Relacja z 29. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2021-04-22
RELACJA Z 29. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
👉 W dniu 22.04.2021 r. odbyła się 29. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI:
👉 Podpisano umowę o wartości 409 tys. zł na remont kanalizacji opadowej, odpływ ulicy Zamkowej w Niepołomicach.
👉 Zakończono przetarg na zarządzanie Domem Kultury w Staniątkach, podpisano umowę ze stowarzyszeniem „Pomoc Bliźniemu” na kwotę 162 tys. zł.
👉 W trakcie są 2 przetargi – na podgrzewanie murawy na stadionie MKS Puszcza Niepołomice oraz świadczenie usług transportu zbiorowego dla miejscowości Suchoraba, Zagórze, Słomiróg, Zakrzowiec, Staniątki, Niepołomice.
PYTANIA RADNYCH DO BURMISTRZA:
👉 Radna Agata Zawadzka zapytała czy jest coś robione w kwestii wysokich opłat za śmieci. Odpowiedź: Zatrudniono 2 nowe osoby, które zajmują się windykacją należności, wydaje się, że ściągalność opłat jest lepsza.
👉 Radny Stanisław Lebiest zapytał czy jest możliwość wydłużenia trasy busów, które obecnie dojeżdżają tylko do Wieliczki. Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości, ze środków województwa można sfinansować tylko przejazdy wewnątrz gminy. W okresie epidemii nie ma możliwości uruchomienia dodatkowych linii. Od początku przyszłego roku planowane jest uruchomienie dodatkowych połączeń wewnątrzgminnych skorelowanych z pociągami.
👉 Radny Józef Trzos udostępnił burmistrzowi zdjęcie pokazujące, że firma zbierająca segregowane odpady wrzuca je wszystkie razem do kontenera. Zapytał, czy można złożyć skargę na firmę odbierającą odpady. Burmistrz zadeklarował, że zgłosi problem do MPGO.
SPRAWOZDANIA
👉 Sprawozdanie z działalności Niepołomickiego Centrum Medycznego przedstawił Maciej Kłusek, prezes Niepołomickiego Centrum Medycznego.
👉 Sprawozdanie z działalności Pogotowia Ratunkowego przedstawił dyrektor Bogusław Pilch.
👉 Radny Stanisław Lebiest zapytał o zatrudnienie dodatkowych specjalistów. Odpowiedź: Specjalistów brakuje w całym kraju. NFZ nie robi nic, żeby specjalistów zakontraktować.
PODJĘTE UCHWAŁY
👉 UCHWAŁA BUDŻETOWA. Dochody: 243 mln zł. Wydatki: 271 mln zł. Deficyt: 28 mln zł. W stosunku do uchwały budżetowej przyjętej miesiąc wcześniej, deficyt zwiększył się o 6 mln zł. Główne przyczyny zwiększenia wydatków i deficytu:
- 1,5 mln zł – podgrzewana murawa na stadionie w Niepołomicach
- 1,4 mln zł – budowa bramownicy na autostradzie (negatywna decyzja Ministerstwa Finansów odnośnie możliwości dofinansowania wydatku z budżetu państwa)
- 1,4 mln zł – budowa dróg gminnych, z czego 0,9 mln zł na bieżącą modernizację
- 500 tys. zł – roboty dodatkowe przy budowie boiska piłkarskiego LKS Czarni Staniątki
- 400 tys. zł – zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu na wydatki nieprzewidziane
- 106 tys. zł – prace konserwatorskie w kościele w Niepołomicach
- 100 tys. zł — przedłużenie dzierżawy parkingu przy ul. Kościuszki.
👉 Radna Anna Front zapytała dlaczego umowa na dzierżawę parkingu podpisywana jest na 10 lat. Zwróciła uwagę, że gmina co roku płaci wysokie koszty najmu terenów pod parkingi. Odpowiedź burmistrza: Umowa wieloletnia gwarantuje nam, że koszt dzierżawy zwiększy się jedynie o wskaźnik waloryzacji. Radny Adam Suślik zwrócił uwagę, że Park & Ride przy ul. Kolejowej świeci pustkami. Zaproponował, żeby wprowadzić pobór opłat od osób parkujących na parkingu przy ul. Kościuszki.
👉 Radny Marcin Migas zapytał, czy dobrym pomysłem jest wydatkowanie 1,5 mln zł na podgrzewaną murawę na stadionie klubu Puszcza. Zwrócił uwagę, że będzie to kosztem innych zadań – budowy żłobka, powiększenia szkoły na Jazach, budowy chodników. W budżecie gminy nie przewidziano pieniędzy na inne ważne zadania, np. inicjatywę lokalną, zadanie aktywizujące mieszkańców do wspólnego działania na rzecz gminy. Stadion jest luksusem, a nie są realizowane podstawowe potrzeby mieszkańców. Odpowiedź burmistrza: BO został zawieszony na rok w związku ze zmianami w prawie. Była umowa ze społeczeństwem i Radą Miejską, że na czas BO wprowadzona zostanie inicjatywa lokalna. Nie widzę potrzeby powielania tego samego zadania. Pomysł podgrzewanej murawy to inicjatywa Krystiana Zielińskiego. Burmistrz zacytował pismo K. Zielińskiego do PZPN z deklaracją wykonania podgrzewanej murawy do końca lipca 2021 r. Zwrócił uwagę radnym z klubu PiS, że mieli świadomość, że takie zadanie jest planowane i nie reagowali w odpowiednim momencie. Brak realizacji inwestycji skutkowałby odebraniem licencji klubowi Puszcza i degradacją do IV ligi.
