Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 49/15 — Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach. …Samopomocy w Niepołomicach. Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach. 19 0 0 2 0 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 413/17 — Nadanie Statutu Miejsko — Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. …Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. Zmiana uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w […] sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 413/17 UCHWAŁA NR XXIX/413/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z […] dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. Nadanie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 20 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 32 z dnia
2017-06-29
Uchwała nr 32/474 — rozpatrzenie skargi na dyrektora Miejsko — Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. …Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. rozpatrzenie skargi na dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. pomoc społeczna […] pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 15/2018 — Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat. …za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat. pomoc społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin seniorzy niepełnosprawni…
niepełnosprawni pomoc społeczna seniorzy
5. Sesja nr nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 16/2018 — Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. …w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, która to pomoc realizowana jest w ramach zadań własnych Gminy Niepołomice. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności […] mieszkaniach chronionych, która to pomoc realizowana jest w ramach zadań własnych Gminy Niepołomice. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. pomoc społeczna pomoc społeczna ogólny tag…
pomoc społeczna
6. Sesja nr nr 6 z dnia
2019-03-27
Uchwała nr 43/2019 — Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego, gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 "Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy Niepołomice". …zakresie dożywiania na lata 2019-2023 "Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy Niepołomice". pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr nr 9 z dnia
2019-06-27
Uchwała nr IX/102/2019 — Uchwała w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego. …Bonu Żłobkowego. IX/102/2019 Podjęcie uchwały w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego. Uchwała w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego. pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
8. Sesja nr nr 39 z dnia
2021-10-07
Uchwała nr XXXIX/471/21 — w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Niepołomice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. …do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Niepołomice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 20 1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
9. Sesja nr nr 40 z dnia
2021-11-23
Uchwała nr XL/490/21 — w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/656/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka. …maja 2010 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka. 16 5 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
10. Sesja nr nr 40 z dnia
2021-11-23
Uchwała nr XL/491/21 — w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat. …częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat. 16 5 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 16
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 59. sesji Rady Miejskiej 2023-05-25 …Relacja z 59. sesji Rady Miejskiej 2023-05-25 Sprawozdanie z działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej RELACJA Z 59. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH W dniu 25 maja 2023 r. odbyła 59. sesja Rady […] Miejskiej w Niepołomicach. Łukasz Szewczyk, zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach (MGOPS) przedstawił sprawozdanie z działalności instytucji. W 2022 r. Ośrodek wypłacił 1367 świadczeń w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy na […] Jednorazowy dodatek na ogrzewane innym źródłem opału. Spada liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Głównym problemem nie jest ubóstwo, a raczej niepełnosprawność, uzależnienia, przemoc, konflikty rodzinne. MGOPS…
2. Relacja z 57. sesji Rady Miejskiej 2023-04-27 …Nie są prowadzone takie szkolenia. Jerzy Groński, pełnomocnik burmistrza ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego podziękował radnym za pomoc w działaniach związanych z kryzysem migracyjnym wywołanym wojną w Ukrainie. W szczególności podziękował radnym: Małgorzacie […] odbędzie się spotkanie z Radą Rodziców. Od jakiegoś czasu są dysproporcje w wynagrodzeniach nauczycieli szkoły społecznej na Jazach w stosunku do wynagrodzeń nauczycieli w placówkach publicznych. Przekształcenie wymaga zgody Kuratorium i…
3. Relacja z 58. sesji Rady Miejskiej 2023-05-11 …osiedlu Jazy w Niepołomicach. Burmistrz Roman Ptak przypomniał, że spotkanie związane jest z wnioskiem o przekształcenie szkoły społecznej na Jazach w szkołę publiczną. Wniosek taki złożyła Rada Rodziców i części nauczyli ze szkoły […] zostanie zatrudnienie w szkole publicznej. Odbędą się spotkania z rodzicami uczniów w tej sprawie. Za pomocą Librusa zebrane zostaną wstępne deklaracje odnośnie zapisania dzieci do szkoły. Zapisy formalne będą w terminie p […] to więc wobec nich nie w porządku. Głos zabrał przedstawiciel rodziców. Powiedział, że ideą szkoły społecznej jest to, że część społeczności powierza osobie prawnej prowadzenie szkoły. I ta idea się wyczerpała. Swoje stanowisko…
4. Relacja z 56. sesji Rady Miejskiej 2023-03-30 …mln zł to dotacja na zadania „Prowadzenie domu dziennego pobytu” i „Prowadzenie domu pomocy społecznej” zlecone Stowarzyszeniu Pomoc Bliźniemu. W trybie pozakonkursowym zlecono zadania o wartości 120 tys. zł. Klubom i […] Hebda przedstawił informację o placówkach, na rzecz których osoby nieletnie mogą wykonywać prace społeczne (są to szkoły i przedszkola). PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY W SPRAWIE: Udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim…
5. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …zł za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych), podwyższono również kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej. Uchwałę dotyczącą odpłatności za korzystanie przez mieszkańców gminy […] z Dziennego Domu Pomocy w Staniątkach. Odpłatność ustalono na poziomie 5% dochodu osoby/rodziny, przy założeniu, że wysokość opłaty nie przekroczy 200 zł. Uchwałę ustalającą zasady zwrotu środków z pomocy społecznej przyznanych osobom lub…
6. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …Zwiększenia na wydatkach: modernizacja dróg gminnych - 400 tys. zł, zakup domu na Boryczowie na cele społeczne - 200 tys. zł w 2018 r. + 300 tys. zł w 2019 r. , zwiększenie na administrację - 200 tys […] dla komisariatu w Niepołomicach. 3. Przystąpienia do realizacji projektu" Aktywni - Niepołomice" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt polega na aktywizacji społeczno-zawodowej 66 osób z terenu gminy Niepołomice. 4. W sprawie…
7. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …Staniątkach przechodzi w ręce stowarzyszenia "Pomóc Bliźniemu". Jest to stowarzyszenie prowadzące Dom Pomocy Społecznej i Dom Dziennego Pobytu w Staniątkach. Następnym punktem sesji były pytanie radnych. Radny Janusz Szczurek zapytał o…
8. Relacja z 43. sesji Rady Miejskiej 2022-04-07 …z tłumaczem zajęła się fundacja Lepsze Niepołomice, tworząc Ośrodek Koordynacji Pomocy nad pocztą w Niepołomicach. Pomoc świadczą wolontariusze w systemie dwuzmianowym. 👉 W szczytowym momencie pomoc lokalową na terenie gminy otrzymało 2 500 osób. Aktualnie […] wniosków na świadczenia dla osób z Ukrainy zajmuje się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W MGOPS przyjmowane są też wnioski o wypłatę świadczeń dla osób, które przyjęły […] dzkiego będzie możliwe dofinansowanie wymiany dodatkowych 280 pieców. 👉 Podjęto uchwałę, wyznaczającą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako instytucję wypłacającą pieniądze za goszczenie uchodźców w domach. Na dzień 7.04 było zaledwie…
9. Relacja z 42. sesji Rady Miejskiej 2022-02-24 …takim wnioskiem po jednej z akcji poszukiwawczych zaginionej osoby. 👉Ewa Krzysica, dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach przedstawiła informację o funkcjonowaniu ośr. Link do sprawozdania: https://niepolomice.esesja.pl/zalaczniki/170266/sprawozdanie-za-2021_1624679.pdf PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY W […] spędzanie czasu z seniorami przez wolontariuszy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie, pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora, pomoc w dowiezieniu seniora na…
10. Relacja z 8. sesji Rady Miejskiej 2019-06-03 …miejsce 8. sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji przedstawione zostały informacje nt. działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) oraz Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MGKRPA). Odnośniki do sprawozdań dostępne są w…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników