Relacja z 46. sesji Rady Miejskiej

2022-07-21

Sesja nadzwyczajna.

RELACJA Z 46. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
👉 W dniu 21.07.2022 r. odbyła się 46. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
👉 Burmistrz Roman Ptak poinformował, że głównym powodem zwołania sesji była konieczność wprowadzenia zmian w budżecie gminy. Zmiany spowodowane były m.in. otrzymaniem przez gminę dofinansowania na przebudowę dróg gruntowych oraz koniecznością zapłaty za samochód ratowniczy OSP w Zabierzowie Bocheńskim.
👉 Radna Karolina Marzec przedstawiła zmiany w uchwale budżetowej na 2022 r. Dochody: 217,5 mln zł. Wydatki: 262,8 mln zł. Deficyt: 45,3 mln zł.
👉 Największe zmiany po stronie dochodów:
• zwiększenie o 163 tys. zł – dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
• zwiększenie o 238 tys. zł – wpływy z opłaty planistycznej,
• zwiększenie o 228 tys. zł – dotacja na pomoc obywatelom Ukrainy,
• zwiększenie o 210 tys. zł – wpływ z opłaty za wycięcie drzew (kary za brak nasadzeń),
• zmniejszenie o 5 mln zł kwoty na zadanie STOP SMOG. Zmniejszenie wynika z braku zainteresowania programem, co powoduje opóźnienia w jego realizacji.
Największe zmiany po stronie wydatków:
• zwiększenie o 382 tys. zł – na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
• zwiększenie o 129 tys. zł – realizacja programu REGIO-MOB,
• zwiększenie o 150 tys. zł – plan wydatków w ramach rezerwy ogólnej budżetu,
• zwiększenie o 113 tys. zł – na adaptację pomieszczeń w dwóch szkołach na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów z Ukrainy (kwota ta zostanie zrefundowana z budżetu państwa),
• zwiększenie o 815 tys. zł – obsługa długu publicznego, zmiana wynika z rosnących stóp procentowych,
• zmniejszenie o 880 tys. zł – w wyniku realizacji części projektu Błonia Niepołomickie w roku ubiegłym,
• zmniejszenie o 5 mln zł – opóźnienia w realizacji programu STOP SMOG.
👉 Podczas sesji podjęte zostały 3 uchwały. Dwie pierwsze dotyczyły zmian w budżecie gminy.
👉 Podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. OSP otrzymało dotację w wysokości 0,5 mln zł na dofinansowanie zakupu i wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego.
...................................................................................................
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.