Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej

2022-09-08

Rozpoczęły się naprawy dróg gminnych.

👉 W dniu 8 września 2022 r. odbyła się 47. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
👉 Sesja rozpoczęła się od sprawozdań z działalności Niepołomickiego Centrum Kultury, Muzeum Niepołomickiego oraz Biblioteki Publicznej w Niepołomicach. Linki do sprawozdań dostępne są w komentarzach.
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI
Sprawozdanie przedstawił wiceburmistrz Michał Hebda.
👉 Rozpoczęły się prace naprawcze dróg gminnych. Asfaltowanie i usuwanie ubytków w jezdni potrwa jeszcze 2 miesiące. Jest już w pełni wykorzystany budżet na oznakowanie pionowe i progi zwalniające. Wynika to z bardzo dużej ilości napraw, znaki są niszczone i zamalowywane.
👉 Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Dotychczas wpłynęło prawie 1600 wniosków. Po ogłoszeniu przez rząd informacji o dodatku około 600 gospodarstw z terenu gminy “przypomniało sobie” że ma piec węglowy i zmieniło złożoną deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Burmistrz przypomniał, że jest to oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej i gmina ma możliwość weryfikacji oświadczenia. Straż Miejska ma zaplanowanych na ten rok przeprowadzenie 400 kontroli palenisk.
👉 Po 15 latach na emeryturę przeszła pani Barbara Wiśniowska, Dyrektor Zespołu Szkół Średnich. Od 1 września dyrektorem Zespołu Szkół jest pani Zuzanna Polańska.
👉 Dwie firmy ze strefy przemysłowej, Staco Polska i Pratt & Whitney przekazały kwotę 90 tys. zł na doposażenie szkół, głównie tych, które przyjęły dużo dzieci z Ukrainy. 15 tys. zł przekazane zostanie do Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pani prowadzącej zajęcia z języka polskiego dla Ukraińców. Dzięki pieniądzom otrzymanym od firm udało się również zorganizować kolonie i półkolonie dla 27 dzieci z Ukrainy i z Polski.
👉 Od 1 sierpnia decyzją Starosty Powiatowego Adama Kociołka w Niepołomicach zamknięte zostało stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej.
👉 Odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące aktualizacji statutów sołectw i osiedli. Wypracowany projekt przekazany zostanie do konsultacji wszystkim radnym, sołtysom i przewodniczącym osiedli.
PYTANIA DO BURMISTRZA
👉 Radna Magdalena Kuźba poprosiła o przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom harmonogramu prac związanych z remontem drogi wojewódzkiej Wola Batorska-Chobot. Radna przekazała również prośbę mieszkańców o odłożenie w czasie planu skrócenia trasy autobusu linii 211. Odpowiedź burmistrza: Przekażę wniosek pracownikowi zajmującemu się komunikacją. Proszę również, aby uwagi dotyczące skrócenia trasy mieszkańcy zgłaszali na adres: komunikacja@niepolomice.eu.
👉 Radny Paweł Lasek zadał pytanie odnośnie prac i przeznaczenia jednego z budynków gminnych w Podłężu. Odpowiedzi udzielił radny Adam Suślik. Wyjaśnił, że jest to dawny budynek podstacji PKP, który gmina niedawno otrzymała od PKP. Ogrodzenie budynku zostało wyburzone, ponieważ zagrażało bezpieczeństwu. Nie ma jeszcze pomysłu na zagospodarowanie budynku przez gminę.
PODJĘTO UCHWAŁY DOTYCZĄCE:
👉 Zmiany uchwały budżetowej. Dochody: 219,3 mln zł. Wydatki: 264,5 mln zł. Deficyt: 45,2 mln zł. W budżecie wprowadzono szereg zmian ze względu na wyodrębnienie środków otrzymanych i wydatkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy. Najbardziej istotne zmiany w dochodach: zmniejszenie o 531 tys. zł dotacji na budowę obwodnicy Podłęża i Niepołomic z powodu wydłużających się postępowań na wykup nieruchomości. Zwiększenie o 487 tys. zł wpływów z podatków.
👉 Emisji obligacji komunalnych o wartości 32 mln zł.
👉 Utworzenia spółdzielni energetycznej. Przedmiotem działania spółdzielni energetycznej będzie produkcja energii na własny użytek. Podjęto decyzję o założeniu spółdzielni przez gminę Niepołomice — budynek ul. Zamkowa 5, Centrum Kultury w Niepołomicach reprezentowane przez Domy Kultury w Woli Zabierzowskiej, Woli Batorskiej, Zabierzowie Bocheńskim i Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. Powołanie spółdzielni pozwoli wygenerować oszczędności około 90 tysięcy zł/rok. Celem działania spółdzielni będzie również budowa farmy fotowoltaicznej na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. Wodnej. Budowa farmy o mocy około 1 MW wyceniana jest na 4 mln zł, zwrot nakładów następuje w okresie 6 lat.
👉 Nadania nazwy “Wiesława Kłuska” drodze wewnętrznej w Niepołomicach.
👉 Rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców ulic Ogrodowej i Moczydło w sprawie przebiegu planowanej linii kolejowej i usytuowania przystanku końcowego w rejonie zbiegu ul. Moczydło z ul. Kolejową. Petycję rozpatrywała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Stanowisko Komisji przedstawił radny Paweł Lasek. Zdaniem Komisji mieszkańcy słusznie wskazali błędy oraz brak należytej staranności przy prowadzeniu konsultacji społecznych przez firmę przygotowującą studium wykonalności. Trasa linii kolejowej w dwóch z trzech rozważanych wariantów przebiega bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych. Komisja zwróciła uwagę, że Rada Miejska nie została dotychczas w prace konsultacyjne oraz planistyczne. Zdaniem Komisji stan ten należy zmienić występując do urzędu wojewódzkiego z wnioskiem o udostępnienie wszelkich informacji dotyczących postępu prac planistycznych oraz wypracowanie metod współpracy między samorządem a inwestorem.
...................................................................................................
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.