Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2021-10-07
radni miejscy podczas sesji, fot. Paweł Pawłowski
👉 W dniu 7.10.2021 r. odbyła się 39. Sesja Rady Miejskiej.
👉 Burmistrz poprosił o dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej. Skarga dotyczy odmowy wynajęcia przez Burmistrza części Rynku na sprzedaż fajerwerków. Jest to druga skarga w tej sprawie. Burmistrz nie wyraża zgody na sprzedaż fajerwerków na Rynku na podstawie uchwały Rady Miejskiej, podjętej po petycji Fundacji Lepsze Niepołomice (link do petycji w komentarzach).
👉 Dyrektor Wiesław Bobowski przedstawił sprawozdanie o stanie oświaty w gminie Niepołomice.
🔸 Opieka żłobkowa
W gminie funkcjonują Kluby Malucha, w 2020 r. otwarte zostały 2 nowe kluby (Jacek i Agatka). Nastąpił istotny przyrost niepublicznych jednostek świadczących opiekę nad dziećmi do 3 lat. W stopniu wystarczającym zaspakajają potrzeby mieszkańców.
🔸 Wychowanie przedszkolne
Na terenie gminy są 4 publiczne przedszkola, to zbyt mało. Niemniej jednak w porozumieniu z przedszkolami prywatnymi, gmina jest w stanie zabezpieczyć miejsca dla wszystkich potrzebujących. Dyrektor zgłosił potrzebę remontu klatki schodowej w przedszkolu w Niepołomicach oraz budowy przedszkola w Woli Batorskiej.
🔸 Szkoły podstawowe
Konieczna jest jak najszybsza budowa szkoły na Boryczowie. Remontu wymaga zespół przedszkolno-szkolny w Woli Zabierzowskiej.
🔸 Szkoły średnie
Konieczny jest remont budynku Zespołu Szkół Średnich oraz rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
🔸 Nauczyciele
Jest duże załamanie na rynku pracy, brakuje nauczycieli. Bez podwyżek płac przez rząd wkrótce będzie ogromny problem, żeby zapewnić fachowców w szkołach.
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI
👉Zakończył się przetarg na odbiór odpadów od mieszkańców na 2022 r. Koszt umowy będzie wyższy niż w roku 2021 o 384 tys. zł.
👉 Zmiany w zasadach odbioru:
- Wprowadzony zostanie limit na odbiór odpadów zielonych – 6 worków na odbiór. Odpady zielone będą odbierane przez cały rok co 2 tygodnie. Na PSZOK-u będzie można oddawać odpady zielone bez limitów.
- Wielkogabaryty będą odbierane między czerwcem, a sierpniem, raz w roku.
👉W październiku planowane jest wypracowanie rozwiązania odnośnie stawek dla mieszkańców. Za 2020 r. gmina dopłaca 9 zł/m-c za każdego mieszkańca.
👉 Kolejny przetarg dotyczył modernizacji 7 placów zabaw z Budżetu Obywatelskiego – na ul. Topolowej, przy Pływalni, w Podgrabiu, Woli Batorskiej, przy szkołach podstawowych w Niepołomicach i Staniątkach oraz przy Domu Kultury w Ochmanowie. Firma która wygrała, odmówiła podpisania umowy. Zdaniem Burmistrza przyczyną rezygnacji były zbyt wysokie koszty w stosunku do kwoty oferowanej przez gminę. Jest to konsekwencja znacznego wzrostu cen od czasu przygotowania projektów. Ogłoszenie kolejnego przetargu planowane jest w tym roku z terminem wykonania marzec – kwiecień 2022 r.
👉 Udało się znaleźć wykonawcę na budowę/modernizację placów zabaw przy Klubie Sportowym Batory w Woli Batorskiej i w Woli Zabierzowskiej.
👉 Ogłoszony jest przetarg na dostawę energii elektrycznej do budynków użyteczności publicznej w gminie. Można się spodziewać 60-70% podwyżek cen.
👉 W dniu 8.10. planowane są negocjacje z firmą Samson w sprawie wzmocnienia stropodachu w szkole na Jazach.
👉 Do czasu zakończenia remontu szkoły uczniowie klas 1-3 uczą się w obiekcie fundacji księży misjonarzy w miejscowości Grabie. Klasy 4-6 uczą się na obiektach sportowych w Staniątkach, klasy 7-8 w Zamku w Niepołomicach. Kontrole obiektów przeprowadziło Kuratorium i Sanepid. Kancelaria prawna przygotowuje zawiadomienie do prokuratury oraz roszczenie do spółki akcyjnej będącej następcą firmy Pro-Invest (ogłosiła ona upadłość). Celem jest odzyskanie wydatków na remont oraz wszystkich pozostałych kosztów, które ponosi gmina. Analizowane jest uruchomienie ubezpieczenia projektantów.
👉 Udało się uzyskać umorzenie 660 tys. zł za bramownicę do poboru opłat, pozostałą kwotę Ministerstwo Infrastruktury zgodziło się rozłożyć na 10 nieoprocentowanych rat (72 tys./rok). Jest szansa na umorzenie pozostałej kwoty.
👉 Obwodnica etap I – inwestycja realizowana zgodnie z planem.
👉 Obwodnica etap II. Zakres prac: przebudowa ul.Wimmera i ul. Kolejowej, budowa 5 rond – przy moście na Wiśle (1), na styku ulic Kolejowej, Portowej i Wimmera (2), ul. Wimera/Kwiatkowskiego (3), Diesla/Trawniki/Kwiatkowskiego (4), Kwiatkowskiego/Półłanki (5), przebudowa skrzyżowania na ul Grabską i Podłęską. Koszt obwodnicy pokryty zostanie w większości ze środków zewnętrznych
(32 mln zł). Udział województwa — 3 mln zł, wkład gminy — 5 mln zł (w rozłożeniu na 3 lata).
