Relacja z 27. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2021-01-21
W dniu 21.01.2021 odbyła się 27. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 

W dniu 21.01.2021 odbyła się 27. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.

PYTANIA RADNYCH:
👉 Radna Anna Front: Czy są prowadzone działania w sprawie powstania centrum logistycznego w Zagórzu? Czy na terenach Panoramy Zagórskiej planowana jest rozbudowa kanalizacji?
Odpowiedź burmistrza: Tak, jest zawarta umowa przedwstępna z inwestorem. Budowa kanalizacji nie jest planowana w ciągu najbliższych 3 lat, będzie przygotowana koncepcja techniczna, czy poprowadzenie kanalizacji na terenie Panoramy jest możliwe.
👉 Radny Adam Suślik: Harmonogram odbioru odpadów na 2021 r. z Podłęża i Staniątek jest niekorzystny dla mieszkańców. Odbiór odpadów segregowanych i niesegrogowanych odbywa się w różnych dniach, co powoduje, że np. we wrześniu w Staniątkach trzeba wystawiać śmieci 9 razy. Odpowiedź: Wystąpiłem prośbę o zmianę harmonogramu do MPGO, nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.
👉 Radny Wojciech Ciastoń odniósł się do słów burmistrza z 25. sesji. Zdaniem radnego Krystian Zieliński nie był właściwą osobą do pełnienia funkcji burmistrza. Radny stwierdził, że działania prowadzone w spółce Wodociągi oraz w Urzędzie Miasta w czasie zawieszenia burmistrzów były „nieodpowiedzialne, a czasami okrutne”. Chęć zysków i profitów politycznych przyćmiły cel, w jakim został powołany Krystian Zieliński. Zdaniem radnego decyzje komisarza nie były konsultowane z radnymi opozycyjnymi i stwierdził, że nie czuje się za nie odpowiedzialny. Stwierdził, że działania pełniącego funkcję burmistrza były niedźwiedzią przysługą dla niepołomickiej opozycji.
👉 Do 25. Sesji odwołał się również radny Waldemar Juszczyński. Stwierdził, że burmistrz Roman Ptak zachował się wobec niego agresywnie, „jak dzik, który wyleciał z puszczy”. Zdaniem radnego zachowanie burmistrza było kompromitujące, a bierność przewodniczącego Rady porażająca. Następnie radny poinformował, że fundacja Zamek Królewski przez wiele lat nie płaciła czynszu za wynajem zamku, co spowodowało zaległości w wysokości 1 mln zł. W 2012 r. zaległości pokryte zostały z budżetu gminy, a więc pieniędzy podatników. Odpowiedź burmistrza: Jest mi pana żal i nie będę odpowiadał na te pana bzdury powtarzane od 10 lat.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EKODORADCÓW.
👉 Ekodoradca Konrad Lembas przedstawił sprawozdanie z działań antysmogowych Urzędu Miasta. Efekty działań ekodoradców: 288 umów podpisanych na wymianę źródeł ciepła, 21 umów na termomodernizację, 5 umów na fotowoltaikę. Przedstawił harmongram działań antysmogowych oraz dostępne programy dofinansowań. Stwierdził, że warto jak najszybciej korzystać z dostępnych środków, ponieważ z czasem będzie ich mniej i mieszkańcy będą zmuszeni wymieniać kotły na własny koszt.
Radny Paweł Lasek zapytał, czy są dotacje na ekologiczne źródła energii w nowo budowanych obiektach oraz na zbiorniki na deszczówkę. Odpowiedź: Nowe budynki powinny spełniać normy przy odbiorze. Z programu Czyste Powietrze można skorzystać dla budynków odebranych przed 2014 r. Z fotowoltaiki i programu Mój Prąd można skorzystać z dotacji w nowo powstałych budynkach. Programy na „deszczówkę” dostępne są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, gmina nie dofinansowuje takich działań.
Radny Wojciech Wimmer zwrócił uwagę, że szczególnie we wschodniej części gminy jest wiele domów bez kotłów, ogrzewanych piecami, których nie opłaca się termomodernizować. Zapytał, czy właściciele tych domów będą płacić za 2 lata kary. Odpowiedź: Terminy na wymianę urządzeń grzewczych wynikają z uchwały podjętej przez Sejmik Województwa. Dostępne programy pozwalają na dofinansowanie pełnej termomodernizacji.
