Relacja z 56. sesji Rady Miejskiej

2023-03-30

RELACJA Z 56. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

👉 W dniu 30 marca 2023 r. odbyła 56. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY W NIEPOŁOMICACH
👉 Sprawozdanie przedstawiła dyrektor Małgorzata Gajda. Centrum koordynuje pracę 11 Domów Kultury na terenach wiejskich oraz na osiedlach Jazy i Podgrabie w Niepołomicach.
👉 Radna Anna Front zapytała, czy Centrum Kultury występowało o dodatkowe środki zewnętrzne. Odpowiedź: Nie występowaliśmy. Jedną z przyczyn jest to, że nie mamy kim realizować dodatkowych działań. Skład osobowy Centrum to dyrektor i 2 księgowe, reszta osób pracuje w terenie.
👉 Radny Paweł Lasek zapytał czy CK bada potrzeby mieszkańców i kto podejmuje decyzję, gdzie i jakie zajęcia się odbywają. Radny zapytał również o możliwość współpracy CK z OSP, która dysponuje dużymi pomieszczeniami. Odpowiedź: Pracownicy w terenie mają rozeznanie, jakie zajęcia są potrzebne. Często zdarza się, że to mieszkańcy proponują nowe formy zajęć. Odnośnie użyczenia pomieszczeń nie były prowadzone rozmowy z OSP.
👉 Radna Małgorzata Klima zapytała, jakie jest zainteresowanie młodzieży zajęciami proponowanymi przez CK. Odpowiedź: W filii Jazy młodzież korzysta z sali gimnastycznej, w Zagórzu i Woli Batorskiej odbywają się zajęcia z tenisa stołowego, zainteresowaniem cieszą się zajęcia z modelarstwa.
👉 Radny Stanisław Lebiest zwrócił się z prośbą o rozbudowywanie Domów Kultury, a radny Paweł Lasek o remont DK w Podgrabiu.
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC URZĘDU MIĘDZY SESJAMI
👉 Radny Wojciech Ciastoń zwrócił uwagę, że mieszkańcy nie dostają informacji o podatkach. Odpowiedź: Trwa modernizacja systemu ewidencji gruntów, co powoduje opóźnienia w generowaniu nakazów płatniczych.
👉 Radny Józef Trzos zapytał, czy burmistrzowi znana jest treść umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a PKP PLK w sprawie budowy kolei w Niepołomicach. Odpowiedź: Umowa nie została nam udostępniona. PKP PLK zorganizuje spotkanie w sprawie usytuowania przystanku końcowego.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
👉 W 2022 r. na podstawie konkursów gmina zleciła organizacjom pożytku publicznego realizację zadań o wartości 2 mln zł, z czego 1,35 mln zł to dotacja na zadania „Prowadzenie domu dziennego pobytu” i „Prowadzenie domu pomocy społecznej” zlecone Stowarzyszeniu Pomoc Bliźniemu. W trybie pozakonkursowym zlecono zadania o wartości 120 tys. zł. Klubom i organizacjom sportowym przekazano 1,1 mln zł.
👉 Wiceburmistrz Michał Hebda przedstawił informację o placówkach, na rzecz których osoby nieletnie mogą wykonywać prace społeczne (są to szkoły i przedszkola).
PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY W SPRAWIE:
👉 Udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim dotacji 40 tys. zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo gaśniczego.
👉 Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki (FS). Wiceburmistrz Michał Hebda przedstawił argumenty za tym, żeby FS nie wyodrębniać. Zapowiedział, że planowane jest przywrócenie w gminie w przyszłym roku inicjatywy lokalnej (IL). Wnioski do IL mogą składać mieszkańcy i organizacje pozarządowe. Wymagany jest wkład od wnioskodawców – w formie pracy, rzeczowy lub finansowy. Burmistrz Roman Ptak dodał, że FS dotyczyłby tylko sołectw, a nie osiedli. Radny Józef Trzos zapytał, czy wprowadzenia FS chcą sołtysi. Do pytania odniosła się Radna Magdalena Kuźba informując, że kilka lat temu wniosek o wprowadzenie FS złożyli wszyscy sołtysi z terenu gminy. Radna poprosiła, żeby jeśli w tym roku FS nie został wprowadzony, to wrócić do tematu w przyszłym roku. Zdaniem radnej inicjatywa lokalna nie zastąpi funduszu sołeckiego. Radna Anna Front powiedziała, że temat FS przewija się od 3 kadencji. Gmina powinna dać możliwość decydowania sołtysom i mieszkańcom o wydatkowaniu pieniędzy. Radna Małgorzata Klima poprosiła o zaangażowanie sołtysów i przewodniczących w prace nad regulaminami inicjatywy lokalnej, budżetu obywatelskiego, czy funduszu sołeckiego, jeśli podjęta zostanie decyzja o ich wprowadzeniu. Radna Magdalena Kuźba dodała, że celem FS jest nie tyle docenienie sołtysów, a większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy publiczne. Coraz mniej mieszkańców przychodzi na zebrania sołeckie, bo nie mają oni poczucia sprawczości. Przewodniczący Marek Ciastoń podkreślił, że dostępu do FS nie będą