Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 41 z dnia
2021-12-23
Uchwała nr XLI/512/21 — gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie – Prawo oświatowe. …gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie – Prawo oświatowe. finanse, oświata 19 1 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla…
finanse oświata
2. Sesja nr nr 41 z dnia
2021-12-23
Uchwała nr XLI/513/21 — zmiany uchwały Nr XIV/188/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. …pobyt dziecka w klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. finanse, oświata 19 1 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla…
finanse oświata
3. Sesja nr nr 42 z dnia
2022-02-24
Uchwała nr XLII/543/22 — zmiany uchwały Nr XIV/187/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki — w wysokości wyższej od wysokości równej kwocie przewidzianej na każdego ucznia takiej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. …na każdego ucznia takiej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 17 1 3 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły…
dzieci oświata szkoły
4. Sesja nr nr 45 z dnia
2022-06-14
Uchwała nr XLV/602/22 — zmiany uchwały Nr XIV/187/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki — w wysokości wyższej od wysokości równej kwocie przewidzianej na każdego ucznia takiej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. …na każdego ucznia takiej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 20 1 dotacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dotacje oświata
5. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XLVII/635/22 — w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. …w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. 18 2 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów opłaty dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci opłaty oświata
6. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XLVII/636/22 — w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/360/21 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach. …obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach. 18 2 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci oświata
7. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XLVII/637/22 — w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX361/21 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego (w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy), za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw; wysokości i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy Karty Nauczyciela. …składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy Karty Nauczyciela. 18 2 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr nr 52 z dnia
2022-12-29
Uchwała nr LII/697/22 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomic (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół) określenia liczby punktów za spełnienie poszczególnych z tych kryteriów, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. …punktów za spełnienie poszczególnych z tych kryteriów, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 19 2 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr nr 52 z dnia
2022-12-29
Uchwała nr LII/698/22 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice, korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych co najmniej w połowie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej, oraz warunki i sposób ich przyznania. …rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej, oraz warunki i sposób ich przyznania. 19 2 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr nr 52 z dnia
2022-12-29
Uchwała nr LII/699/22 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/38717 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. …przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. 19 2 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dzieci oświata
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 61. sesji Rady Miejskiej 2023-06-29 …które dotychczas prowadziło szkołę na osiedlu Jazy, kwota przesunięta została na pozostałe wydatki w dziale oświaty. Nadania nazwy ulicy na osiedlu Boryczów: Sąsiedzka. Dofinansowania szczepień przeciw meningokokom. Za głosowało 18 radnych…
2. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …Przewodniczący Komisji Gospodarki zwrócił uwagę, że największy wzrost wydatków bieżących to wydatki na oświatę (3, 7 mln zł), z czego 2 mln pokrywa subwencja oświatowa, a 1,7 mln środki własne […] gminy. Przewodniczący Komisji zawnioskował o wyjaśnienie corocznego znacznego wzrostu wydatków na oświatę. Zdaniem Komisji kwota 1,2 mln na doraźny remont dróg i budowę chodników w kontekście oczekiwań mieszkańc…
3. Relacja z 9. sesji Rady Miejskiej 2019-06-28 …dwukrotnie. Pytania radnych: Radna Agata Zawadzka po raz kolejny zapytała o płace pracowników obsługi w oświacie oraz poinformowała o potrzebie wykoszenia wałów wzdłuż trasy rowerowej. Odpowiedź: Wały Wiślane podlegają Polskim Wodom…
4. Relacja z drugiej części 9. sesji Rady Miejskiej 2019-07-15 …uchwał związanych z dofinansowaniem placówek prowadzących żłobki i kluby malucha. Radny Andrzej Gąsłowski, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, poinformował, że 1 l ipca miało miejsce spotkanie Komisji z przedstawicielami niepublicznych żłobków/klub…
5. Monitorujemy pracę Komisji Rady Miejskiej 2019-07-24 …i Petycji zajmowała się petycjami dotyczącymi smogu oraz budowy CLM w Zagórzu. - Komisja Kultury i Oświaty opiniowała zasady dofinansowania podmiotów prowadzące żłobki i kluby dziecięce. W tym czasie trzy razy obradowała…
6. Relacja z 12. sesji Rady Miejskiej 2019-10-29 …źnienia przy budowie obwodnicy. W kolejnej części sesji Wiesław Bobowski, dyrektor Wydziału Edukacji, przedstawił informację o stanie oświaty w gminie za rok 2018. Zwrócił również uwagę na problemy, które […] jest znaleźć nauczycieli przedmiotów zawodowych. 👉 ROSNĄCE WYDATKI Z BUDŻETU GMINY. W 2018 r. budżet na oświatę (bez inwestycji) wyniósł 51 mln zł z czego ze środków gminnych 20 mln…
7. Relacja z 13. sesji Rady Miejskiej 2019-11-28 …nowe nakładki asfaltowe. Program oszczędnościowy zafundowany został przez rząd Polski. W 2018 r. gmina dołożyła do systemu oświaty 15 mln zł. W 2019 r. – 19 mln zł, w 2020 – 27 mln zł. Wszystkie […] tną inwestycje. Cały podatek jaki otrzymuje gmina ze strefy przemysłowej zostanie w przyszłym roku wpompowany w system oświaty. Burmistrz poinformuje radną, gdy będzie wyznaczony termin rozprawy w NSA w sprawie VAT. - Radna Marta Korabik poprosiła…
8. Relacja z 10. sesji Rady Miejskiej 2019-07-26 …na zakup karetki z gminy Kłaj. Największe zmiany po stronie wydatków to: w rozdziale „oświata i wychowanie” 1,2 mln w związku z powstaniem i przekształceniem placówek szkolnych oraz…
9. Relacja z 14. sesji Rady Miejskiej 2020-01-06 …przeciwwodne, przygotowanie dokumentacji inwestycyjnych, budowę chodników, modernizację dróg gminnych, utrzymanie rezerwy finansowej. 👉 Komisja Oświaty i Kultury: w wydatkach budżetowych należy uwzględnić środki na dokończenie remontu instalacji elektrycznej w szkole w Woli…
10. Relacja z 25. sesji Rady Miejskiej 2020-12-30 …pobieranie przez organizacje sportowe opłat za udział dzieci w zajęciach dofinansowanych przez gminę. Radny Andrzej Gąsłowski (Komisja Oświaty i Kultury) zwrócił uwagę, że w 2021 r. gmina zapłaci prawie 1 mln zł za…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników