Relacja z 49. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2022-10-25

Informacja o stanie oświaty w gminie Niepołomice

👉 W dniu 25 października 2022 r. odbyła się 49 sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
👉 Podczas sesji zaprzysiężono nową radną, Małgorzatę Klimę. Radna Małgorzata Klima objęła mandat po radnej Zuzannie Polańskiej.
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI
👉 Zakończyło się postępowanie przetargowe i podpisano umowy na wybudowanie remizy OSP w Zakrzowie oraz budowę obiektów małej architektury na kompleksie sportowym w Staniątkach (zadanie ponadlokalne z Budżetu Obywatelskiego).
👉 W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów wpłynęła 1 oferta na kwotę 15 997 000 zł. Kwota jest wyższa o 20% w stosunku do ubiegłego roku. W pierwszej połowie listopada odbędzie się sesja Rady Miejskiej, podczas której przedmiotem obrad będzie m.in. ustalenie stawek za odbiór odpadów dla mieszkańców.
👉 Rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej 964. Termin zakończenia – październik 2023 r.
👉 Został wybrany wykonawca II etapu obwodnicy (od mostu na Wiśle do ul. Trawniki). Projekt przewiduje m.in. przebudowę skrzyżowań, ul. Wimmera, budowę chodników. Koszt zadania 32,5 mln zł.
👉 Urząd rozpoczął zbieranie informacji nt. zapotrzebowania na węgiel. Preferowane jest podpisanie umów przez gminę ze składami węgla, które będą odpowiadały za dystrybucję.
👉 Radna Agata Zawadzka odczytała podziękowanie. Mieszkańcy bloku 412 w Zabierzowie Bocheńskim, poszkodowani podczas lipcowej nawałnicy, podziękowali za wszelką pomoc okazaną przez pracowników Urzędu.
👉 Radna Agata Zawadzka zapytała jak wygląda sytuacja z montażem oświetlenia na ul. Białej. Odpowiedź Burmistrza: Projekty wykonania oświetlenia zostały zlecone na przyszły rok.
👉 Radny Krzysztof Sondel poprosił w imieniu mieszkańców, aby w dniu, w którym odbywają się mecze na stadionie Puszczy, parking przy stadionie zamykany był o godzinie 8:15, a nie jak dotychczas o godz. 8:00. Poprosił również o większe autobusy na linii 301. W godzinach szczytu w pojazdach jest taki tłok, że trudno wsiąść i wysiąść. Odpowiedź Burmistrza: przekażę Straży Miejskiej informację w sprawie zmiany godziny zamknięcia parkingu, nie powinno być z tym problemu. Odnośnie MPK – jesteśmy po testowym przejeździe przegubowca. Zarówno w Wieliczce, jak i w Niepołomicach tak długie autobusy nie są w stanie zmieścić się w niektórych miejscach. Rozmawiamy o zwiększeniu liczby kursów, ale dopiero od przyszłego roku. MPK ma problem z autobusami i kierowcami.
👉 Radna Anna Front zapytała o zakres prac wykonanych podczas remontu budynku szkoły na Jazach. Odpowiedź Burmistrza: Kontrakt obejmował zabezpieczenie auli i części administracyjnej. Radna zapytała również o punkty bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Niepołomice. Ponieważ gmina nie korzysta z programu ministerialnego, radna chciała wiedzieć, czy takie porady są udzielane, przez kogo i z jaką częstotliwością. Odpowiedź: Nie korzystamy z programu ministerialnego, ponieważ program ten ma duże ograniczenia. Korzystaliśmy przez kilka lat, było z tym dużo kłopotów. Nie wszystkie osoby mogły korzystać z porad, musi być odpowiedni lokal. Mamy natomiast umowę z Kancelarią Radcy Prawnego z Biskupic, który świadczy raz w tygodniu telefoniczne i stacjonarne porady prawne. Koszt dla gminy to 550 zł miesięcznie. Porady świadczone są w Niepołomickim Domu Kultury Seniora w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca. Była przerwa w poradach stacjonarnych z powodu COVID-u, ale były świadczone telefonicznie. Do dyspozycji mieszkańców jest również prawnik w Ośrodku Pomocy Społecznej.
👉 Radny Andrzej Gąsłowski poprosił o ustawienie dodatkowych znaków przy drogach wykorzystywanych jako objazdy z powodu remontu drogi 964.
👉 Radny Wojciech Ciastoń zapytał, czy wydłużenie terminu na wymianę kopciuchów przez Sejmik Województwa oznacza wydłużenie terminu dla gminy Niepołomice. Odpowiedź Burmistrza: Sejmik podjął uchwałę wydłużającą termin na wymianę kopciuchów do kwietnia 2024 r. na terenie województwa, ale z wyłączeniem 7 gmin, które miały indywidualne uchwały. Tak więc uchwała Sejmiku nie dotyczy Niepołomic. Na kolejnej sesji Ekodoradcy przedstawią informację na temat postępu w wymianie pieców na terenie gminy.
👉 Radny Wojciech Ciastoń zaproponował, żeby odejść od zakazu używania kotłów V klasy od 2030 r., argumentując, że „nie starczy nam gazu”, a warto się oprzeć na węglu. Burmistrz zwrócił uwagę, że większe problemy są z węglem, niż z gazem.
👉 Radny Marcin Migas zadał pytanie o Spółdzielnię Energetyczną oraz spółkę Zamek Królewski. Odpowiedź Burmistrza: W programie następnej sesji jest sprawozdanie spółek miejskich. W ubiegłym tygodniu było posiedzenie założycielskie Spółdzielni Energetycznej. Została wybrana 3-osobowa Rada Nadzorcza oraz Prezes Spółdzielni, został nim Stanisław Kracik. Wszystkie organy działają pro bono. Chcemy do końca roku zakończyć formalności związane z założeniem spółdzielni.
👉 Radny Paweł Lasek zapytał, czy udało się nawiązać rozmowy z urzędem wojewódzkim w sprawie kolei w Niepołomicach. Odpowiedź: Nie mamy żadnych nowych informacji.
INFORMACJA O STANIE OŚWIATY W GMINIE NIEPOŁOMICE
👉 Informację przedstawił Wiesław Bobowski, Dyrektor Wydziału Edukacji UMiG.
👉 W gminie funkcjonują 3 Kluby Dziecięce. „Bociuś” w Woli Zabierzowskiej oraz „Jacek” i „Agatka” w Woli Batorskiej. Gminne przedszkola działają w Niepołomicach, Woli Batorskiej, Podłężu oraz w Zabierzowie Bocheńskim (z oddziałami integracyjnymi). Dodatkowo działa 10 zespołów szkolno-przedszkolnych. Gmina prowadzi również szkoły średnie – Zespół Szkół im. Jana Pawła II. 👉 Do przedszkoli publicznych uczęszcza 506 dzieci, do przedszkoli niepublicznych (których jest 14-15) -848 dzieci.
👉 W tym roku udało się zwiększyć liczbę miejsc w gminnych szkołach średnich. Przyszły rok będzie równie trudny, ponieważ do szkoły pójdzie 1,5 rocznika. Może zabraknąć miejsc dla wszystkich chętnych, o przyjęciu będzie decydowała liczba punktów.
👉 Brakuje nauczycieli i zainteresowania pracą w tym zawodzie. Wynika to z odejść na emeryturę oraz odejść ze względu na niskie zarobki. Gmina Niepołomice jako jedna z niewielu gmin w Polsce przygotowała propozycję dowartościowania nauczycieli dodatkiem motywacyjnym. Nie jest to jednak wystarczające, ponieważ niepubliczne przedszkola i szkoły oferują lepsze wynagrodzenia. 👉 Zdaniem Dyrektora Bobowskiego w ciągu 3 lat zacznie brakować nauczycieli. Obecnie często pracują w wymiarze 1,5 etatu. 👉 W gminie brakuje 4 osób do nauczania wczesnoszkolnego i jest bardzo poważny problem ze znalezieniem chętnych.
👉 Jakość kształcenia w gminie jest bardzo wysoka, świadczą o tym m.in. wyniki egzaminów i wskaźnik zdawalności matur.
👉 W niepołomickich szkołach jest obecnie około 200 ukraińskich dzieci. Nie są tworzone oddziały przygotowawcze, dzieci uczą się z uczniami polskimi. W ten sposób szybciej się asymilują, chociaż wymaga to większego zaangażowania ze strony nauczycieli.
Raport nt. stanu oświaty dostępny jest tutaj:
UCHWAŁY
👉 Podczas sesji podjęto uchwałę dotyczącą zmiany uchwały budżetowej. Dochody budżetu: 233,8 mln, wydatki: 273 mln, deficyt: 39,2 mln. Największe zmiany po stronie dochodów: 5,9 mln zł — wzrost wpływów z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych, 402 tys. zł — środki rządowe na rzecz utrzymania na terenie gminy obywateli Ukrainy. Zmiany po stronie wydatków i dochodów: 2,2 mln zł — na wypłatę dodatku węglowego, 118 tys. zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zmiany po stronie wydatków: zwiększenie o 0,5 mln zł planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zwiększenie o 300 tys. zł wydatków na kulturę fizyczną i 160 tys. zł dla biblioteki publicznej, zmniejszenie o 200 tys. zł dotacji na społeczną szkołę podstawową. Łącznie zmiany wpłynęły na zmniejszenie deficytu budżetowego o 6 mln zł.
👉 Powołano doraźną komisję Rady Miejskiej do spraw zmian statutów osiedli i sołectw.
👉 Nadano nazwę drodze wewnętrznej, bocznej od ul. Grabskiej – ul. Ignacego Łukasiewicza.
SPRAWY RÓŻNE I WOLNE WNIOSKI
👉 Anna Front w imieniu 7 radnych złożyła projekt uchwały dotyczącej przedłużenia terminu na wymianę kotłów pozaklasowych, tzw. kopciuchów. Radna podała przykład, że w gminie Kłaj będzie można palić w kopciuchach, a w gminie Niepołomice nie. Zdaniem radnej należy tę kwestię ujednolicić, tak, żeby wszyscy mogli palić w piecach pozaklasowych.
...................................................................................................
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.