Relacja z 40. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2021-11-25

Ile kosztuje nas likwidacja Fundacji Zamek Królewski? Co się dzieje ze szkołą na Jazach? Dlaczego zapłacimy więcej za śmieci? Zapraszamy do czy przeczytania relacji z 40. sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

radni miejscy podczas sesji, fot. Paweł Pawłowski
 
👉 W dniu 23.11.2021 r. odbyła się 40. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI
👉 Burmistrz poinformował, że znacznie rosną koszty bieżące, a spadają wpływy z PIT. Od czerwca do października 2021 r. były 4 podwyżki cen gazu. Cena za 1 kWh gazu wzrosła z 16 gr do 46 gr. Powoduje to, że budżet na 2022 r. będzie bardzo trudny.
👉 Trwa przetarg na place zabaw: ul. Topolowa, przy pływalni, SP nr 2 w Niepołomicach, w Ochmanowie, Staniątkach i w Woli Batorskiej. Planowany termin zakończenia prac maj 2022 r.
👉 W grudniu planowane jest otwarcie przetargu na plac zabaw w otoczeniu Parku Miejskiego.
👉 Jest ekspertyza techniczna budynku szkoły na Jazach, z której wynika m.in., że fundamenty są w stanie zadowalającym. Do wykonania są następujące prace: wzmocnienie płyt stropodachu (jest to obecnie wykonywane), remont dachu na hali sportowej (jest to możliwe do wykonania w planowanym terminie zakończenia remontu) oraz estetyczne prace konserwacyjne (możliwe do przeprowadzenia podczas wakacji). Wykonanie wzmocnienia stropodachu będzie kosztowało 2,5 mln zł.
👉 W wyniku wyroku NSA z dnia 17.11.2021 r. pojawiła się możliwość odzyskania VAT od budowy szkoły na Jazach.
👉 Przygotowywany jest pozew o odszkodowanie w sprawie awarii szkoły wobec następcy prawnego firmy, która szkołę wybudowała bądź wobec konstruktorów.
👉 Gmina otrzymała nagrodę 1 mln zł za największą liczbę zaszczepionych mieszkańców (53%).
👉 Gmina odkupi budynek w którym jest przedszkole w Zabierzowie Bocheńskim (jest to obiekt parafii). Uzyska na ten cel 50% dofinansowania z budżetu województwa.
👉 Likwidator Fundacji Zamek Królewski złożył wniosek do sądu o ugodę z gminą na kwotę 4 mln zł. Burmistrz podpisał ugodę, na mocy której gmina zapłaci 2,1 mln zł.
👉 Gmina przygotowała pozew wobec PKP za użytkowanie terenu w Staniątkach na kwotę 21,5 mln zł. Pozew nie został jeszcze złożony, trwają rozmowy w sprawie wymiany gruntów (m.in. dworzec w Podłężu + dopłata na remont) pomiędzy PKP a gminą.
👉 Od nowego roku zwiększa się liczba kursów MPK. 30 kursów więcej – linia 301, 10 – linia 211, korekta o 1 kurs linii 221.
👉 Będą nowe połączenia Chobot-Niepołomice-dworzec PKP w Podłężu, obsługiwane przez autobusy Kolei Małopolskich.
👉 Planowana jest korekta rozkładu i tras prywatnego przewoźnika, który świadczy przewozy z miejscowości Słomiróg, Zagórze, Suchoraba, tak aby połączyć te miejscowości ze stacjami PKP.
👉 Gmina otrzyma dodatkowo1,9 mln zł z budżetu województwa na walkę ze smogiem. Pieniądze pochodzą z innych gmin Metropolii Krakowskiej, które nie wykorzystują środków. Pozwoli to wymienić 260-270 urządzeń grzewczych.
👉 Jest gigantyczny problem z projektem na fotowoltaikę. Liderem projektu jest LGD Zielony Pierścień Tarnowa, bierze w nim udział 31 gmin. W gminie Niepołomice jest 329 zgłoszeń na instalacje fotowoltaiczne, wykonano 45% (157 instalacji). Działania powinny zakończyć się do końca miesiąca, co jest nierealne.
👉 Jest również problem z firmą, która miała wykonać nakładki asfaltowe. Roboty miały być wykonane do końca listopada, wykonano niewielki zakres prac, firma zażądała od gminy 78% wzrostu wynagrodzenia. Umowa zostanie zerwana, gmina wystąpi o odszkodowanie.
👉 Firma budująca obwodnicę w Podłężu wystąpiła o zgodę na 3-miesięczne wydłużenie terminu realizacji inwestycji.
 
PYTANIA RADNYCH
👉 Radny Krzysztof Sondel stwierdził, że decyzję o dołożeniu 2 mln zł z budżetu gminy do Fundacji Zamek Królewski należy uznać za kuriozalną.
👉 Radna Marta Korabik poruszyła temat nagannego zachowania jednego z nauczycieli ze szkoły na Jazach. Nauczyciel namawiał do głosowania na konkretny projekt, obiecując uczniom lepsze oceny z przedmiotu, który prowadził. Wiceburmistrz Michał Hebda powiedział, że zaraz po uzyskaniu informacji o tej sytuacji podjęto działania wyjaśniające, nauczyciel dostał reprymendę od dyrektora szkoły.
👉 Radna Anna Front poinformowała, że ma problem z uzyskaniem dokumentów dotyczących szkoły na Jazach. Zapytała również dlaczego bez zgody Rady Miejskiej burmistrz zawarł ugodę z likwidatorem Fundacji Zamek Królewski.
 
PODJĘTE UCHWAŁY
👉 Zmiany uchwały budżetowej. Dochody 259,2 mln zł, wydatki 287 mln zł. Deficyt: 27,8 mln zł.
👉 Podniesiono podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą z 0,95 zł/m2 do 1,00 zł/m2 oraz od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 23,90 zł/m2 na 25,50 zł/m2. Zmiana obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.
👉 Podniesiono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 191,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny i 382 zł za rok, jeżeli segregacja odpadów nie jest prowadzona.
👉 Wprowadzono ograniczenie w odbiorze odpadów zielonych – 6 worków/dom jednorodzinny, 25 worków/wspólnota mieszkaniowa. Limity dotyczą jednego odbioru. Bez limitu jest odbiór odpadów zielonych na PSZOK-ach. Wielkogabaryty będą odbierane 1 raz w roku. Koszt odbioru odpadów wzrośnie z 30 do 35 zł/osoby. Przy takiej stawce gmina dodatkowo dołoży około 7 mln zł/rok do odbioru odpadów.
Wprowadzono ulgę 20 zł/mc od domu jednorodzinnego w przypadku posiadania kompostownika. Od gospodarstw, które będą korzystać z ulgi, nie będą odbierane bioodpady i będzie to podlegało kontroli.
Mieszkańcy budynków wielorodzinnych nie mogą skorzystać z ulgi na kompostowanie. Wynika to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Za dom jednorodzinny uznaje się dom w którym są maksymalnie dwa lokale mieszkalne.
Powyższe zmiany będą obowiązywać od 01.01.2022 r.
👉 Zmieniono uchwałę w sprawie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia dziecka. Z zapomogi mogą skorzystać osoby zamieszkałe (a nie jak dotychczas zameldowane) na terenie gminy Niepołomice.
👉 Zmieniono stawkę za usługi opiekuńcze z kwoty 28,01 zł na 28,90 zł/godz.
👉 Przyjęto program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do programu wprowadzono zadanie polegające na umożliwieniu finansowania integracji cudzoziemców, w szczególności pomocy w nauce języka polskiego.
👉 Podjęto uchwałę o nazwaniu drogi wewnętrznej nazwą ul. Oriona (osiedle Piaski, boczna droga od ul. Ples).
👉 Podjęto rezolucję w sprawie ograniczenia tonażu w ruchu samochodowym do 12 ton na drodze wojewódzkiej 964 w miejscowości Podłęże.
 
CZĘŚĆ I: https://niepolomice.esesja.pl/transmisja/20754/xxxx-sesja-rady-w-dniu-wtorek-23-listopada-2021-cz1.htm
13:45 – SZKOŁA NA JAZACH
22:26 – UGODA Z LIKWIDATOREM FUNDACJI
32:33- FOTOWOLTAIKA
38:30 – PYTANIA RADNYCH DO BURMISTRZA
40:26 — NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY GŁOSOWANIU W BUDŻECIE OBYWATELSKIM
44:05 – INFORMACJA RADNEJ ANNY FRONT O PROBLEMIE Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ DYSKUSJA NA TEMAT UGODY Z LIKWIDATOREM FUNDACJI ZAMEK KRÓLEWSKI
CZĘŚĆ II: https://niepolomice.esesja.pl/transmisja/20755/xxxx-sesja-rady-w-dniu-wtorek-23-listopada-2021-cz2.htm
26:30 – INFORMACJA I DYSKUSJA NA TEMAT KOSZTÓW GOSPODARKI ODPADAMI
 
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego z Funduszu EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.