Relacja z 30. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2021-05-06
RELACJA Z 30. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH (06.05.2021)
PODJĘTE UCHWAŁY:
👉Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice. Zmianę przeprowadzono w oparciu o uchwałę o przystąpieniu do opracowania zmiany studium z 27.02.2020 r. W uchwale tej szczegółowo określono zakres zmian studium oraz zastrzeżono, że zmiany nie mogą dotyczyć wyznaczenia nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę. Do projektu zmiany Studium zgłoszono 30 uwag. Większość z nich nie dotyczyła zakresu planowanych zmian. Wszystkie uwagi zostały odrzucone.
Radna Anna Front zaapelowała o zmianę studium w celu przekwalifikowania terenów rolnych przy drodze 75 na tereny budowlane.
Odpowiedź burmistrza: Od dłuższego czasu podnosicie Państwo, że Niepołomice się bardzo zabudowują, przybywa nowych mieszkańców, a infrastruktura jest niewystarczająca. Jednocześnie apelujecie o otwarcie kilkudziesięciu hektarów pod zabudowę. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy miasto jest w stanie przyjąć kolejną ilość nowych mieszkańców, nie mając pieniędzy na rozwój infrastruktury społecznej, drogowej, kanalizacyjnej. Burmistrz zwrócił również uwagę, że wszelkie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego polegają na dopasowywaniu ich do studium przyjętego w 2010 r. Nie może być tak, że wszystkie działki w gminie będą budowlane.
👉Udzielenie dotacji w wysokości 106 tys. zł na odnowienie obrazu św. Karola Boromeusza oraz renowację ołtarza w kaplicy św. Karola.
👉Podczas sesji planowane było podjęcie uchwały dotyczącej utworzenia spółki Zamek Królewski w Niepołomicach.
Przed przystąpieniem do głosowania burmistrz Roman Ptak przedstawił koszty utrzymania Zamku, które ponosi gmina od czasu likwidacji fundacji Zamek Królewski. Jest to 638 tys. zł w 2020 r. oraz 334 tys. zł w okresie styczeń –maj 2021 r. Powołanie spółki ma odciążyć budżet gminy w kolejnych latach. Spółka będzie stuprocentową własnością gminy. Kontrolę nad spółką będzie sprawował burmistrz (jako rada nadzorcza). Przyjęcie takiego rozwiązania uprości zarządzanie obiektem. Zysk spółki przeznaczany będzie na utrzymanie budynku.
Mając na względzie negatywne doświadczenia z okresu funkcjonowania spółki Wodociągi Niepołomice, gdy prezesem był Przemysław Bęben, w statucie spółki uwzględniono dodatkowe zabezpieczenia przed działaniem zarządu na szkodę gminy. M.in. burmistrz będzie mógł zawiesić zarząd spółki (w szczególności w przypadku działania na szkodę spółki), bez zgody burmistrza spółka nie będzie mogła zatrudniać osób, których roczne wynagrodzenie miałoby przekraczać kwotę 100 tys. zł netto.
Radna Agata Zawadzka złożyła wniosek o zdjęcie z obrad uchwały w sprawie utworzenie spółki. Wniosek uzasadniła tym, że radni nie dostali przed sesją wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym biznes planu spółki. W konsekwencji wniosku radnej, dalszą dyskusję na temat powołania spółki przełożono na kolejną sesję.