miały osiedla z terenu miasta. Radna Anna Front powiedziała, że w gminie Wieliczka jest FS, a osiedla otrzymują środki z rezerwy budżetowej. Radny Marcin Migas powiedział, że FS powinny być wprowadzone, bo angażują lokalną społeczność. Jako przewodniczący osiedla nie ma nic przeciwko temu, żeby sołectwa dostały dodatkowe pieniądze. Zwrócił uwagę, że w przypadku FS decyzję o wydatkowaniu podejmują mieszkańcy, a przy IL burmistrz. W sprawie uchwały głos zabrali również radne: Agata Zawadzka, Stanisława Zielińska, Karolina Marzec oraz radni Wojciech Ciastoń, Stanisław Lebiest, Krzysztof Sondel. Za wyrażeniem zgody na wyodrębnienie środków na Fundusz Sołecki głosowało 7 radnych, 10 było przeciw, wstrzymało się 4 radnych. Fundusz Sołecki na 2024 rok nie został przyjęty.
👉 Podjęto uchwałę odnośnie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego. Na terenie gminy będzie jedno kąpielisko – Bobrowe Rozlewisko, czynne od 01.06 do 31.08.2023 r.
👉 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce. Zmiana rozszerzyła katalog wydatków, na które dotacja może być wydawana.
👉 Podjęto 2 uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Uchwały dotyczyły dróg w Staniątkach przejętej od GDDKiA oraz ul. Łukasiewicza w Niepołomicach.
👉 Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie petycji wniesionej przez Piotra Baturę – prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece”. Autor petycji wnioskował o wystąpienie przez Radę Miejską w Niepołomicach do Sejmiku Małopolskiego z wnioskiem o zmianę tzw. lokalnej uchwały antysmogowej. Zmiana miałaby polegać na usunięciu zapisów: „spalanie zachodzi w instalacjach z zamkniętą komorą spalania” oraz „spalanie zachodzi w instalacjach wyposażonych w urządzenie do automatycznej kontroli przebiegu procesu spalania przez regulację dopływu powietrza w oparciu o pomiar temperatury spalin”. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił przewodniczący komisji, radny Paweł Lasek. Zdaniem Komisji stosowanie wskazanych w petycji obostrzeń nie ma znaczącego wpływu na poziom emisji zanieczyszczeń powietrza. Montaż urządzenia monitorującego proces spalania wyklucza traktowanie kominka jako alternatywnego źródła ogrzewania w przypadku awarii sieci energetycznej. Jedyne ograniczenie, o jakie wnioskowała Rada Miejska do Sejmiku Województwa, dotyczyło zakazu eksploatacji pieców w których zachodzi spalanie węgla po 2029 r. Sejmik podjął uchwałę zawierającą bardziej rygorystyczne przepisy, m.in. te, które są przedmiotem petycji. Zasadnym wydaje się zawnioskowanie do Sejmiku o zmianę uchwały dla gminy Niepołomice. Na przeszkodzie stoją jednak przepisy uchwały Sejmiku z których wynika, iż łagodzenie lokalnych uchwał antysmogowych pozbawi samorządy możliwości korzystania z unijnych dotacji na termomodernizację budynków publicznych oraz inwestycje ograniczające emisję zanieczyszczeń powietrza. Obecnie Urząd Miasta przygotowuje projekty dotyczące termomodernizacji Zespołu Szkół Średnich o wartości 10 mln zł oraz termomodernizacji 4 Zespołów Szkolnych o wartości 8 mln zł. Komisja pozostawiła do decyzji Rady Miejskiej, czy warto łagodzić uchwałę antysmogową w tak wąskim zakresie, mając na względzie utratę unijnych dotacji.
👉 Część radnych poinformowała, że nie otrzymała petycji do zapoznania się. Ze stanowiskiem poszczególnych radnych oraz dodatkowym uzasadnieniem petycji przedstawionym przez prezesa stowarzyszenia „Kominki i Piece” można zapoznać się od 2 godziny 58 minuty nagrania z sesji (link w komentarzu). Na wniosek radnego Krzysztofa Sondla, który stwierdził, że potrzebuje więcej czasu na zapoznanie się z petycją i podjęcie decyzji, radni postanowili zdjąć podjęcie uchwały w sprawie petycji z porządku obrad.
👉 Kolejny punkt sesji dotyczył petycji wniesionej przez radnych klubu PiS i radnych niezależnych. Radni wnioskowali o wprowadzenie dofinansowania do opłat za wywóz odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Niepołomice spełniających określone kryteria. Stanowisko w tej sprawie przedstawił przewodniczący Komisji Gospodarki, radny Adam Suślik. Na wniosek burmistrza Romana Ptaka uchwała w sprawie petycji została zdjęta z porządku obrad.
👉 Radni przyjęli „Oświadczenie w sprawie roli i znaczenia osoby św. Jana Pawła II dla Miasta i Gminy Niepołomice”.
...................................................................................................
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.