Relacja z 45. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2022-06-14

Wotum zaufania dla Burmistrza

👉W dniu 14.06.2022 r. odbyła się 45. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
👉Arnold Stempak, prezes zarządu Infrastruktura Niepołomice przedstawił sprawozdanie z działalności spółki. 69% produkowanej przez spółkę wody jest dostarczana do mieszkańców, 30% do przemysłu, 1% woda na potrzeby hurtowe. Ceny wody (4,74 zł) i ścieków (6,53 zł) dla mieszkańców są najniższe w stosunku do cen w gmin ościennych.
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI:
👉Wyniki konkursów na dyrektorów placówek edukacyjnych: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Suchorabie — Izabela Hytroś, Przedszkole Samorządowe w Podłężu – Danuta Gąska, Przedszkole Samorządowe w Niepołomicach – Dorota Zielonka, Szkoła Podstawowa w Staniątkach – Piotr Wojas, Zespół Szkół Średnich w Niepołomicach — Zuzanna Polańska. Wygranie konkursu przez radną Zuzannę Polańską wiąże się z kolejną zmianą w składzie Rady Miejskiej.
👉Z trzech projektów złożonych do programu Polski Ład jeden uzyskał dofinansowanie. Jest to rozbudowa ulic Wrzosowej i Czerwonych Beretów w Niepołomicach. Wartość projektu: 10 mln zł. Planowe rozpoczęcie robót: jesień 2022 r.
👉PKP skorygowało rozkłady jazdy. Wszystkie pociągi, które zatrzymywały się dotychczas w Podłężu zatrzymują się również w Staniątkach.
👉Jest decyzja konserwatorska w sprawie Piekarni Sztuki (budynek obok MCDiS).
Planowany termin zakończenia prac — jesień 2023 r.
👉Radny Wojciech Ciastoń zapytał o plan zagospodarowania przestrzennego Podłęża. Odpowiedź: plan zostanie wyłożony na przełomie lipca/sierpnia. Planowany termin uchwalenia – grudzień 2022 r.
👉Radna Agata Zawadzka przekazała prośbę mieszkańców o większą liczbę kursów na linii 211. Odpowiedź: Planujemy skrócić trasę 211, co pozwoli zwiększyć częstotliwość przejazdów.
DYSKUSJA NT. RAPORTU O STANIE MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE ZA 2021 r.
👉Radny Józef Trzos przytoczył dane demograficzne. Liczba mieszkańców gminy przez rok zwiększyła się o 587 osób, w tym 480 w mieście, 103 osoby w sołectwach. Największy przyrost wystąpił na osiedlu Jazy (187) i osiedlu Boryczów (149). Radny zaproponował budowę parkingu przy cmentarzu w Niepołomicach oraz zakup działki pod budowę szkoły w Boryczowie. Odpowiedź: Odnośnie szkoły są prowadzone rozmowy z proboszczem na temat możliwości zamiany działek.
👉Radna Anna Front zaapelowała o zakup z budżetu gminy nowoczesnego pieca do ogrzewania klasztoru w Staniątkach. Obecny piec emituje bardzo dużą ilość zanieczyszczeń. Radna zwróciła uwagę, że z roku na rok zwiększa się liczba mieszkańców w gminie, nie przybywa natomiast lekarzy, pielęgniarek, ośrodków zdrowia. Jest również zbyt mała liczba pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych. Odpowiedź: Nie na wszystko z poziomu gminy mamy wpływ. Konkurs NFZ na liczbę lekarzy w gminie rozstrzygnięty był 8 lat temu, co roku umowa jest aneksowana, nie są prowadzone nowe konkursy NFZ. Jest problem ze zrekrutowaniem lekarzy, trwają rozmowy z 3 kandydatami. Jeżeli chodzi o wsparcie psychologiczne, to częściowo państwo jest wyręczane w tym zakresie przez organizacje pozarządowe. W Niepołomicach działa w tym zakresie fundacja Kolorowy Most. Odpowiedzi odnośnie pomocy społecznej udzielił wiceburmistrz Michał Hebda. Powiedział, że zwiększyła się znacznie liczba osób potrzebujących pomocy, również ze względu na wojnę w Ukrainie. Wprowadzone zostały regulacje prawne, że osoby z Ukrainy mają prawo korzystać z pomocy społecznej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Zwiększyła się liczba zadań, nie zwiększyły się jednak środki, otrzymywane przez samorządy.
👉Radna Stanisława Zielińska zgłosiła brak żłobków w gminie.
PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY:
👉Udzielono wotum zaufania dla Burmistrza.
👉Zatwierdzono sprawozdanie finansowe gminy Niepołomice za rok 2021.
👉Udzielono absolutorium Burmistrzowi.
Wyniki głosowania odnośnie 3 ww. uchwał: Za głosowało 20 radnych, przeciwna była radna Anna Front.
👉Przyjęto zmiany w uchwale budżetowej. Dochody 220,4 mln zł, wydatki 265,7 mln zł. Deficyt: 45,3 mln zł. Największe zmiany: Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1,2 mln ze względu na wpływ części subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli oraz 270 tys. zł na zajęcia szkolne dla dzieci z Ukrainy. Wzrost wydatków o 270 tys. zł na transport dowozowy do stacji Park & Ride.
...................................................................................................
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.