👉 Radny Józef Trzos zapytał czy muszą być audyty energetyczne bydunków. Odpowiedź: W programie Czyste Powietrze audyt nie jest obowiązkowy, ale refundowany w 100%. W programie Stop Smog jest obowiązkowy. Audytor wskazuje czy np. sama wymiana okien jest wystarczająca. Czas na przeprowadzenie pełnej termomodernizacji w programie Czyste Powietrze to 30 miesięcy, można ją robić i rozliczać etapami.
PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY:
👉 Zmiana uchwały budżetowej na 2021 r. Dochody — 244 mln, wydatki – 266 mln, deficyt – 22 mln. Zmiany wynikają głównie z planowanego podpisania umowy na odbiór odpadów.
Ustanowiono 2 pomniki przyrody. 200-u letni dąb przy ul. Droga Królewska. Imię – Leon (nawiązanie do Leona Wyczółkowskiego). 200-u letni wiąz w Woli Batorskiej. Imię – Henryk (nawiązanie do Henryka Sienkiewicza).
👉 Przyjęto „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Wodociągów Niepołomice Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach na lata 2021-2024”.
WODA: Plan zakłada m.in. kontynuację budowy zbiornika sieciowego w Podłężu oraz dwóch zbiorników sieciowych w Zagórzu, budowę stacji uzdatniania wody wraz z podziemnym ujęciem przy ul. Droga Królewska, rozbudowę stacji uzdatniania wody w Podłężu. Realizacja tych zadań zapewni pełne zabezpieczenie wody w sieci. Aktualne braki (około 0,3%) uzupełniane są płatnym poborem wody z sieci Krakowa.
ŚCIEKI: Dokończenie budowy oczyszczalni ścieków w Podłężu, przygotowanie dokumentacji do modernizacji oczyszczalni w Niepołomicach. Rozbudowanie sieci wodociągowej o 7690 mb oraz kanalizacyjnej o 8840 mb.
👉 Przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Niepołomice na lata 2021-2026.
👉 Podjęto uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Poprzednia uchwała nie obejmowała żłobków i klubów dziecięcych przy kryterium min. 50 m od punktu sprzedaży alkoholu.
👉 Zmieniono zasady udzielania stypendiów sportowych. Usunięto kryterium wiekowe (dotychczas było min. 16 lat) oraz dopuszczono możliwość przyznawania stypendiów sportowcom uprawiającym sporty indywidualne w klubach na terenie gminy.
Podjęto uchwałę w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Niepołomicach w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Burmistrz wniósł autopoprawki upraszczające procedurę. Zastąpiono wymóg podawania PESEL wymogiem podania daty urodzenia zarówno od członków komitetu inicjatywy uchwałodawczej jak i mieszkańców popierających projekt uchwały.
👉 Podjęto uchwałę w sprawie zakupu za 25 tys. zł działki na powiększenie cmentarza w Podłężu. Radny Józef Trzos zwrócił uwagę, że cmentarz jest cmentarzem wyznaniowym, a nie komunalnym, w związku z tym działkę powinna raczej zakupić parafia, a nie gmina. Burmistrz Roman Ptak odpowiedział, że parafii nie stać obecnie na ten zakup, a w przyszłości działka zostanie przekazana parafii. Radny Adam Suślik przypomniał, że podobne uchwały były podejmowane dla cmentarza w Niepołomicach i dla cmentarza w Staniątkach.
👉 Rozpatrzono skargę na działalność Burmistrza. Skarga dotyczyła bezczynności i przewlekłego załatwiania sprawy dotyczącej poszerzenia drogi w Ochmanowie. Skarga, przeanalizowana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznana została za bezzasadną.
SPRAWY RÓŻNE I WOLNE WNIOSKI
👉 Radna Anna Front odniosła się do wypowiedzi burmistrza z 25. sesji, że radni opozycyjni zrobili „skok na kasę”. Zaapelowała, żeby burmistrz nie oskarżał radnych opozycyjnych o wprowadzenie do gminy komisarza. Burmistrz Roman Ptak odpowiedział, że ma do radnych pretensję o brak interwencji, gdy po tygodniu od powołania komisarza, zwalniani byli kompetentni pracownicy spółki Wodociągi Niepołomice.