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE
👉 Aktualizacja strategii uwzględnia wyniki badań ankietowych oraz uwagi do projektu. Mieszkańcy za najważniejsze problemy uznali:
- zanieczyszczone powietrze (68% ankietowanych),
- problemy z komunikacją, stan dróg,
- brak chodników,
- brak urządzonych terenów zielonych,
- niewystarczający dostęp do usług medycznych.
REGULAMIN PROGRAMU STOP SMOG
👉 Zrezygnowano z wymogu pobierania faktur potwierdzających zużycie energii elektrycznej.
ZASADY NAJMU SOCJALNEGO LOKALI
👉 Podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o najem lokalu. Jest to kwota nieprzekraczająca 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 100% najniższej emerytury (1250,88 zł) w gospodarstwach wieloosobowych.
PETYCJE
👉 Petycja dotycząca WYPOWIEDZENIA UMOWY NAJMU WŁAŚCICIELOM FOOD TRUCKÓW NA RYNKU ORAZ WPROWADZENIA NOCNEGO ZAKAZU SPRZEDAŻY ALKOHOLU. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (dalej Komisja SWP) zasugerowała burmistrzowi zobowiązanie właścicieli food trucków do ograniczenia emisji spalin i hałasu, zwiększenia dbałości o czystość wokół ogródków gastronomicznych. Komisja zawnioskowała również o ocenę funkcjonowania sklepów alkoholowych w całej gminie oraz o interwencję burmistrza u komendanta policji i straży miejskiej w celu zwiększenia liczby patroli w centrum Niepołomic oraz w okolicy biblioteki i basenu. Petycja została uznana za zasadną. Przeciw głosował radny Wojciech Ciastoń, wstrzymała się radna Anna Front.
👉 Petycja dotycząca WSPARCIA BRANŻY SKATE. Komisja SWP zasugerowała burmistrzowi podjęcie działań promocyjnych takich jak wyznaczenie tras rolkarskich w gminie, przeprowadzenie konsultacji społecznych, pozwalających zdiagnozować problemy nawierzchniowe oraz potrzeby rolkarzy, a także uwzględnienie w kolejnych edycjach informatora niepołomickiego informacji przydatnych rolkarzom. Petycja została uznana za zasadną. Przeciw głosowali radni: Wojciech Ciastoń, Anna Front, Stanisław Lebiest, Józef Trzos, od głosowania wstrzymał się radny Edward Wnęk.
👉 Petycja dotycząca WPROWADZENIA NAKAZU LIKWIDACJI PIECÓW NA PALIWA STAŁE W KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. Komisja SWP zwróciła się do burmistrza z wnioskiem o podjęcie działań, które przyspieszą wprowadzenie w gminie Niepołomice całkowitego zakazu eksploatacji kotłów na paliwa stałe. Petycja została uznana za zasadną. Przeciw głosowali radni: Wojciech Ciastoń, Anna Front, Marta Korabik, Stanisław Lebiest, Józef Trzos, Agata Zawadzka. Od głosowania wstrzymali się radni: Marcin Migas oraz Wojciech Wimmer.
👉 Petycja dotycząca WPROWADZENIA DOPŁAT DLA RACHUNKÓW DLA UBOGICH MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY WYMIENIĄ ŹRÓDŁO OGRZEWANIA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE. Komisja SWP skierowała wniosek do burmistrza o dokonanie analizy, ile gospodarstw w gminie mogłoby skorzystać z proponowanego funduszu osłonowego, jakie środki należałoby zabezpieczyć w budżecie gminy na ten cel oraz jaki model dystrybucji środków miałby szansę na realizację. Petycja została uznana za zasadną. Przeciw głosował radny Wojciech Ciastoń. Od głosowania wstrzymali się radni: Anna Front, Marta Korabik, Stanisław Lebiest, Danuta Szydłowska, Józef Trzos, Agata Zawadzka.
👉 Petycja dotycząca ZAKAZU UŻYWANIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH PETARD ORAZ ŚRODKÓW PIROTECHNICZNYCH I OGŁUSZAJĄCYCH ORAZ ODSTĄPIENIE OD UŻYWANIA MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH POWODUJĄCYCH HAŁAS PODCZAS IMPREZ MIEJSKICH I GMINNYCH W GMINIE NIEPOŁOMICE. Komisja SWP zwróciła się z wnioskiem do burmistrza o wydanie zarządzenia zakazującego wykorzystywania środków pirotechnicznych podczas imprez organizowanych przez Urząd Miasta oraz nieudostępnianiu przestrzeni publicznej, której zarządcą jest gmina Niepołomice lub jednostka jej podległa, na miejsca sprzedaży środków pirotechnicznych.
👉 Radna Anna Front zapytała burmistrza, czy wyda zakaz używania środków pirotechnicznych podczas imprez gminnych. Odpowiedź: Tak. Są inne formy świętowania, możemy zrobić pokaz laserów. Koszt jest podobny. Nie zamierzam również wynajmować powierzchni gminnych na sprzedaż fajerwerków. Petycja została uznana za zasadną. Przeciw głosował radny Wojciech Ciastoń. Od głosowania wstrzymała się radna Marta Korabik.
👉 Podjęto REZOLUCJĘ DOTYCZĄCĄ WPROWADZENIA ZAKAZU MONTAŻU I EKSPLOATACJI INSTALACJI W KTÓRYCH NASTĘPUJE SPALANIE WĘGLA OD 2029 r. R. Przeciw głosowali radni: Wojciech Ciastoń, Anna Front, Marta Korabik, Stanisław Lebiest, Józef Trzos, Agata Zawadzka. Od głosowania wstrzymali się radni: Wojciech Wimmer, Stanisława Zielińska.