłowski (Komisja Oświaty i Kultury) zwrócił uwagę, że w 2021 r. gmina zapłaci prawie 1 mln zł za utrzymanie Zamku Królewskiego. Dotychczas koszty te ponosiła fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach.
👉 Radna Anna Front zapytała o kwotę 430 tys. zł na modernizację obiektów komunalnych z tzw. funduszu korkowego. Pytanie związane było z pismem przesłanym do radnych przez fundację Lepsze Niepołomice. Fundacja zwróciła uwagę, że finansowanie remontów i modernizacji budynków socjalnych z funduszu korkowego jest niezgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Skarbnik gminy, Beata Kolasa wyjaśniła, że kwota ta przeznaczona będzie na wynajem mieszkań interwencyjnych dla ofiar przemocy, a nie na remonty.
👉 Radny Waldemar Juszczyński stwierdził, że powołanie radnego Michała Hebdy na wiceburmistrza nie służy interesowi mieszkańców. Przedstawił dane na temat liczby zastępców burmistrza w innych gminach o podobnej liczbie mieszkańców. Stwierdził, że powołanie drugiego zastępcy to rodzaj zabezpieczenia w sytuacji, gdy burmistrz i pierwszy zastępca zostaną uznani za winnych w procesie karnym. Obowiązki burmistrza będzie pełnił wtedy drugi zastępca, a nie komisarz powołany przez premiera. Zapytał dlaczego Małgorzata Nescieruk, była prezes Wodociągów, zatrudniona została na stanowisku głównego specjalisty ds. nadzoru właścicielskiego w spółkach komunalnych, skoro funkcjonują rady nadzorcze w tych spółkach. Zwrócił uwagę, że na modernizację dróg gminnych w budżecie zaplanowano kwotę tylko 1 mln zł, mniej niż na koszty Referatu Promocji. Stwierdził, że Gazeta Niepołomicka jest organem propagandowym burmistrza, w którym znajdują się liczne przekłamania i insynuacje. Przywołał opinię likwidatora fundacji Zamek Królewski, z której wynika, że burmistrz nadzorując fundację źle reprezentował interesy mieszkańców. Zadłużenie fundacji na 30.03.2020 r. wynosiło 1,6 mln zł.
👉Odpowiedź burmistrza:
Ciągle nie przedstawiono mi aktu oskarżenia w związku z postawionymi zarzutami prokuratorskimi. Domyślam się, że niedługo taki akt będzie, bo odkąd nie ma w Niepołomicach partyjnego namiestnika, to nikt nie ma interesu przeciągania tej sprawy. Następnie burmistrz przedstawił wyrok Sądu Rejonowego w Wieliczce z 2010 r., z którego wynika, że Waldemar Juszczyński został uznany za winnego kradzieży drewna z lasu. Dlatego zdaniem burmistrza radny Juszczyński nie ma moralnego prawa obrażać uczciwych ludzi. Zapytał radnego, dlaczego nie interweniował, gdy ze spółki Wodociągi Niepołomice zwalniano kompetentnych pracowników, gminę pozbawiono kontroli nad spółką, a kolejne stanowiska obsadzano „kolesiami spod Tarnowa”. Przedstawił koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w spółce po zmianie zarządu. Z wyliczeń burmistrza wynikało, że łącznie te osoby przez kilka miesięcy zarobiły 810 tys. zł, z czego 192 tys. zarobił prezes Przemysław Bęben.
Burmistrz odniósł się również do likwidacji fundacji Zamek Królewski. Zwolniona została grupa pracowników, a koszty jakie poniosą mieszkańcy gminy w związku z koniecznością utrzymania zamku to 1 mln zł rocznie. Zdaniem burmistrza zatrudnienie dodatkowych osób w urzędzie i Wodociągach oraz likwidacja fundacji Zamek Królewski kosztowały gminę 2,5 mln zł.