👉 W październiku planowane są odbiory Park & Ride’ów.
👉 Trwa asfaltowanie dróg gminnych. Zakończenie etapu I do 15.11.2021 r., planowany termin zakończenia II etapu – wiosna 2022 r.
👉 Kończą się prace nad przygotowaniem 3 dużych pakietów projektów drogowych. Część I – zlecone jest wykonanie dokumentacji, składany jest wniosek o ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) na ul. Trudnej. Planowana jest droga o szerokość 5 m + 2 m chodnik, konieczne będzie przesuwanie ogrodzeń.
👉 Procedowana jest Wrzosowa, Czerwonych Beretów, Podłęska w Niepołomicach, Ochmanów – Kolonia, chodnik w Zakrzowie i Zagórze Słomiróg i Słomiróg droga krajowa 94.
👉 W październiku planowane jest ogłoszenie przetargów na przygotowanie dokumentacji projektowej.
Pakiet 1: ul. Batorego/Słoneczna, Akacjowa (od Kolejowej do Słonecznej), Słoneczna, Ples i Grzybowa.
Pakiet 2: ul. Potasińskiego, Podlasie, Komandosów, Cmentarna, Daszyńskiego. Pakiet 3: ul. Wodna, Za Torem w Podłężu, Staropocztowa (odwodnienie), Rudzica w Zakrzowie i Akacjowa w Zabierzowie.
Czas przygotowania dokumentacji od kilku miesięcy do roku. Szacowany koszt modernizacji dróg to 120 mln zł.
👉 W dniu 4.10. Burmistrz spotkał się z Sołtysami i Przewodniczącymi Osiedli. Ustalono, że przygotowany zostanie czwarty pakiet dokumentów, na podstawie potrzeb zgłaszanych przez jednostki pomocnicze.
👉 Obecnie nie ma zewnętrznych pieniędzy na realizację projektów drogowych. Na podstawie przygotowanych dokumentacji określony zostanie harmonogram prac, który będzie realizowany w miarę dostępnych środków.
👉 W październiku będzie wydany ZRID na przebudowę drogi 964 od Woli Batorskiej do Chobotu (koszt ponad 30 mln zł). Priorytetem dla gminy jest rozpoczęcie prac od Chobotu do byłego gimnazjum, ponieważ nie ma tam chodnika.
PYTANIA RADNYCH DO BURMISTRZA
👉 Radny Marcin Migas poprosił o określenie terminu budowy kanalizacji na osiedlu Panorama Zagórska. Odpowiedź: Jeżeli nie będzie inwestora, który wniesie wkład własny, to nie ma większych szans na budowę kanalizacji przed 2024 r. Radny poprosił o przedstawienie danych na temat gospodarki odpadami w gminie oraz możliwość wdrożenia aplikacji pozwalającej zidentyfikować osoby, które nie płacą za śmieci. Odpowiedź: Wszystkie dane zostaną przedstawione podczas posiedzeń Komisji.
👉 Radna Anna Front zgłosiła problem braku pediatrów w gminie oraz zapytała, czy zrobiono ekspertyzę fundamentów w szkole na Jazach. Odpowiedź Burmistrza: Brak lekarzy to nie jest zakres działań Urzędu, jest spółka miejska, która za to odpowiada. Na rynku jest problem z lekarzami. Ekspertyza fundamentów szkoły jest wykonywana. Radna przywołała opinię projektanta budynku z 2018 r., z której wynika, że rysy na ścianach mogą wynikać z posadowienia fundamentów na nieodpowiednich gruntach.
👉 Radny Stanisław Lebiest stwierdził, że winnym za sytuację w szkole jest dyrektor Tomasz Donatowicz, który nie reagował odpowiednio wcześniej na niepokojące sygnały. Dyrektor odpowiedział, że od początku informował o rysach na ścianach budynku, stropy są zabudowane od dołu i od góry, bez odkrywki ugięcie stropu nie było widoczne.
👉 Radny Paweł Lasek zapytał o to, kiedy zostanie powołana Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego. Zwrócił uwagę, że podczas tegorocznej oceny dużo projektów zostało odrzuconych, dlatego należy rozważyć zmianę Regulaminu BO. Odpowiedź: Otrzymałem propozycję składu Rady, wkrótce zostanie powołana. W tegorocznym BO 50 projektów zostało ocenionych pozytywnie, 23 odrzucono, 17 jest w ocenie. W listopadzie planowane jest głosowanie.
👉 Radny Józef Trzos zapytał o to, ilu uczniów po awarii szkoły na Jazach przepisanych zostało do innych szkół. Odpowiedź: Obecnie około 20.
UCHWAŁY
Podjęto m.in. uchwały:
👉 Uchwała budżetowa. Dochody: 250 mln zł, Wydatki: 278 mln zł. Deficyt budżetowy 28 mln zł. Zabezpieczono środki na remont szkoły w kwocie 2 mln zł. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wysokość deficytu.
👉 Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM) w Niepołomicach. Na opiekuna MRM powołano Radną Zuzannę Polańską. W skład Rady wejdzie 21 radnych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej gminy.
👉 Uchwała nadającą nazwę drodze wewnętrznej na osiedlu Podgrabie – ul. Wygodna.
👉 Uchwała w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej o wielkości 0,28 ha na potrzeby szkoły w Zakrzowie.
WOLNE WNIOSKI
👉 Radna Anna Front zapytała o trwającą od dłuższego czasu nieobecność na sesjach radnego Stanisława Łosińskiego. Przewodniczący Marek Ciastoń poinformował, że wszczął odpowiednią procedurę w tej sprawie.
 
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego z Funduszu EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.