Relacja z 59. sesji Rady Miejskiej

2023-05-25

Sprawozdanie z działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

fot. Paweł Pawłowski
RELACJA Z 59. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
👉 W dniu 25 maja 2023 r. odbyła 59. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
👉 Łukasz Szewczyk, zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach (MGOPS) przedstawił sprawozdanie z działalności instytucji.
W 2022 r. Ośrodek wypłacił 1367 świadczeń w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy na niezbędne wydatki początkowe (żywność, odzież, obuwie).
1123 obywateli Ukrainy skorzystało z rządowego programu 40 zł/dziennie na zakwaterowanie i wyżywienie.
Łączna wartość dotychczas wypłaconego wsparcia to 3,4 mln zł.
MGOPS wypłacał również m.in.:
- Dodatek osłonowy niwelujący podwyżki kosztów mediów i żywności w wysokości od 400 do 1432 zł (w zależności od dochodów, liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym, źródło ogrzewania). Łączna wartość wypłaconych dodatków: 1,5 mln zł.
- Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł, wypłacono 1694 świadczeń.
- Jednorazowy dodatek na ogrzewane innym źródłem opału.
Spada liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Głównym problemem nie jest ubóstwo, a raczej niepełnosprawność, uzależnienia, przemoc, konflikty rodzinne.
MGOPS realizuje liczne programy rządowe, m.in.:
- opiekę wytchnieniową – pomoc opiekunom nieformalnym w opiece nad osobami niepełnosprawnymi,
- asystent osoby niepełnosprawnej, np. refundacja asystentom kosztów biletów na wydarzenia kulturalne, przejazdy komunikacją publiczną,
- usługi opiekuńcze dla osób 75+.
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC URZĘDU MIĘDZY SESJAMI
👉 Otwarto postępowanie na wymianę 42 źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne w programie STOP SMOG.
👉 Procedowane są 3 przetargi: na modernizację dróg gminnych, przebudowę drogi Słomiróg – droga krajowa 94, odbiór odpadów z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
👉 Do końca 2023 r. został wydłużony termin przebudowy drogi 964, zaawansowanie prac na poziomie 35%.
👉 Radna Anna Front poinformowała o złożeniu interpelacji w sprawie ul. Na Błonie w Staniątkach.
👉 Radna Agata Zawadzka zgłosiła problem niedostarczania przesyłek przez Pocztę Polską. Odpowiedź: Po dyskusji na poprzedniej sesji przygotowane zostało pismo do prezesa poczty, do wiadomości Ministra Infrastruktury w sprawie niewydolności placówki pocztowej.
PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY W SPRAWIE:
👉 Zmiany uchwały budżetowej. Dochody budżetu: 228 mln zł. Wydatki: 257 mln zł. Deficyt: 29 mln zł;
👉 Nadania nazwy drogi bocznej od ul. Mokrej — ul. Masztowa.
👉 Założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Niepołomicach. Burmistrz poinformował, że odbyły się spotkania z nauczycielami, rodzicami oraz przedstawicielami stowarzyszenia prowadzącego szkołę społeczną. Większość pracowników szkoły nie planuje zmiany pracy, z wyjątkiem jednego pracownika administracyjnego oraz dwójki nauczycieli.
👉 Dofinansowania szczepień przeciwko zarażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Za przyjęciem uchwały zagłosowali wszyscy radni z wyjątkiem radnego Marcina Migasa (wstrzymał się) oraz radnego Wojciecha Ciastonia (przeciw).
WOLNE WNIOSKI:
👉 Radny Krzysztof Sondel zaproponował, aby przy wybieraniu patrona SP nr 4 rozważyć osobę porucznika Józefa Czumy, który w pobliżu szkoły mieszkał.
...................................................................................................
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.