Odnosząc się do kwestii zatrudnienia wiceburmistrza Michała Hebdy burmistrz powiedział, że Krystian Zieliński zatrudniony został 02.11.2020 r. na stanowisku inspektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, a już kolejnego dnia został pełniącym obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Transportu UMWM.
👉 Kolejnym punktem obrad radnych był projekt uchwały w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Niepołomicach w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (OIU). W styczniu 2018 r. ustawa o samorządzie gminnym nałożyła na gminy obowiązek określenia szczegółowych zasad wnoszenia OIU. W gminie Niepołomice dotychczas takie regulacje nie zostały określone, co uniemożliwiało mieszkańcom skorzystanie z ustawowego prawa do składania projektów uchwał.
We wrześniu 2020 r. fundacja Lepsze Niepołomice wystąpiła do UMiG Niepołomice z wnioskiem o określenie w jaki sposób grupa mieszkańców gminy Niepołomice może wystąpić z OIU. W szczególności zapytaliśmy o to, jakie są zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych oraz jakie wymogi formalne muszą spełniać składane projekty uchwał. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że projekt uchwały w tej sprawie przygotuje Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.
Przedstawiony podczas sesji projekt wywołał dyskusję radnych. Radna Anna Front zaproponowała uproszczenie wymagań, tj. zrezygnowanie z wymogu podawania numeru PESEL przez osoby popierające projekt uchwały. Zdaniem radnej wiele osób obawia się przekazywać numer PESEL, a z przeglądu uchwał w innych gminach wynika, że wystarczające jest podanie miejsca zamieszkania lub daty urodzenia.
Radny Paweł Lasek zasugerował, że mieszkańcy nie powinny mieć zbyt łatwej możliwości składania projektów uchwał. Zdaniem radnego są inne możliwości wpływania na politykę lokalną, poprzez składanie petycji czy przekonanie radnych do złożenia przez nich projektu (wymagane jest poparcie projektu przez 7 radnych).
Radna Front wyjaśniła, że nie chodzi o liczbę osób popierających projekt uchwały (z ustawy wprost wynika, że ma to być 300 osób), a o zrezygnowanie z nadmiarowego zbierania danych osobowych w postaci PESEL.
Burmistrz zawnioskował o usunięcie projektu uchwały z porządku obrad i weryfikację pod kątem uwagi zgłoszonej przez radną Annę Front.
👉 Podjęto uchwałę w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. Stawka godzinowa zmieniona została z 28 zł 37 zł. Jak wyjaśniła radna Anna Front, przyczyną zmiany stawki jest brak osób chętnych do pracy za dotychczas obowiązującą stawkę.
👉Podjęto uchwałę w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice na okres do końca 2023 r. Z końcem 2020 roku upływa okres obowiązywania obecnej strategii. Harmonogram zakłada opracowanie i skonsultowanie aktualizacji strategii do końca marca 2021 r. Kolejna 10-letnia strategia opracowana zostanie w 2022 r.
👉Ostatnia uchwała dotyczyła wygaśnięcia/odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przewodniczącego rady Marka Ciastonia. Wniosek taki kilka miesięcy wcześniej złożył pełniący funkcję burmistrza Krystian Zieliński. Radny Marek Ciastoń jest prezesem zarządu Gminnej Spółdzielni od której gmina wynajmuje kilka pomieszczeń, co zdaniem Krystiana Zielińskiego było niezgodne z prawem.
Po oświadczeniu złożonym przez radnego Marka Ciastonia, z którego wynikało m.in., że wynajmując oraz sprzedając nieruchomości zarząd Gminnej Spółdzielni kierował się przede wszystkim interesem mieszkańców gminy, a nie względami finansowymi, radni zaproponowali, aby uchwała w sprawie uchylenia mandatu nie była przedmiotem głosowania. Za takim rozwiązaniem opowiedzieli się wszyscy obecni na sesji radni, z wyjątkiem radnego Waldemara Juszczyńskiego (brak głosu) oraz radnego Marka Ciastonia (nie brał udziału w głosowaniu).
Odnośniki do transmisji z sesji dostępne są w komentarzach.