Relacja z 58. sesji Rady Miejskiej

2023-05-11

👉 W dniu 11 maja 2023 r. odbyła się 58. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Dotyczyła funkcjonowania szkoły podstawowej na osiedlu Jazy w Niepołomicach.
👉 Burmistrz Roman Ptak przypomniał, że spotkanie związane jest z wnioskiem o przekształcenie szkoły społecznej na Jazach w szkołę publiczną. Wniosek taki złożyła Rada Rodziców i części nauczyli ze szkoły.Burmistrz poinformował, że Wiesław Bobowski, Dyrektor Wydziału Edukacji UMiG spotkał się z panią kurator Barbarą Nowak. Propozycja przekształcenia szkoły spotkała się z pozytywną reakcją ze strony kuratorium, wyrażona została zgoda na utworzenie szkoły publicznej na Jazach od września 2023 r. Gmina wystosuje oficjalne pismo do kuratorium w tej sprawie. Odbyło się również spotkanie rodziców oraz przedstawicieli zarządu stowarzyszenia zarządzającego szkołą.
👉 Burmistrz poinformował, że w ostatnich latach występowała duża rotacja nauczycieli w szkole, której przyczyną były niższe wynagrodzenia nauczycieli, niż w szkołach publicznych. Skutkowało to niezadowoleniem rodziców i przepisywaniem dzieci do innych szkół. Mniejsza liczba dzieci skutkowała mniejszymi dotacjami dla szkoły. W ocenie Burmistrza pozostawienie szkoły jako niepublicznej skutkowałoby dalszymi odejściami dzieci do innych szkół. W efekcie należałoby wprowadzić nauczanie na 1,5 zmiany w Niepołomicach. Dzięki przekształceniu gmina zyska również dodatkową subwencję na wynagrodzenia nauczycieli w wysokości około 1,5 mln zł.
👉 Wszystkim pracownikom szkoły (nauczycielom i obsłudze) zaproponowane zostanie zatrudnienie w szkole publicznej. Odbędą się spotkania z rodzicami uczniów w tej sprawie. Za pomocą Librusa zebrane zostaną wstępne deklaracje odnośnie zapisania dzieci do szkoły. Zapisy formalne będą w terminie późniejszym, po zakończeniu procedury uruchomiania nowej szkoły.
👉 Podczas sesji w dniu 25.05 planowane jest podjęcie uchwał o związanych z utworzeniem szkoły nr 4 w Niepołomicach.
👉 Dyrektor szkoły nie zostanie wybrany w konkursie z przyczyn formalnych, zatrudniony zostanie na zasadach pełniącego obowiązki. Burmistrz skłania się do tego, żeby stanowisko to zaproponować obecnemu pełniącemu obowiązki dyrektora szkoły.
👉 Radna Agata Zawadzka wyraziła swoje niezrozumienie w kwestiach związanych z pełnieniem funkcji przez poprzedniego dyrektora szkoły w rożnych organizacjach. Burmistrz poprosił, aby nie robić niepotrzebnych insynuacji, jeżeli radna czegoś nie wie, to można to sprawdzić. Stowarzyszenie jest podmiotem niezależnym od gminy.
👉 Radny Wojciech Wimmer zapytał skąd będą wyższe zarobki dla nauczycieli po zmianie szkoły na publiczną. Odpowiedź: Obecnie subwencja w szkole niepublicznej wyliczana jest na ucznia. Nauczyciele w szkole na Jazach nie są zatrudniani na podstawie Karty Nauczyciela, więc szkoła nie otrzymuje subwencji na wynagrodzenia nauczycieli. Gmina dotychczas przekazywała subwencję w wysokości 125%. Po zmianie będzie wyższa subwencja, gmina nie będzie musiała dokładać około 1,5 mln zł z budżetu.
👉 Głos zabrała Agnieszka Janas, przedstawicielka nauczycieli ze szkoły na Jazach. Poinformowała, że problemem są nie tylko pieniądze, ale również sytuacje mobbingu ze strony poprzedniego dyrektora szkoły. Mobbing ten spowodował, że w ciągu 4 lat zwolniło się 28 pracowników szkoły. Dochodziło do sytuacji w których dyrektor traktował pracowników w sposób naruszający ich godność. Ponadto dyrektor zniechęcał nauczycieli do spotkania z władzami stowarzyszenia. Do spotkania doszło w listopadzie ubiegłego roku. Podczas spotkania przedstawione zostały postulaty nauczycieli. Zdaniem pani Janas nauczyciele byli lekceważeni i obrażani przez dyrektora. Podkreśliła, że nauczycielom ze szkoły na Jazach nie chodziło o pieniądze, ale o szacunek. Poinformowała, że w wyniku złego i nieprofesjonalnego zachowania poprzedniego dyrektora szkoły 2 nauczycielki obecnie utraciły możliwość wykonywania zawodu.
👉 Po serii pytań ze strony radnych opozycyjnych Burmistrz poprosił, aby nie próbowali oni zbijać popularności i kapitału politycznego na trudnej sytuacji związanej ze szkołą. Zwrócił uwagę, że radni nie mają kompetencji do tego, żeby oceniać relacje pomiędzy byłym dyrektorem a stowarzyszeniem zarządzającym szkołą. Ponadto w sesji nie uczestniczą dyrektor i władze stowarzyszenia, nie mogą się odnieść do pytań i zarzutów, jest to więc wobec nich nie w porządku.
👉 Głos zabrał przedstawiciel rodziców. Powiedział, że ideą szkoły społecznej jest to, że część społeczności powierza osobie prawnej prowadzenie szkoły. I ta idea się wyczerpała.
👉 Swoje stanowisko przedstawił Marcin Słoczyński, obecnie pełniący obowiązki dyrektora szkoły. Powiedział, że w ubiegłym roku ze szkoły wypisanych zostało 40 uczniów, głównie z powodu remontu budynku w szkole i konieczności nauki w innych placówkach. W tym roku ze szkoły odeszło 15 uczniów. Zwrócił uwagę, że nikt ze szkoły nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu, orzeczenie w tej sprawie dopiero zapadnie. Dyrektor przeprowadził rozmowy z nauczycielami odnośnie pracy w kolejnym roku szkolnym. Dwoje nauczycieli uznało, że zmieni pracę, 10 osób jeszcze nie podjęło decyzji. Część osób jako powód podało niepewność finansową. Pytany przez radnych o ocenę planowanych działań stwierdził, że problemem szkoły nie są tylko kwestie finansów. Jest to problem społeczny, tzn. utraty zaufania przez lokalną społeczność do organu prowadzącego szkołę. Jest to też problem wewnątrz kadry, który bezpośrednio rzutuje na skalę rotacji. Zamiana szkoły na gminną spowoduje przekształcenia personalne, polepszenie sytuacji finansowej oraz prowadzenie szkoły przez kompetentny i cieszący się zaufaniem społecznym organ prowadzący. Na tej podstawie Rada Rodziców pozytywnie patrzy na przyszłość szkoły.
👉 Głos zabrała przedstawicielka nauczycieli i Rady Rodziców. W imieniu tych dwóch grup zarekomendowała Marcina Słoczyńskiego na pełnienie funkcji dyrektora szkoły.
...................................................................................................
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.