Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 58/15 — Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. …zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 19 0 0 2 0 opłaty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty środowisko
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 407/17 — Regulamin dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. …Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 20 energia ciepło, gaz, prąd środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia środowisko
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 506 — Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Niepołomice do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski” …wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski” energia ciepło, gaz, prąd projekty unijne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia projekty unijne środowisko
4. Sesja nr 50 z dnia
2018-11-16
Projekt uchwały nr Projekt — w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice" …Projekt W sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice" środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr nr 7 z dnia
2019-05-09
Uchwała nr 65/2019 — Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, 2 typ Rozwój terenów zielonych. …zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, 2 typ Rozwój terenów zielonych. Projekt uchwały w sprawie […] zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, 2 typ Rozwój terenów zielonych. 65/2019 Podjęcie uchwały w […] zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, 2 typ Rozwój terenów zielonych. Uchwała w sprawie przystąpienia…
tereny zielone
6. Sesja nr nr 8 z dnia
2019-05-29
Uchwała nr VIII/90/2019 — Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców aglomeracji krakowskiej. …przez mieszkańców aglomeracji krakowskiej. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców aglomeracji krakowskiej. Uzasadnienie Uzasadnienie 2 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
7. Sesja nr nr 12 z dnia
2019-10-29
Uchwała nr XII/153/2019 — w sprawie zmiany uchwały Nr XV/215/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice. …Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice. energia ciepło, gaz, prąd środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia środowisko
8. Sesja nr nr 14 z dnia
2019-12-30
Uchwała nr XIV/183/19 — w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026. …XIV/183/19 w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Niepołomice na lata […] z perspektywą do roku 2026. 14 5 2 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
9. Sesja nr nr 42 z dnia
2022-02-24
Uchwała nr XLII/541/22 — uchwalenia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków w ramach Programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu. …warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu. 21 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr nr 42 z dnia
2022-02-24
Uchwała nr XLII/546/22 — ustanowienia pomnika przyrody. …XLII/546/22 ustanowienia pomnika przyrody. ustanowienia pomnika przyrody. 21 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …Sondel, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę radnych na dwie planowane kontrole problemowe - w Referacie Ochrony Środowiska związaną z wycinką drzew na cele gospodarcze oraz w Referacie Inwestycji Drogowych - kontrolowane będą gwarancje, jakie dają…
2. Relacja z 9. sesji Rady Miejskiej 2019-06-28 …odór w tym roku. W firmie prowadzona była kontrola przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Będą zalecenia oraz wyznaczony termin na wyeliminowanie zapachów, prawdopodobnie będzie to październik 2019 r. Radna…
3. Relacja z 12. sesji Rady Miejskiej 2019-10-29 …społecznej w oparciu o budynek dawnego gimnazjum. Informacje odnośnie ZAKŁADU CEDROB przedstawił Maciej Maderak, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Powiedział, że planowane jest spotkanie przedstawicieli UMiG z dyrekcją CEDROB. Urządzenia usuwające odór […] mają być dostarczone do zakładu pod koniec b.r. W dniach 28-29.10 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w CEDROB przeprowadził kolejną kontrolę. Kolejną część sesji stanowiły PYTANIA ZADAWANE PRZEZ RADNYCH. Radny Wojciech Ciastoń zapytał…
4. Relacja z 14. sesji Rady Miejskiej 2020-01-06 …nad budżetem na rok 2020. Budżet został jednogłośnie przyjęty przez radnych. Kolejne głosowania dotyczyły „Programu ochrony środowiska na tata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” oraz "Gminnego Programu Niskoemisyjnego gminy Niepołomice…
5. Relacja z 27. sesji Rady Miejskiej 2021-01-21 …powstałych budynkach. Programy na „deszczówkę” dostępne są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, gmina nie dofinansowuje takich działań. Radny Wojciech Wimmer zwrócił uwagę, że szczególnie we…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników